DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 22     <-- 22 -->        PDF

gospodarstvo, koje ima pod sobom dio istog lovišta, u istom planinskom masivu,
ne progoni tu divljač.


Uzevši u obzir sve izloženo, imajući u vidu da je zajednica dala lovnoj
proizvodnji privredni značaj, da je divljač općedruštvena imovina, da su regije
i komune izvanredno interesirane za promicanje općeg turizma uz pomoć
lovnog turizma, nadalje da će novi Zakon o lovu obavezno tražiti od lovnih
ovlaštenika da lovištem gospodare samo na bazi odobrenih uređajnih elaborata
lovišta, te da će po novim propisima i za vlasnike i posjednike šumskih
kutlura, plantaža i sastojina važiti obaveza poduzimanja mjera zaštite protiv
šteta od divljači, potrebno je da predstavnici šumske proizvodnje u svojim
šumskim lovištima na vrijeme poduzmu korake da budu dorasli novoj situaciji.
Uz gore istaknute momente predstavnike šumske proizvodnje sile na to
razvoj potreba nacionalne industrije u drvnoj sirovini i proizvodne mogućnosti
šuma, čijim gospodarenjem mora šumska proizvodnja nastojati uravnotežiti
nacionalni bilans drvne, sirovine.


Kao osnovne prethodne mjere bilo bi potrebno:


1. Naučnim ustanovama koje se bave problemom uzgoja, zaštite i korišćenja
divljači osigurati dovoljna sredstva za opširno vršenje pokusa i mjera
protiv šteta od divljači biološkim, kemijskim i mehaničkim sredstvima.
2. Pristupiti izradi uređajnih elaborata za područna lovišta šumskih gospodarstava,
najbolje po jednoj centralnoj organizaciji ili barem pod njezinim
izravnim rukovodstvom, kako bi se ujednačenoišću doktrina i metoda dobilo
jednakomjerno vrijedne rezultate za cijelo područja SR Hrvatske.
3. Do stupanja na snagu novih propisa o mjerama zaštite protiv šteta od
divljači početi primjenom makar domaćih repelenata u najjače ugroženim
važnim zonama širenja areala četinjača.
4. Do stupanja na snagu novih propisa i novih uređajnih elaborata uspostaviti
na području pojedinih većih lovišta, koja se nalaze pod upravom nekoliko
šumskih gospodarstava, kolaboraciju u smislu izjednačenja intenziteta
mjera uzgoja i korišćenja divljači. U područjima u kojima se pristupa pooštrenom
odstrelu jelenske divljači dokinuti svaki redukcijski odstrel muških grla.
Radikalnije djelovanje na sniženje fonda divljači ima eliminiranje spolno zrelih
ženki — nosioca prirasta. Uništavanjem muških grla uništava se znatne
nacionalne vrijednosti, koje su ostvarene skupim investicijama, štetama na
šumskim mladićima i sastojinama.
5. Predah, koji je priroda stvorila radikalnim uništavanjem populacije srna
u Hrvatskoj, treba šumska proizvodnja do maksimuma iskoristiti za širenje
areala četinjača. Nestankom srna skinuta je sa dnevnog reda i akutnost problema
njihovih šteta na podmladku četinjača.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 21     <-- 21 -->        PDF

odraslih sastojina ili 11,00 DM po 1.000 stabala u mladićima i kulturama. Te
zemlje su pred nama u prednosti što svoja dobra kemijska zaštitna sredstva
ne moraju kupovati za skupe devize kako je to slučaj kod nas.


Osim osamljenih pojedinačnih slučajeva, kod nas se ne vrše mjere zaštite
šumskih kultura, plantaža i sastojina protiv šteta od divljači. Pojedina šumska
gospodarstva nabavljaju vlasnicima poljoprivrednih kultura u svojem lovištu
repelente naše proizvodnje. Pokusi vršeni po Zavodu za zaštitu šuma
Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog
fakulteta u Zagrebu ili po nekim šumarijama, nisu do sada imah veći opseg,
a slijedom toga nisu mogli uroditi ni nekim uvjerljivim rezultatima. Financijska
sredstva kojima su ti pokusi vršeni bila su odviše malena, važnost cilja
koji se tima pokusima želi postići, imperativno traži da se za takve radove
osigura daleko veća sredstva. Ohrabruju i pružaju dobar putokaz prilično dobri
početni uspjesi, postignuti na području Šumskog gospodarstva u Našicama primjenom
uvoznih repelenata. Potpunosti radi treba napomenuti i lijepe početne
rezultate, koje je primjenom uvoznih i domaćih repelenata postigao Lovni odsjek
Instituta za gozdno in lesno gospodarstvo u Ljubljani. Na području Lovnošumskog
gospodarstva »Jelen« u Bilju postavljeno je težište mjera i pokusa
na plošnu i individualnu zaštitu listača ubrzanog rasta. Primjenom mehaničkih
sredstava domaće proizvodnje postignuti su kod ograđivanja potpuni, a
kod individualne zaštite, sredstvima vlastite proizvodnje gospodarstva, vrlo
zadovoljavajući rezultati. U referatu »Analiza ekonomskog stanja šumarstva i
proizvodnog potencijala šumskog fonda« navedeno je da su troškovi osnivanja
plantaža 300.000 din/ha, a troškovi njege i zaštite 10.000 din/ha! Te nam brojke
prilično jasno pokazuju da su mjere zaštite protiv šteta od divljači kod nas još
skoro potpuno zanemarene. Ako se uzane u obzir da će se divljač i dalje morati
podržavati i lovnu proizvodnju vršiti, makar u reduciranom opsegu, a upoređeno
sa odnosima zaštite protiv šteta od divljači u susjednim zapadnim zemljama,
dobiva se utisak da šumska proizvodnja kod nas vodi, u pogledu mjera
zaštite protiv šteta od divljači, politiku »ekonomskog minimuma«.


