DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 23     <-- 23 -->        PDF

NOVI POOLEDI NA PROBLEM GOSPODARENJA ŠUMAMA


BTJNJEVCEVlC ZLATKO


Gospodarenje šumama, kao društvena potreba


Poznato je, a statističkim zakonima utvrđeno, da potreba za drvom, tim
glavnim proizvodom šuma, neprekidno postoji, što više, da sa porastom proizvodnih
snaga, napretkom civilizacije, kao i porastom životnog standarda,
stalno raste i da, bar do danas, nisu, u tom pogledu, utvrđena nikakva značajnija
odstupanja. Novi proizvodi kemijske industrije, a naročito plastičnih
masa, izgleda, kao da ponegdje istiskuje drvo iz svakodnevne upotrebe. Ali
tome nije tako. Trend razvoja, drvarske industrije i industrije celuloze i drvenjača,
pokazuje stalan uzlazni tok. Glavni razlog tome jest: neprekidni porast
stanovništva, njegovih sve većih potreba na drvu kao i mnogostrana prerada
drva mehaničkim i kemijskim putem.


lilll BAZVOJi DIVU I II [l U I II J I


( svjfttalce proizvodnja )
HTiiH» QRADJA CTLULOZ.* 1 DSVTtUAiA


Ö mil. m} 0 mil. to DP


Joo


Ho.


55


15o


1S»7 A350 $955 I960 god. 19^7 195o 195´, 19&o god.


Tom zakonu, sve većih potreba za drvom javlja se nasuprot zakon sve
veće štednje sa drvom i sve veći značaj principa potrajnosti gospodarenja sa
šumama.


Međutim, to načelo, koje se je baziralo na principu statičke potrajnosti
gospodarenja šumama, a manifestira se u zakonu: »Svake godine treba posjeći
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 24     <-- 24 -->        PDF

otprilike istu količinu drva po: vrsti, kvaliteti i asortimanu« zamjenjuje se novim
principom dinamične, progresivne potrajnosti gospodarenja šiumama, koje
se manifestira u zakonu: »trajno povećavati, iz godine u godinu: prirast drvne
mase šuma i šumskih kultura, godišnji prinos šuma stalno i trajno poboljšavati
tehnologiju iskorištavanja šuma, kako po kvaliteti tako i po asortimanu
proizvoda.


Navedeni zakoni poznati su u ekonomici pod imenima zakona obične i proširene
reprodukcije.


Međutim, radi dugačkog ciklusa šumske proizvodnje (100 i više godina),
radi ograničene površine, koja je pod šumama, kao i radi ostalih faktora, koji
djeluju na šumsku proizvodnju, zadatak, koji smo si postavili, neobično je
težak i kompleksan, a zahtjeva veliko poznavanje objekta gospodarenja.


U tom traženju, zadnjih nekoliko godina, došli smo do novih spoznaja i do
novih pogleda o osnovama racionalnog gospodarenja šumama.
Za rješenje toga problema postoje dva puta:


— put intenzivnog gospodarenja u postojećim prebornim šumama,
—´ put osnivanja novih, vještačkih kultura šumskih vrsta ubrzanog rasta,
plantažnog tipa.
Ta dva puta, te dvije koncepcije dijamentalno suprotne polaze sa suprotnih
stajališta, imaju potpuno različitu tehnologiju i, kao rezultat, stvaraju i različite
proizvode.


Postavljaju se sada dva pitanja:


— Ima li bitnih razlika u građi prirodnih šuma i u građi plantažnih šumskih
kultura?
— Ima li bitnih razlika u gospodarenju sa prirođinim šumama i u gospodarenju
sa plantažama?
Značajke i karakteristike gospodarenja u prirodnim šumama jesu slijedeće:


