DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 15     <-- 15 -->        PDF

NEPRILIKE I STETE, KOJE VRŠENJEM LOVNE PROIZVODNJE
NASTAJU ZA ŠUMSKU PROIZVODNJU


Zbog značenja što ga ima smanjenje prirasta drvne mase oštećivanjem
po divljači, za ekonomski prosperitet čovjeka, predstavlja najveći problem u
dodirnoj zoni lovne i šumske proizvodnje. Ekonomski postulat je, da se u sklopu
savremenih nastojanja oko ublaživanja disproporcije između proizvodnje i
potrošnje drveta vodi računa o eliminiranju ili barem ublažavanju faktora, koji
su negativno ili reduktivno djelovali na dosadan ju visinu produkcije drvne
mase. Uz uklanjanje raznih stručnih i tehničkih nedostataka u dosadanjem radu
na uzgoju i korišćenju šumskih sastojina, zauzima vidno mjesto revizija opsega
i načina uzgoja divljači na šumskim površinama.


Za ispravno određivanje opsega i intenziteta mjera koje bi gore spomenutom
revizijom trebalo odrediti, potrebno je poznavati smetnje i štete koje
lovna proizvodnja sada nanosi šumskoj proizvodnji. Te faktore možemo svrstati
u slijedeće grupe:


Smetnje


— Smetnje kod planiranja radova na uzgoju, njezi i korišćenju šumskih
sastojina.
Pošto se unaprijed ne može sigurno predvidjeti i utvrditi vrstu i opseg
šteta, koje će divljač u budućnosti počiniti, ne može se pravilno i pouzdano
planirati opseg, intenzitet, ritam i redoslijed radova na osnivanju, njezi, čišćenju
i proređivanju šumskih sastojina.


— Smetnje kod planiranja prihoda od glavnog šumskog proizvoda.
Pošto se unaprijed ne može sa sigurnošću ocijeniti kakvim će posljedicama
uroditi oštećenja stabala po divljači, ne može se pravilno i pouzdano planirati
prihode drvne mase po vremenu, količini i vrijednosti.


— Smetnje u redovitom odvijanju poslova šumske proizvodnje.
Zbog trajne prisutnosti divljači u šumi -mora šumska proizvodnja planirati
i vršiti niz radova na zaštiti svojih kultura, plantaža i sastojina protiv divljači,
te kontrolirati uspjeh tih mjera.
Stete
Dijelimo ih na štete u šumi i na poljoprivrednim površinama van šume.


Štete u šumi svrstavamo u slijedeće grupe:


— povećani troškovi osnivanja i njege sastojine
— troškovi zaštite protiv divljači
— smanjenje prirasta mase
— smanjenje kvaliteta mase
— štete na vlastitim i tuđim enklaviranim poljoprivrednim površinama
— štete na poljoprivrednim kulturama u plantažama listača ubrzanog
i´asta. |
Štete na poljoprivrednim površinama van šume su:
— štete na tuđim poljoprivrednim površinama


— štete na vlastitim poljoprivrednim površinama.
Značaj navedenih šteta od divljači je raznolik, ovisi o intenzitetu, opsegu
štete, te o supstratu na kojemu je počinjena (štete: na dobro uspjelim kulturama,
plantažama ih sastojinama; na vrijednim ih manje vrijednim vrstama
drva; od obgrizanja vršnih ili postranih izbojaika; od gulenja kore; štete na


481