Tu je potrebno uvažiti i niz objektivnih momenata, među kojima, uz dosadanje
traženje ravnopravnog tretiranja šumske privrede sa ostalim vidovima
privrede, treba uvažiti i blokirane cijene nizu sortimenata, za koje se šumska
proizvodnja tek bori da budu dozvoljene kao ekonomske. No moramo objektivno
uočiti i niz slabosti među kojima u velikoj mjeri djeluje nedovoljno
intenzivno i prekasno vršenje mjere njege mladih sastojina. Zatim propusti
kod obnove sastojina, izbora mjesta za plantaže i pojedine vrste drveta, nevođenje
računa o optimalnim veličinama pošumljavanih ili kultiviranih površina,
njihovom smještaju s obzirom na blizinu jakih populacija divljači i si.
Ekonomski hendikep predstavlja okolnost da velik dio lovišta šumskih gospodarstava
nije ni bonitiran niti je određen makar statični ekonomski kapacitet
lovišta, a kamo li da su izrađeni uređajni elaborati. Ukoliko su bonitiranja
vršena, nisu vršena po jedinstvenoj metodi, pa manjkaju komparativne mogućnosti
za usklađenje optimalnih visina populacija i si. U takvoj situaciji
šumska gospodarstva nisu u stanju odrediti da li su štete od divljači posljedica
previsokih populacija, propuštanja vršenja mjera zaštite protiv šteta ili
posljedica nekoordiniranosti mjera´ lovne proizvodnje među susjednim gospodarstvima.
Neekonomske i nesuvremene su pojave da jedno šumsko gospodarstvo
hametice odstreljuje jelensku i srneću divljač zbog šteta, a susjedno
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 20     <-- 20 -->        PDF

sedam puta više srneće divljači i dva i pol puta više zečeva od Hrvatske, a
šumska površina Njemačke je samo 229% od šumske površine Hrvatske, a
odnos šumovitosti je 28% naprama 52%. I Cehoslovačka,, zemlja sa istim društvenim
uređenjem kao Jugoslavija, ima ´kod šumovitosti od 32% i svega za
37llJ/o više šumske površine, četiri puta više jelenske, dva puta više srneće
divljači i tri puta više zečeva. U skladu sa mnogo većim fondom divljači
znatno su viši i odstreli u tim zemljama.


Uvjerljivu sliku pružaju podaci tabele II. Na 1.000 ha šumske površine do


lazi »opterećenje« sa divljači u:
AustrijaZap. NjemačkojCehoslovačkojHrvatskoj
iz fonda
iz fonda
iz fonda
iz fonda
divljači 174 kom.
divljači 335 kom.
divljači 458 kom.
divljači 156 kom.
iz odstrela 162 kom.
iz odstrela 161 kom.
iz odstrela 211 kom.
iz odstrela 40 kom.
A 1.000 m3 etata »opterećeno« je u:
AustrijiZap. NjemačkojCehoslovačkojHrvatskoj
iz fonda divljači sa 265 kom.
iz fonda divljači sa 295 kom.
iz fonda divljač: sa 623 kom.
iz fonda divljači sa 129 kom.
iz odstrela 382 kom.
iz odstrela 149 kom.
iz odstrela 290 kom.
iz odstrela 35 kom.
i
i


Makar da relacije nisu postavljene i obrađene po svima pravilima statističnog
obračunavanja, ipak su dobivene brojke vrlo demonstrativne i uvjerljive.
Pokazuju nam, da pojedine zemlje, premda stoje na visokom stepenu
racionalne šumske proizvodnje, imaju i visoko razvijenu lovnu proizvodnju.
Tu proizvodnju podržavaju makar što nastoje u produkciji drveta postići dalja
usavršavanja. Pošto je naša visina etata prilično nategnuta, ne može nam masa
"etata po ha šumske površine poslužiti kao najsretnija komparativna baza. Za
tu komparaciju trebalo bi prethodno tačno analizirati stanje šumskog fonda
od uspoređivanih zemalja (razmjer dobnih razreda, bonitetne razrede šumskog
zemljišta, odnos faktične i normalne drvne mase i t. d.), što bi prelazilo okvir
ovog referata. No »opterećenost« etata, kako brojem divljači iz fonda, tako
i brojem divljači iz odstrelnog kontingenta dokazuje nam da brojno stanje
divljači u Hrvatskoj nikako nije doseglo, a kamo li premašilo maksimum brojnog
stanja u zemljama sa visoko razvijenom savremenom šumskom proizvodnjom.
Tu bi nam u prvom redu za komparaciju trebala poslužiti Švicarska,
čije je opterećenje šumske površine i etata po fondu za skoro 100% veće od
našega. Opterećenje odstrelom je manje, što je u potpunom skladu sa racionalnim
gospodarenjem sa divljači, jer zbog mnogo lošijih ekoloških uvjeta staništa
mora Švicarska držati znatno veći rasplodni fond divljači, a gubitak priploda
je znatno veći.


Ne ulazeći u biološku i ekonomsku opravdanost podržavanja visokih populacija
divljači potrebno je ipak analizirati uzroke i faktore, koji omogućuju
podržavanje tako razmjerno visokih populacija divljači u nabrojenim zemljama.
U njima su vrlo´uvedene i razvijene mjere zaštite šumskih i poljoprivrednih
kultura protiv šteta od divljači, a obavezno ih se vrši. Makar što se njima ne
postizava puni uspjeh ipak se njihovom primjenom omogućuje održavanje i
lovno iskorištavanje razmjerno visokih populacija divljači. U Zap. Njemačkoj
smatraju prihvatljivim troškove individualne zaštite od 0,45 DM po stablu


486
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 19     <-- 19 -->        PDF

za njezino preživanje i konačnu probavu; za premještanje od mjesta zaklona
do izvora brane; te za odmor i san. Podvrgavajući se nagonskom porivu ispunjavanja
pojedinih odsjeka dnevnog ritma određenim akcijama, počinje divljač
uzimati neprirodne vrste hrane u neprirodnim razmacima i si. U toj pojavi
nalazi Bubenik uzroke gulenju kore stabala usprkos osiguranih^ koncentriranih
prehrambenih tvari u dodatnoj prehrani, kojoj je u cijelosti osigurana, pa čak
i premašena dnevna potreba na kalorijama.