— To je maksimalna proizvodnja visoko vrijednih drvnih masa, velikih
dimenzija sposobnih za najfiniju i najskupocjeniju mehaničku preradu (furnir,
šperovano drvo itd.).
— To je proizvodnja, koja uz glavnu proizvodnju (drvnu masu velikih
dimenzija) stvara, u pratećoj proizvodnji, čišćenjem i proredama, drvo srednjih
i tanjih dimenzija sposobno za mehaničku i kemijsku industriju.
— Prirodna šuma je objekt, koji osim navedenih proizvodnja služi još i
rekreaciji čovjeka (lov, turizam itd.).
— Prirodna šuma služi još i protekciji zemljišta, na kojem se nalazi, kao
i općoj protekciji zemljišta u svojoj okolini jer svojom snagom retenzije ublažava
nepovoljno djelovanje oborina, vjetrova i ostalih klimatskih faktora
(suša itd.).
Osnivanjem vještačkih kultura vrsta drveća ubrzanog rasta u plantažnoj
proizvodnji imamo objekt slijedeće značajke:


— Proizvodimo drvo tankih dimenzija sposobnog uglavnom za kemijsku
industriju (celuloza, drvenjača itd.) a manjim dijelom i za mehaničku preradu.
— Ciklus proizvodnje je kratak (12—25 godina), i ne omogućava stvaranje
kompaktne drvne mase većih specifičnih težina.
— Plantažna proizvodnja predstavlja tzv. linijsku proizvodnju jer se sadnja
vrši u linijama, za razliku od proizvodnje u prirodnim šumama koja predstavlja
biološku populaciju sa svim pratećim pojavama te činjenice.
Dok u prirodnoj šumi vladaju zakoni populacije: međusobna borba, konkurencija,
potiskivanje, prilagođavanje itd. između pojedinih jedinki, grupa
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 25     <-- 25 -->        PDF

jedinki i pojedinih vrsta; u plantažnoj proizvodnji ne dolazi, ili dolazi veoma
malo do izražaja pojava konkurencije među jedinkama jer one, malo ili neznatno,
djeluju jedna na drugu s obzirom na činjenicu da je, smišljenim planom
i redom sadnje, ukinuta značajnija konkurencija među jedinkama.


Za osnivanje plantaže sistematski se izabiru genetski oplemenjene, a nasljedno
najbolje odabrane jedinke od gospodarskih vrsta, koje brzo i dobro
prirašćuju. Sade se na najboljim tlima i u najpovoljnijim razmacima. Tla se
obrađuju na način na koji poljoprivrednici obrađuju poljoprivredna tla, sa
namjerom da se u što kraćem vremenu postignu prinosi daleko veći nego u
prirodnim šumama. Jednom riječju, ovdje se radi o potpunoj novoj (plan


Pomlađno jezgro uz transportnu granicu Šumarije
Radije ob Dravi. Foto: Bunjevčević


tažnoj) tehnologiji, u kojoj mehanizacija i hemizacija imaju odlučujuću ulogu,
tako da to više i nije šumarstvo, u užem smislu te riječi, već bi tu tehnologiju
trebali radije nazvati arborikulturna ili lignikultura (prema predlozima
prof. J. Safara).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Svrha ovog prikaza nije da detaljno analizira odnose između ove dvije
proizvodne koncepcije, koje će se morati, kao i svugdje tako i kod nas, razvijati
paralelno sa gospodarenjem u prirodnim šumama, već da kaže nekoliko riječi


o novim metodama gospodarenja u prirodnim šumama.
Cilj gospodarenja šumama kao ekonomska kategorija


Interesantno je ovdje napomenuti, da zadnjih stotinu godina proklamirani
cilj gospodarenja šumama nije promijenio svoj značaj.
Evo nekoliko primjera:


U dokumentu: »Statistički opis uprave i gospodarenja šumah Otočke Imovne
Općine iz 1879. godine piše: ... s druge strane da omogući unovčenje preostale
drvne gromade što veći dohodak u svrhu namirenja vlastitih troškova i stvaranje
koristonosnih investicijah ...«


U gospodarskoj osnovi za šumariju Brlog iz godine 1911. doslovce piše
ovaJko: »Svrha ove osnove jest, da se u buduće skupocjene u valjanom sklopui smijesi sastojine gaje, koje će najveći i ujedno naskupocjeniji prirast na drvnoj
gromadi sa vrlo povoljnim iznosom osigurati...«


