DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 42     <-- 42 -->        PDF

meljnicom od 1,0 sq. ft. iznosi 36,5 cu. ft. (ili 1,03 m3) kako je to prikazano
na si. 1.


36,5


go=0,067 sq-ftCo,O0em2] do=4inc.00cn0


g^i.oosq rtCo,09m2)


Da bi tarife bile kompletne, K. J. TURNBULL je obračunao ne samo
drvnu masu iznad 4 inča nego totalnu drvnu masu stabla kao i drvnu masu
iznad 6 i 8 inča. Pored toga svaka tarifa sadrži još i različite druge faktore kao
na pr. »Growth Multiplier faktor«, koji služi za obračun prirasta itd.


Izbor tarife vrši se na različite načine. Najjednostavniji i najpraktičniji
način sastoji se u tome da se izmjeri nekoliko totalnih visina stabala pa se na
temelju njihovih promjera i odgovarajućih visina očita broj tarifa iz pomoćnih
tablica kakve je K. J. TURNBULL izradio za duglaziju.


Veliki broj američkih tarifa omogućuje praktičnom šumaru da tačnije
utvrdi drvnu masu, dakako, uz uvjet da je dobro izabrao tarifu.


Sve u svemu, velike i dugotrajne računske operacije s IBM 709 obračunskim
strojem, koje je K. J. TURNBULL izvršio na Sveučilištu u Washingtonu
osnivaju se na ideji da se tarife mogu izraziti pravcem kao što smo mi to ranije
pretpostavili u obračunu prirasta kad smo konstruirali »prirasne pravce«
(»Tarifs d´ accroissement«) tako da smo iz tačke na apscisnoj osi, udaljene 12,5
cm od ishodišta koordinatnog sistema, povukli pramen od 60 »prirasnih tarifa«
ili 60 »prirasnih nizova« što je publicirano u radu »Jedna brza metoda za utvrđivanje
prirasta«, Šumarski list 1957, str. 274 — 292 kao i u referatu na 13.
Kongresu JUFRO »Les tarifs d´ accroissement«, 13. Kongres, Wien, 2. Teil,
Band 2, p. 25/8 — S/l.