Bubenik, Rieck, Hennig, Nečas, Eiberle složni su u nazoru
da je potrebna radikalna revizija metoda i načina uzgoja slobodne divljači u
slobodnom lovištu. Na prvo mjesto postavljaju potrebu osiguranja dovoljnih
količina prikladne prirodne hrane. Visina populacije divljači mora biti primjerena
tim količinama hrane maksimalno u visini svojeg biotskog kapaciteta.
Taj kapacitet treba u pravilu zbog zaštite interesa šumske i poljoprivredne
proizvodnje sniziti na visinu ekonomskog kapaciteta.


Bubenik upozorava na potrebu što bržeg i potpunijeg napuštanja dosadanjeg
t. zv. statičkog načina uzgoja divljači. Po tome načinu su uzgajači težih
da u datoj životnoj sredini stvore i trajno u maksimalno dozvoljenom broju
održavaju populaciju divljači nepromijenjenu, a u cilju dobivanja po mogućnosti
što ujednačenijih prihoda od divljači po kvaliteti, broju i vrstama.


Dostignuća nauke u biocenozama pokazala su da u prirodi ne postoje konstantni
uvjeti životne sredine i da se prirodna ravnoteža u životnoj zajednici
postizava i održava samo neprekidnim variranjem u djelovanju svih aktivnih
faktora životne sredine. Periodične promjene visine populacije divljači su neizbježne
i po Perelešin U stoje u izravnoj vezi sa jačanjem ih slabljenjem
djelovanja faktora ograničavanja životne sredine. To djelovanje vrhuni u
iznenadnom slomu populacije, a taj slom treba smatrati obrambenom reakcijom
životne sredine, koja se povremeno mora »odmoriti« od štetnog djelovanja
previsokih populacija, kako bi nakon određene duljine odmora pripadnicima
iste, ali već regenerirane populacije, ponovno mogla osigurati najpovoljnije
uvjete života.


Uzgajivač može poduzimanjem raznih preventivnih i pomoćnih mjera odložiti
vrhunjenje djelovanja faktora ograničavanja, ali ne može´spriječiti slom
populacije. Za uklanjanje posljedica sloma, koji uslijedi iza takvog umjetno
isforsiranog moratorija, trebaju i populacija divljači i životna sredina mnogo
više vremena nego kod normalnog djelovanja prirodnih faktora ograničavanja.
Uzgajač može pojavu sloma populacije izbjeći i spriječiti samo ako populaciju
divljači dinamično prilagodi kolebanju povoljnosti odnosno nepovoljnosti
uvjeta date životne sredine.


U tabeli I i II prikazane su, za zemlje koje služe za komparaciju njihovog
stanja u razvitku odnosa usklađenja šumske i lovne proizvodnje sa takvim
stanjem kod nas, ukupne površine i šumske površine, visine etata, ukupnog
fonda divljači i odstrela, te odnos visine ukupnog fonda divljači i odstrela prema
šumskoj površini i etatu za one vrste divljači koje se pretežno »hrane šumom«.
Kod zeca i kunića nije se moglo dijeliti populaciju na onu koja ne živi u šumi
od one koja isključivo ili povremeno živi u šumi.


Šumska površina Austrije je svega 107% šumske površine Hrvatske, šje 38% naprama 52% u Hrvatskoj, a ipak ima Austrija sedam puta
više jelenske i šest puta više srneće divljači od Hrvatske i skoro isto toliko
zečeva kao Hrvatska. Zap. Njemačka ima skoro šest puta više jelenske i skoro
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 18     <-- 18 -->        PDF

njihovih životnih zajednica, na više ili manje narušenu ili uništenu prirodnu sliku
životne sredine, te na više ili manje narušenu prirodnu ravnotežu te životne
sredine. Postoji mišljenje da je pojava šteta od divljači manifestacija bolesnog
stanja divljači, u smislu da je svaka bolest narušavanje fiziološke ravnoteže
u organizmu. A »bolest« pojave šteta od divljači je reagiranje divljači kao »prirodne
norme« na narušenost prirodne uravnoteženosti međusobnih odnosa
djelovanja aktivnih faktora životne zajednice na žive organizme, članove tih
zajednica.


Postavke o vjerojatnim uzrocima neuspjeha suzbijanja šteta od divljači i
prevelikog učešća podprosječno razvijenih jedinki u populaciji divljači ističu
slijedeće postulate savremenog načina uzgoja divljači:


— divljač je prirodna norma, član svoje životne zajednice i kao takva
reagira i odnosi se prema svojoj životnoj sredini
— uzgajač mora divljači u što većoj mjeri osigurati:
a) prirodni način života
b) mogućnost nalaženja prikladne prirodne hrane
c) mogućnost uzimanja i probavljanja te hrane na prirodni način
d) mogućnost odvijanja prirodnog načina socijalnog života, osobito s obzirom
na stvaranje socijalnih formacija prirodne strukture i veličine
e) osiguravanje životnog prostora koji rasprostranjenjem udovoljava prirodnim
zahtjevima dotične životinjske vrste
f) to se može postići samo ako se u prvom redu populaciju divljači održava
u primjernoj gustoći, kako specijskoj tako i kompleksnoj


g) prikladna visina populacije divljači ne može i nesmije biti neka stalna
matematička cjelina, nego varijabilna veličina, koja se stalno prilagođuje varijabilnim
uvjetima ravnoteže svoje životne sredine.


Mogućnost neometanog stvaranja prirodnih socijalnih formacija trebamo
smatrati jednim od osnovnih faktora uspješnog uzgoja divljači u slobodnom
lovištu. Već 1942. godine upozorio je Carpenter, na osnovu Tembroc
k o v i h postavki, na povezanost prostornih i vremenskih faktora, koji mogu
biti veoma bitni za sociološku strukturu instinktivno stvorenih socijalnih
formacija životinja.