U Gospodarskoj osnovi za šumsku upravu Otočac iz godine 1933. piše
ovako: »Zadatak je ovih šuma da produciraju što vrednije Sortimente za potrebe
drvne industrije i exportne trgovine ... «


I najzad, u našim današnjim gospodarskim osnovama, iz godina 1960. do
1964. kao cilj gospodarenja navodi se: »Glavni je cilj gospodarenje u ovoj gospodarskoj
jedinici, da se poluče što veći i vredniji prinosi.«


Iskorišćavanje prihoda u najbližoj budućnosti treba da bazira na sadašnjem
stanju i prihodnoj sposobnosti šuma uz nastojanja da se podigne njihovkvalitet iskorištavanjem u prvom redu bolesnog i lošeg materijala i time stvore
potrebni preduvjeti za povećanje kvalitativnog i kvantitativnog prirasta«.


Kako iz citiranog razabiremo, već skoro sto godina cilj proizvodnje u šumama
jasno je formuliran i deklariran, ali putovi, koji bi imali dovesti do
toga cilja nejasni su, nesigurni i, često međusobno kontradiktorni.


Razlog tome jest, nedovoljno poznavanje osnovnih prirodnih zakona o dinamici
razvitka šuma kao i netačna dijagnoza stanja i razvojnih tendenca
šume u svim njenim oblicima i fazama. To je posljedica prihvatanja izmišljenih
zakona o razvitku šuma, koji su nastali na osnovama starijih istraživanja,
na vještački podignutim monokulturama i dovele do šablonskog tretiranja
sastojina pa su naročito u šumama brdskih krajeva, nanijele velikih
šteta.


Naš je put drugačiji.


Mi moramo prići novim putovima tehnike rada, na temelju konkretnih
analiza svakog pojedinog objekta. Tek, na temelju takvih analiza, koje daju
odgovore na sva pitanja iz područja biologije i ekonomike sastojina, možemo
dospjeti do pravih principa o gospodarenju konkretnom šumom. Ovdje se baš
radi o takvoj tehnici rada, koja najbrže dovodi do postavljenog cilja. Ta nova
tehnologija ima za bazu dvije fundamentalne nauke, biologiju i ekonomiku i
samo detaljnom analizom tih dviju komponenata, dolazimo do .osnovnih principa
gospodarenja.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Dua osnovna principa gospodarenja


Prvi, osnovni princip gospodarenja glasi: »Gospodarenje u šumama mora
se prilagoditi stanisnim i ekološkim uvjetima.«


Stanišni uvjeti su od velikog značaja za gospodarenje konkretnim objektom
jer su oni osnovni potencijal produkcije. Na te uvjete nemože se, u kratkom
roku, značajnije utjecati, a baš taj potencijal, do sada u pravilu nedovoljno
korišten, (prema nekim procjenama ispod 50%), osnov je šumske proizvodnje.


Sastojinski pak potencijal, funkcionalno vezan za stanište i klimu, derivat
je stanišnog potencijala. Zadatak gospodarenja šumama jest; da se maksimalno
usklade djelovanja stanišnog i sastojinskog potencijala, a to je u dosadanjim
metodama gospodarenja, nedovoljno učinjeno.


Greške većine dosadanjih načina gospodarenja u šumama, sastoji se u
tome što se je gospodarilo na velikim površinama jednoliko i na taj način
dovodilo do šablone u gospodarenju a s tim u vezi do velikih ekonomskobioloških
gubitaka, iskorištavajući nedovoljno postojeći stanišno-sastojinski
proizvodni potencijal. Prilike u našim šumama toliko su mozaične, od mjesta
do mjesta različite, da se ni jedna poznata šablona za gospodarenje šumama ne
smije i ne može upotrebljavati jer će na mnogim mjestima dovesti do nedovoljnog
korištenja postojećih potencijala, a s tim u vezi do gubitaka na drvnoj
masi i kvaliteti te mase, drugim riječima do ekonomskih gubitaka.


Sitoga je nužno potrebno analizirati stanišno-sastojinski potencijal, od
mjesta do mjesta, analizom tekućeg i prosječnog prirasta vrijednosti te drvne
mase. Na taj način moći ćemo »pronaći« dobra i loša »mjesta« našeg područja
i moći ćemo postaviti tačnije dijagnoze stanja sastojine i njenih razvojnih
tendencija.