Schmi d ukazuje na najužu ovisnost prikladne gustoće populacije o djelovanju
faktora ograničavanja i uništavanja u prirodnoj životnoj sredini. Među
faktorima ograničavanja stavlja intraspecijsku i interspecijsku prehranbenu
konkurenciju na prvo mjesto, ispred borbe za životni prostor i ispred faktora
gužve.


Izlažući rezultate svojih radova na proučavanju prirodne prehrane divljači
ističe B u b e n i k da se divljač razlikuje od domaćih životinja u prvom redu
po svojim izjednačenim, uravnoteženim fiziološkim prehranbenim procesima,
Sve smetnje u prirodnom ciklusu i ritmu prehrane djeluju na ponašanje i na
prehranbene zahtjeve divljači i na taj način narušavaju harmoniju prirodne
ravnoteže životne zajednice divljači. S obzirom na ritam uzimanja i probavljanja
hrane, na suptilnost biokemijske povezanosti i na strukturni sastav hrane
mora biti udovoljeno nekim određenim zahtjevima, jer u protivnom slučaju
dolazi do smetnji u prirodnom toku fizioloških procesa, koje se smetnje mogu
uporediti sa bolesnim pojavama.


Bubenik smatra da se narušavanjem prirodnog ritma prehrane narušava
prirodni odnos vremenskih odsjeka potrebnih: za nalaženje i uzimanje hrane;
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 17     <-- 17 -->        PDF

STANJE PROBLEMA USKLAĐENJA ODNOSA LOVNE I ŠUMSKE
PROIZVODNJE U NEKIM EVROPSKIM ZEMLJAMA


Posebice smo naglasili da je problem išteta od divljači u gospodarskim šumama
najveća poteškoća u području sređivanja odnosa između lovne i šumske
proizvodnje. Na osnovu te kanstatacije trebalo bi pretpostaviti da je taj problem
akutniji što su intenzitet i racionalnost šumske proizvodnje viši i
obratno, a stanje da je pogoršano ako se istodobno vrši i intenzivna lovna
proizvodnja.


Objektivnu predočbu o stanju toga problema kod nas dobit ćemo upoznavanjem
odnosa u nekim susjednim zemljama, poznatim po racionalnosti i savremenosti
šumske proizvodnje, a stoje u Evropi i na vodećem mjestu u lovnoj
proizvodnji. Bilo je potrebno da budu zastupane zemlje sa društvenim uređenjem
različitim od našega, kao i one sa istim uređenjem. U obzir su došle
Austrija, Cehoslovačka, Danska, Zap. Njemačka i Švicarska. Foöfto övaj
referat prvenstveno obrađuje problem šteta od divljači u Hrvatskoj, bilo je
potrebno osim podataka za cijelu Jugoslaviju prikazati istovrsne podatke i za
Hrvatsku.


U svim navedenim zemljama su štete od divljači davnašnji problem, najveći
dio tih zemalja je domovina početnih nastojanja zaštite šumskih kultura
i sastojina protiv šteta od divljači, koju borbu sa srednjim i dobrim uspjehom
vode dalje, uporno nastojeći da proniknu u bit uzroka nastanka šteta i da nakon
toga ustanove što efikasniji put do dovoljno intenzivne zaštite. Tokom emprijske
faze tih nastojanja došlo se je do izvjesnih spoznaja. U prvom je redu
ustanovljeno da sve zaprečne metode nedaju traženi rezultat efikasne zaštite
protiv šteta. Razvitak poznavanja biologije divljači dokazao je svu bezizglednost
postizavanja uspjeha dosadanjim metodama.


U novoj fazi, u razdoblju spoznaje da se lovna proizvodnja mora prvenstveno
temeljiti na dostignućima opće biologije, a napose biologije divljači, pristupilo
se u širim razmjerima specijalnom proučavanju biologije divljači,
posebice biologije ponašanja, socijalnog života, prirodnog načina prehrane i t. d.
Već prvi rezultati tih proučavanja pokazali su pogrešnost puta kojime se ranije
nastojalo postići uspjeh na polju sprečavanja šteta od divljači, ali i biološku
nedostatnost i neopravdanost dosadanjih mjera i načina uzgoja divljači.


U prvom je redu ustanovljeno da se metodama zabranjivanja, kao što su
primjena kemijskih i akustičikih sredstava za odbijanje divljači od šumskih
sadnica i stabala, te poljoprivrednih površina, suzbija samo posljedice nekog
uzroka, a da se pri tome u bit samoga uzroka niti ulazi, niti se slijedom toga
taj uzrok suzbija. To se odnosi i na mehanička sredstva sprečavanja šteta od
divljači, koja pred prvo navedenima ipak imaju prednost veće, pa čak i potpune
efikasnosti. Do slične konstatacije došlo se i kod problema selekcije divljači.
Tu se došlo do spoznaje da t. zv. uzgojnim odstrelom »uzgojno nevrijedne«
divljači uklanjamo iz lovišta samo »žrtve« djelovanja nekog nepoznatog negativnog
faktora ih negativnog stanja, ah nam ono i nadalje ostaje nepoznato, a
stalno stvara nove »žrtve«. Time je cijelo nastojanje vršeno u dosadanjim okvirima
došlo u kategoriju empirije, a prividno postignuti uspjesi u kategoriju
efamernosti.


Na osnovu proučavanja pojedinih disciplina biologije divljači postavljene su
tvrdnje da su pojave šteta od divljači čisto fiziološke reakcije divljači, kao članova


483
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 16     <-- 16 -->        PDF

poljoprivrednim kulturama običnim ili visokoprinosnim i t. d.). Značaj šteta
na šumskim kulturama, plantažama i sastojinama je značajniji za zajednicu i
presudniji za perspektivu daljeg gospodarenja sa oštećenim objektom. Uništenu
drvnu masu ne može se nadoknaditi. Već smo istaknuli da je proizvodnja
drveta, a osobito kritičnih sortimenata (celulozno drvo četinjača i si.) deficitarna
po kvantitetu. Financijska naknada štete na drvnoj masi nije dakle
adekvatna naknada za uništeni materijal.


Vrijednost šteta od divljači


Do sada su ustanovljene, evidentirane, procjenjivane i u pretežnom dijelu
opravdanih slučajeva i naknađene samo štete od zaštićene divljači počinjene
na tuđim poljoprivrednim kulturama, voćnjacima, vinogradima i domaćoj stoci.
Na cijelom području SR Hrvatske, bez obzira na kategoriju lovnog ovlaštenika,
iznosile su te štete u pojedinim godinama daleko preko 100 miliona dinara.
Sređenog pregleda nema jer je metoda evidentiranja bila neujednačena, negdje
su evidentirane samo naplaćene štete, negdje sve prijavljene štete bez obzira
da li su plaćene ili ne, a velik dio štete koji nije na vrijeme prijavljen ili uopće
nije bio prijavljen ostao je neobuhvaćen evidencijom.


Stete na šumskim kulturama, plantažama i sastojinama nisu do sada ustanovljavane
načinom i u opsegu kojega bi zahtijevala sređena, racionalna šumska
proizvodnja. Oštećene kulture i plantaže popunjavane su u većoj ili manjoj
mjeri, oštećena stabla u mladićima i srednjedobnim sastojinama uklanjalo se
prilikom proreda i si. No sređenog evidentiranja, procjene, naplate ili internog
rasknjižavanja nije bilo. U već spomenutoj »Analizi ekonomskog stanja
šumarstva i proizvodnog potencijala šumskog fonda« prikazane su u poglavlju


o zaštiti šuma samo štete od čovjeka i stoke.
Predstavnici šumarske struke pravodobno su primijetili nastojanje i porast
šteta od divljači, postojale su pritužbe struke na opseg i značaj ´šteta od divljači,
znalo se da su jasenovi mladici vrlo ugroženi od jelenske divljači, da
jelenska i srneća divljač predstavlja glavnu zapreku nesmetanom i uspješnom
širenju areala četinjača umjetnim načinom, a značajnu kočnicu prirodnom
širenju toga areala. Sve više se učvršćivalo mišljenje da su te vrste divljači
osnovna zapreka mogućnosti ili nemogućnosti prirodnog pomlađivanja u jednodcbnim
šumama.


Šumsko privredne organizacije odnosile su se prema štetama od divljači
razno. Intenzitet reagiranja nije svaki puta bio upravo proporcionalan sa intenzitetom
mjera racionalnog i savremenog vršenja mjera obnove, njege i iskorišćavanja
šumskih sastojina u tima područjima. Prilikom sasvjetovanja o zaštiti
šuma od šteta od divljači, održanog dne 24. X. 1964., na poziv Republičkog
sekretarijata za šumarstvo SRH, iznijelo je jedino Šumsko gospodarstvo SI.
Požega tvrdnju da smatraju da štete od divljači iznose na njihovom području
8,000.000 dinara godišnje, pretežno na jelovom podmlatku.


Stete od divljači na šumskim kulturama, plantažama i sastojinama su na
svaki način daleko veće nego li štete na poljoprivrednim kulturama. No njihov
dosadanji iznos ostat će potpuno neustanovljen. Poteškoću predstavlja i
okolnost što ne raspolažemo sa jednovrsnim kriterijem i jedinstvenom metodom
za ustanovljenje vrijednosti tih šteta.


482
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 15     <-- 15 -->        PDF

NEPRILIKE I STETE, KOJE VRŠENJEM LOVNE PROIZVODNJE
NASTAJU ZA ŠUMSKU PROIZVODNJU


Zbog značenja što ga ima smanjenje prirasta drvne mase oštećivanjem
po divljači, za ekonomski prosperitet čovjeka, predstavlja najveći problem u
dodirnoj zoni lovne i šumske proizvodnje. Ekonomski postulat je, da se u sklopu
savremenih nastojanja oko ublaživanja disproporcije između proizvodnje i
potrošnje drveta vodi računa o eliminiranju ili barem ublažavanju faktora, koji
su negativno ili reduktivno djelovali na dosadan ju visinu produkcije drvne
mase. Uz uklanjanje raznih stručnih i tehničkih nedostataka u dosadanjem radu
na uzgoju i korišćenju šumskih sastojina, zauzima vidno mjesto revizija opsega
i načina uzgoja divljači na šumskim površinama.


Za ispravno određivanje opsega i intenziteta mjera koje bi gore spomenutom
revizijom trebalo odrediti, potrebno je poznavati smetnje i štete koje
lovna proizvodnja sada nanosi šumskoj proizvodnji. Te faktore možemo svrstati
u slijedeće grupe:


Smetnje


— Smetnje kod planiranja radova na uzgoju, njezi i korišćenju šumskih
sastojina.
Pošto se unaprijed ne može sigurno predvidjeti i utvrditi vrstu i opseg
šteta, koje će divljač u budućnosti počiniti, ne može se pravilno i pouzdano
planirati opseg, intenzitet, ritam i redoslijed radova na osnivanju, njezi, čišćenju
i proređivanju šumskih sastojina.


— Smetnje kod planiranja prihoda od glavnog šumskog proizvoda.
Pošto se unaprijed ne može sa sigurnošću ocijeniti kakvim će posljedicama
uroditi oštećenja stabala po divljači, ne može se pravilno i pouzdano planirati
prihode drvne mase po vremenu, količini i vrijednosti.


— Smetnje u redovitom odvijanju poslova šumske proizvodnje.
Zbog trajne prisutnosti divljači u šumi -mora šumska proizvodnja planirati
i vršiti niz radova na zaštiti svojih kultura, plantaža i sastojina protiv divljači,
te kontrolirati uspjeh tih mjera.
Stete
Dijelimo ih na štete u šumi i na poljoprivrednim površinama van šume.