Dosadanje gospodarenje golim, kao i oplodnim sječama na velikim površinama,
ne dovode do željenog cilja jer prekidaju tok produkcije drvne mase
kroz kraći ili dulji vremenski period, a budući da šablonski jednolikim zahvatima,
pokrivaju dobra i loša »mjesta« produkcije dovode do gubitaka uslijed
nedovoljnog korištenja stanišno-sastojinskog potencijala.


Drugi princip modernog gospodarenja šumama jest shvatanje, da šuma
nije produkt određene proizvodnje nastale u prostoru i vremenu i da kao takav
predstavlja objekt za žetvu, odnosno sječu, već shvatanje, da je šuma, kao
takva, sredstvo proizvodnje i prema tome mora trajno postojati. Savremeno
gospodarenje ne poznaje »za sječu zrelu sastojinu« već samo » za sječu zrela
stabla«. Isto tako, savremeno gospodarenje ne stavlja u centar svojih nastojanja
sječu (žetvu) i po´šumljavanje (obnovu) već njegu sastojina, koja mora da poboljlša
kvalitet drvne mase, poveća produkciju uz istovremeno racionalno iskorištavanje
postojećeg drvnog fonda.


Funkcije šume i njihovo karakterističko značenje za pojedinemetode gospodarenja


Suma ima mnogo funkcija, od kojih su najglavnije:


Funkcija obnove (šifra br. 1)


Funkcija njege (šifra br. 2)


Funkcija strukture (šifra br. 3)


Funkcija iskorištavanja (šifra br. 4)


Funkcija zaštite (šifra br. 5)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Sve ove funkcije čine jedinstveni centralni krug problema cjelokupne tehnike
gospodarenja šumama. Primarno težište na jednoj od ovih funkcija definira
i način gospodarenja, daje tom gospodarenju osnovnu karakteristiku i
pruža uvid u valjanost pojedinih načina gospodarenja.


Gospodarenje golom sječom, na velikim površinama, počiva na funkciji
iskorištavanja, koja je ovdje, primarna. Obnova suma vještačkim putem na
velikim površinama sekundarna je i služi samo principu potrajnosti gospodarenja.
Funkcija zaštite i ostale funkcije nisu ovdje naglašene. Formula za gospodarenje
golom sječom na velikim površinama mogla bi imati oblik (4,1).


Napomena: u gornjoj formuli redosljed funkcija označava i njihov značaj.


Gospodarenje u šumama oplodnom sječom na velikim površinama, isto
je tako potčinjeno funkciji iskorištavanja, koja je i ovdje primarna, ali za
razliku od gospodarenja golim sječama, ovdje je funkcija zaštite tla i buduće
sastojine djelomično osigurana sistemom vremenski ograničenih sječa (postepenim
otvaranjem sklopa matične satojine).


Formula gospodarenja oplodnim sječama na velikim površinama, mogla bi
imati slijedeći oblik: (4, 1, 5).


U centru pažnje prebornog načina gospodarenja je zaštita tla i sastojine
i, kao preduslov trajnog prebiranja, tzv. preborna struktura. Uslijed zaštitnog
faktora preborne šume obnova je potpuno osigurana, ali funkcija njege sastojine,
kao i iskorištavanja, djelomično su zapostavljene i pojavljuju se ovdje
kao ozbiljna smetnja u ekonomici gospodarenja. (Visoki transportni troiškovi
proizvoda, smetnja potpunoj mehanizaciji itd.).


Formula za preborno gospodarenje, prema tome, mogla bi glasiti (5, 1, 3, 4).
Skupinsko-postupično gospodarenje, ih kako neki nazivaju samo skupinsko
gospodarenje poznato pod imenom »Femelšlag«, polazi od pretpostavke, da
je osnovna funkcija šume njega i da se njegom sastojine istovremeno rješavaju
mnogi problemi proizvodnje bili oni ekonomske ili biološke naravi ne prekidajući
proizvodnju.
Njegom sastojine podiže se ne samo kvalitet produkcije na najviši mogući
stepen, nego se istovremeno popravlja i kvalitet drvne zalihe.


Formula za skupinsko-postupično gospodarenje mogla bi glasiti (2, 4, 1, 3, 5).


Kako vidimo, i iz same formule, ovaj način gospodarenja kompleksan je
i potpun.
Postavlja se pitanje u kakvom se odnosu nalazi preborno gospodarenje i
skupinsko postupično gospodarenje?


Razlike između prebornog i skupinsko-postupičnog gospodarenja


Između prebornog gospodarenja i skupinsko-postupičnog gospodarenja
nema principijelnih razlika. One su samo u vremenskom i prostornom redoslijedu
pojedinih funkcija, kao i u intenzitetu pojedinih funkcija. Te se razlike
mogu razabrati iz slijedeće tablice:


Preborno gospodarenje Skupinasto gospodarenje


Obnova Neprekidna, svugdje i na Pomlađivanje sastojine je vre


sastojine najmanjoj površini moguća menski i prostorno ograničeno


na manje površine tzv. jezgra


pod mlađi vanja


494
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Početak
podmlađivanja
Nema ni početka ni -kraja
podmlađivanju. Ono se obavlja
neprekidno, trajno i
svugdje
Započinje našim planom, našom
voljom, slobodnim stvaranjem
središta novih podmladnih
jezgra, a u okviru planirane
transportne granice.
Uzgojni
postupci
Na jednoj te istoj površini
vrše se istovremeno svi potrebni
uzgojni postupci. (U
koliko se uopće provode radi
podizanja kvaliteta).
Podmlačuvanje, čišćenje (negativna
selekcija), proredi van je
(pozitivna selekcija) vremenski
su i prostorno potpuno odvojeni.
Ali budući se radi na manjim
površinama oni se nalaze
u smjesi raznih stadija i faza.
Planiranje
uzgojnih
radova
Jednostavno (u koliko seopće ti radovi planiraju).
u-Veoma komplikovano planiranje,
jer zahtijeva naročito detaljan
studij s obzirom na stanje,
postavljanje uzgojnih ciljeva
i označavanje mjera koje
će dovesti do postavljenog cilja.
Minimum
površine
Može se uspješno gospodariti
već na površini od 0,5
do 1 ha.
Može se uspješno uspostaviti i
gospodariti na površini od 5 do
20 ha.


Na temelju ovoga prikaza, možemo zaključiti slijedeće: Skupinasto-postupično
gospodarenje (Femelšlag) može se sa uspjehom provoditi u slijedećim
slučajevima:


— U vrlo nejednolikim sastojinama, koje nemaju oblik ni jednodobnih
a ni strukturu prebornih sastojina, već predstavljaju neki prelazni oblik.
— U raznoličnoj sastojim, u kojoj ima stabala iz panja i iz sjemena, naročito
ako je panjača bukova a sjemenjača jelova (tip ličkih boljih mezofilnih
šikara).
U degradiranim sastojinama, koje želimo poboljšati unošenjem drugih vrsta
(očetinjavanje).


— U sastojinama potpuno neurednog prebornog oblika.
— Jednom riječju, svuda gdje želimo sa pojedinim dijelovima sastojine
individualno gospodariti (mozaik gospodarenja).


— U čistim bukovim sastojinama ,koje želimo očetinavanjem prevesti u
oblik mješovite šume bukve i jele.
Budući, kod nas u Lici, postoje mnoge sastojine za koje se unaprijed može
tvrditi, da treba tu gospodariti na način skupinasto-postupnog gospodarenja,
smatramo da je došlo vrijeme da se tom radu pristupi planski i sa mnogo ozbiljnosti,
kako odmah kod prvih pokušaja ne bi došlo do ozbiljnih i krupnih
promašaja.


LITERATURA:


»Seminar o gajenju šurna putem FerneJslaga« Bgd. 1958. god.


J. Šafar »Uzgajanje suma« Zagreb 1963, god.
Razne gospodarske osnove Šumskog gospodarstva Gospić.
Zapisi sa seminara o Femelšlagu iz Karlovca 1964. god.