Štete u šumi svrstavamo u slijedeće grupe:


— povećani troškovi osnivanja i njege sastojine
— troškovi zaštite protiv divljači
— smanjenje prirasta mase
— smanjenje kvaliteta mase
— štete na vlastitim i tuđim enklaviranim poljoprivrednim površinama
— štete na poljoprivrednim kulturama u plantažama listača ubrzanog
i´asta. |
Štete na poljoprivrednim površinama van šume su:
— štete na tuđim poljoprivrednim površinama


— štete na vlastitim poljoprivrednim površinama.
Značaj navedenih šteta od divljači je raznolik, ovisi o intenzitetu, opsegu
štete, te o supstratu na kojemu je počinjena (štete: na dobro uspjelim kulturama,
plantažama ih sastojinama; na vrijednim ih manje vrijednim vrstama
drva; od obgrizanja vršnih ili postranih izbojaika; od gulenja kore; štete na


481
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 14     <-- 14 -->        PDF

II.
Šumska proizvodnja


Osnovni faktori su sukladni sa istovrsnim faktorima lovne proizvodnje. Na
prvi se pogled čini suvišnim poslom izlagati osnovne karakteristike i osnovne
faktore šumske proizvodnje pred njenim predstavnicima. No zaokruženost izlaganja
i stvaranja baze za zaključke traže najkraći prikaz glavnih elemenata
šumske proizvodnje.


Linija šumske politike


U cilju postizavanja potrajnih maksimalnih prihoda drvne mase treba nastojati
šumskim gospodarenjem postići najveći mogući prirast u šumskim sastojinama,
vodeći pri tome strogo računa o održavanju šumskog fonda i održavanju
i popravljanju proizvodne snage šumskog zemljišta.


Instrumenti za provođenje šumarske politike


I tu su glavni instrumenti savezni i republički Zakoni o šumama, te niz
pravnih propisa kojima se regulira pitanje sprovodenja u život intencija i propisa
Zakona o šumama.


Osnovne karakteristike šumske proizvodnje


Šumska proizvodnja je iskorišćavanje bioprodukcijskog potencijala šumskog
zemljišta u cilju dobivanja drvne mase. Najosnovnija karakteristika glavnog
produkta šumske proizvodnje drveta sastoji se u tome što je čovjek upućen
na najširu upotrebu drveta, a do sada nije uspjelo drvo proizvesti na umjetni
način, niti mu za mnoge vrste upotrebe pronaći ekvivalentnu zamjenu. Jedini
izvor tako neophodno potrebne drvne mase je prirast živih stabala u klasičnim
i industrijskim šumama.


U referatu »Analiza ekonomskog stanja šumarstva i proizvodnog potencijala
šumskog fonda (u razdoblju 1952—1962)« i »Razvojne mogućnosti proizvodnog
potencijala šumskog fonda (1964—1980)«, izdanje Republičkog sekretarijata
za šumarstvo SRH, navedeno je da se reprodukcija drveta postiže kod
nas danas skoro isključivo odvijanjem prirodnog procesa obnove šuma. Industrijska
proizvodnja drveta, u smislu biljne proizvodnje kao u poljoprivredi,
potoji danas i u šumarstvu, ali još u vrlo ograničenom opsegu.


Zato se kao mjerilo za racionalni obim sječe uzima godišnji prirast drvne
mase u šumi. Obim sječe mora se za sada približno ravnati prema godišnjem
prirastu. Etat je dakle isto instrument ekonomske politike u šumskoj proizvodnji,
kojim se određuje racionalno iskorišćavanje šuma i kojim se utječe na
buduće prinosne mogućnosti šuma.


Zbog izvanredno velike važnosti čovjeka na upotrebu drveta, zbog nemogućnosti
umjetnog proizvođenja drveta i nemogućnosti njegove potpune zamjene
drugim materijalima, te zbog razmjerno malenih i ograničenih mogućnosti
prirodne i industrijske proizvodnje drvne mase, dobiva svako umanjivanje
prirasta i uništavanje živih šumskih stabala izvanredno velik značaj i
važnost za ekonomski prosperitet čovjeka. Među prirodnim neprijateljima iz
redova životinjskog carstva zauzima divljač vidno mjesto, pa odatle i proističe
osnovno razmimoilaženje ekonomskih interesa lovne i šumske proizvodnje.


480
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 13     <-- 13 -->        PDF

zrna, pokazao kao vrlo akumulativan u pogledu apsorbiranja znatnih iznosa
deviznih dinara ostvarenih u onom dijelu opće turističke djelatnosti, koja se
aktivira vršenjem tovnog turizma. Okvir u kojemu se kreće odnos takvih
izravnih i neizravnih prihoda cd lovnog turizma je za sada vrlo širok, u ekstremnim
slučajevima je čak 1:10. Gavrovi ć navodi u svojem članku
«Lovstvo — privreda ili sport?« (Vjesnik, Zagreb, od 28. IX 1964.) da se prema
dosadanjim provjerama računa, da prosječna dnevna potrošnja lovca turiste
iznosi 75 US dolara. (Od toga otpada 22,50 na odstrelnu taksu, 27,50 na ostale
lovačke usluge, a 25, na smještaj i razne turističke usluge). Kod ovakvih je
proporcija odnos izravnog i neizravnog prihoda zaokruženo 1 : 2.


Kod toga treba ali uzeti u obzir dalji Gavrovićev navod, koji ističe da je
prosječna dnevna potrošnja stranih turista u Jugoslaviji jedva 10,00 US dolara,
dakle je znatno niža od ukupne dnevne potrošnje lovca turiste.


Prema sadanjim propisima o deviznom poslovanju pripada neposrednom
proizvođaču 25% od ostvarenih deviza. U SR Hrvatskoj nalazi se oko 80%
lovnih površina pod upravom lovačkih organizacija. Te su organizacije do
sada, a na osnovu svojih internih zaključaka, od tih deviza dobrovoljno prepuštale
96% komunama na čijem su području devize bile ostvarene. Pošto
lovačke organizacije upravljaju sa preko 4,000.000 ha lovnih površina u Hrvatskoj
ima ta vrsta prihoda za komune znatnu perspektivu.


Dosađanji izravni prihodi od lovnog turizma iznosili su godišnje koju
stotinu milijuna deviznih dinara. Po predviđanju Glavnog lovačkog saveza
Jugoslavije gornji domet tih prihoda bit će tokom nekoliko slijedećih godina
na području lovačkih organizacija oko 2,500.000 US dolara godišnje, što predstavlja
1.875,000.000 deviznih dinara. Uz sadanji omjer izravnih i neizravnih
prihoda od lovnog turizma iznosili bi u tom razdoblju neizravni prihodi oko
3,750.000 deviznih dinara ostvarenih u okivru redovite turističke djelatnosti
animirane lovnim turizmom. K tome se iznosu treba pribrojiti i prihode ostvarene
lovnim turizmom na području privrednih lovišta van lovačkih organizacija.
Racionalnim i savremenim obuhvatanjem lovne proizvodnje i lovnog
turizma u okviru općeg turizma te će se prihode znatno povećati.


Iz gore izloženog jasno je zašto su sada regije i komune izvanredno zainteresirane
za što brže i što obimnije unapređenje lovnog turizma, koji je sa
njihovog stanovišta važan kao izvor deviza, kao značajna dopuna redovite
turističke djelatnosti, a u nekim regijama i komunama čak mu se dodjeljuje
zadaća pionira općeg turizma. Daje mu se dakle značajno mjesto na području
ekonomskih efekata turističke privrede pojedinih područja.


O tome stanovištu regija i komuna moraju i predstavnici šumske proizvodnje
voditi računa i iz toga aspekta sagledavati sadanje stanje problema
sređivanja odnosa lovne i šumske proizvodnje, zapravo sređivanja problema
šteta od divljači na šumskim kulturama i sastojinama, odnosno i na poljoprivrednim
kulturama u slučajevima kada su šumske privredne organizacije
ujedno i izvršioci prava lovnog ovlaštenika.


Lovna proizvodnja je sada nadrasla nivo izričito sportske domene određenog
postotka stanovništva zemlje. Dobivanjem privrednog značaja izgubio je
lov status izoliranosti i ušao je u kompleksnu povezanost ekonomski značajnih
privrednih djelatnosti, u prvom redu turističke djelatnosti.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Osobine ekonomskih efekata lovne proizvodnje


Ekonomski efekti koje se lovnom proizvodnjom realizira zahvaljuju svoju
visinu i značaj činjenici, da sve cijene produkata lovne proizvodnje nose izrazito
obilježje Ijubiteljskih cijena. Prodaja prava odstrela divljači osniva se
jedino na tome momentu i visoke odstrelne takse za rekordne trofeje su najizrazitiji
primjer takovih cijena. Pošto je strast za lovnim izživljavanjem primarna,
duboko u podsvijesti usađena strast, postoji sigurna perspektiva potrajnosti
potražnje za mogućnost udovoljavanja toj strasti.


U istu kategoriju, ali u nešto blažem obliku, spadaju i cijene žive rasplodne
divljači, koje nalaze svoj korijen u prvo spomenutoj težnji za osiguranjem
dovoljnih količina divljači za vršenje odstrela, te nadalje cijene mesa divljači,
koje se uvrštava u kategoriju delikatesa.


Osnovne karakteristike lovne proizvodnje


Među osnovne karakteristike lovne proizvodnje spada:


1. Za odvijanje svoje djelatnosti u pravilu se služi tuđim površinama, koje
od reda služe za inu vrstu proizvodnje, sa kojom lovna proizvodnja u pravilu
dolazi u interesne sukobe.
2. U svojem klasičnom obliku bavi se bioprođukcijskim obuhvatanjem
divljih životinja u slobodnom lovištu, nema dakle punu vlast nad njima, pa
samo posredno može upravljati njihovim postupcima i regulirati posljedice
koje nastaju od prisuća i djelovanja tih životinja (odlaženje divljači u druga
lovišta, razne štete i si.).
3. U savremenom obliku vrši kombinirani način bioprodukcije, jedan dio
efekta svoje djelatnosti postizava maksimalnim korišćenjem prirodnog reprodukcijskog
potencijala slobodne divljači u slobodnom lovištu, a manji ili veći
dio efekta ostvaruje umjetnim uzgojem pojedinih vrsta divljači i njezinim
iskorišćavanjem u lovištu.
4. Lovna proizvodnja spada u kategoriju potencijalno vrlo jakih izvora
deviznih prihoda. Oni su izravni i neizravni, a u novije vrijeme pokazuju postojani
znatan porast. Izravni, zbog povišenja odstrelnih taksa, te cijena živoj
divljači i mesu ustreljene divljači, a neizravni prihodi zahvaljuju svoj povećani
značaj proširenom obimu vršenja lovnog turizma. Značaj tih prihoda diže
okolnost što su od reda deviznog karaktera.
Značaj pojedinih karakteristika


Okolnost da se lovna proizvodnja služi tuđim površinama sili je na kompromisne
postupke, čija se posljedica očituje u znatnom ograničenju mogućnosti
povećanja fonda divljači u slobodnom lovištu.


Tu negativnu okolnost uspješno se sada restringira obimnim umjetnim
uzgojem divljači, koju se u lovište pušta pred početak lovne sezone ili tik
pred samo održavanje lova. Time se smanjuje gubitak na divljači i štete koje
čini u lovištu.


Neizravni su prihodi lovne proizvodnje od prvenstvenog interesa za zajednicu,
jer se devizni dinar, ostvaren u vidu izravnog prihoda od lovnog turi
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 11     <-- 11 -->        PDF

skim gospodarenjem i intenzivnom lovnom proizvodnjom. To je stanje uzrokom
mnogobrojnih sporova, a i nastojanja za rješenje problema. Svi do sada
poduzeti koraci nisu zadovoljili ni šumsku ni lovnu proizvodnju. Naprijed nabrojene
savremene mjere povećanja produkcije drveta prijete zaoštrenjem
neriješenog problema.


Značaj toga raskoraka pojačan je okolnošću da je zadnjih godina u najvećem
dijelu zemalja Istočne Evrope, među kojima se Jugoslavija u tom pogledu
nalazi na prvom mjestu, nastupila vrlo povoljna konjunktura za plasman
svih produkata lovne proizvodnje. Tu se osobito ističe odstrel divljači
putem lovnog turizma, te prodaja žive rasplodne divljači i mesa ustrijeljene
divljači. Ta su tri vida iskorišćavanja produkata lovne proizvodnje već sada
u fazi prvih koraka za organizacijsko obuhvatanje te konjunkture, značajni
izvori deviznih sredstava, a taj prihod pokazuje tendenciju stalnog porasta i
osiguranog kontinuiteta.


Neuravnoteženost između produkcije i potrošnje drveta, osobit prioritet
šumske pred lovnom proizvodnjom, imperativno traže da se predstavnici šumske
proizvodnje suoče sa novonastalim stanjem, u kojemu zajednica očekuje
od lovne proizvodnje daleko značajniji udio u sklopu ostalih privrednih djelatnosti,
to tim više .što je u današnjoj situaciji privredni značaj lovstva izričito
naglašen po vrhovnim predstavnicima zajednice. Stoga ćemo pokušati prikazati.:


— osnovne faktore i karakteristike prilično divergentnih interesa lovne i
šumske proizvodnje.


— neprilike i štete koje vršenjem lovne proizvodnje nastaju za šumsku
proizvodnju
— stanje toga problema u ostalim zemljama sa urednim šumskim gospodarenjem
i intenzivnom lovnom proizvodnjom.
OSNOVNI FAKTORI I KARAKTERISTIKE LOVNE


i ŠUMSKE PROIZVODNJE


I.
Lovna proizvodnja
Među osnovne faktore spadaju
Linija lovne politike zajednice u Jugoslaviji je zacrtana postavkama novog


Osnovnog zakona o lovu, po kom je divljač općedruštvena imovina, a lovstvo
grana narodne privrede.
Instrumenti za provođenje lovne politike su savezni i republički Zakoni


o lovu, te pravni propisi kojima se regulira pitanje sprovođenja u život intencija
i propisa Zakona o lovu.
Najizrazitiji značaj postavljanju lovne proizvodnje u nove odnose davat će
regije i komune. Intenzitet interesiranja pojedine regije i komune ovisi u prvom
redu o značaju kojega za njezino područje već ima, ili se pretpostavlja da bi
trebala imati, opća turistička djelatnost. U okviru te djelatnosti očekuju regije
i komune vrlo znatne izravne i neizravne efekte od jačanja lovne proizvodnje
kao osnovne materijalne baze za realizaciju lovnog turizma.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 10     <-- 10 -->        PDF

PROBLEMI USKLAĐIVANJA INTERESA LOVNE PROIZVODNJE
SA INTERESIMA ŠUMSKE PROIZVODNJE U SR HRVATSKOJ*
Ing. ZVONKO CAR


Za šumsku proizvodnju ima lovna proizvodnja dvojaki značaj, sa jedne
strane po liniji opće lovne politike zajednice, a po drugoj kao uža lovna proizvodnja
u području šuma.


Među čovjekovim djelatnostima zauzimao je lov oduvijek osobit položaj.
Prošao je sve faze povezanosti sa čovjekom, od primarne najuže, kada je za
pračovjeka bio jedini instrument kojime je osiguravao dnevnu prehranu, do
današnje zabave, u kojoj je značaj lova dvojak. Sa gledišta zajednice lovna
proizvodnja je redovita privredna djelatnost, a sa gledišta lovca, lov je sportsko
izživljavanje lovačkog nagona.


U sadanjem razdoblju shvatanja života dolazi sve više do izražaja nazor
da svaka zajednica mora nastojati da realizira cjelokupni bioprodukcijski
potencijal svojih lovnih površina i da treba biti prioritetni i glavni korisnik
svih materijalnih koristi stvorenih lovnom proizvodnjom. Lovnom proizvodnjom
nazivamo djelatnost koja se bavi uzgojem, zaštitom i iskorišćavanjem
divljači.


U civiliziranim zemljama postavljena je lovna proizvodnja u odnos prema
ostalim vidovima proizvodnje tako, da visina fonda divljači dozvoljava njegovo
iskorišćavanje vršenjem lova, a štete od divljači ne smiju prelaziti granicu
koju dozvoljavaju interesi šumske proizvodnje i poljoprivrede.


Osim te osnovne linije lovne politike, za šumsku proizvodnju je od neposrednog
značaja opseg uzgajanja onih vrsta divljači koje su prirodni članovi
šumskih životnih zajednica. Te vrste divljači predstavljaju prirodne biocenotske
regulatore za određene vrste biljnih članova svojih životnih zajednica, a
posto im je šuma osnovna životna sredina, dolaze na taj način u izravan sukob
sa interesima šumske proizvodnje.


Kretanje lovne proizvodnje, pa i lovne politike, često kolidira sa ciljevima
i nastojanjima šumske proizvodnje jer se služe istim površinama. Sve veći
nerazmjer između dosadanje visine produkcije drvne mase, te naglog porasta
potrošnje drveta, uputio je šumsku proizvodnju na osiguranje dovoljnih količina
drveta putem industrijske proizvodnje drveta u plantažama visoko prinosnih
listača, u plantažama i intenzivnim kulturama četinjača, te intenziviranjem
proizvodnje u klasičnim šumama (u prvom redu intenzivnim proredama
i očetinjavanjem).


Problem šteta od divljači u gospodarskim šumama je najveći problem u
dodirnoj zoni šumske i lovne proizvodnje u svim zemljama sa urednim šum


* Referat na I Plenumu Saveza inž. i ten. šum. i drv. ind. Hrvatske održan na
Strancu 14. XI 1964.