DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 10     <-- 10 -->        PDF

PROBLEMI USKLAĐIVANJA INTERESA LOVNE PROIZVODNJE
SA INTERESIMA ŠUMSKE PROIZVODNJE U SR HRVATSKOJ*
Ing. ZVONKO CAR


Za šumsku proizvodnju ima lovna proizvodnja dvojaki značaj, sa jedne
strane po liniji opće lovne politike zajednice, a po drugoj kao uža lovna proizvodnja
u području šuma.


Među čovjekovim djelatnostima zauzimao je lov oduvijek osobit položaj.
Prošao je sve faze povezanosti sa čovjekom, od primarne najuže, kada je za
pračovjeka bio jedini instrument kojime je osiguravao dnevnu prehranu, do
današnje zabave, u kojoj je značaj lova dvojak. Sa gledišta zajednice lovna
proizvodnja je redovita privredna djelatnost, a sa gledišta lovca, lov je sportsko
izživljavanje lovačkog nagona.


U sadanjem razdoblju shvatanja života dolazi sve više do izražaja nazor
da svaka zajednica mora nastojati da realizira cjelokupni bioprodukcijski
potencijal svojih lovnih površina i da treba biti prioritetni i glavni korisnik
svih materijalnih koristi stvorenih lovnom proizvodnjom. Lovnom proizvodnjom
nazivamo djelatnost koja se bavi uzgojem, zaštitom i iskorišćavanjem
divljači.


U civiliziranim zemljama postavljena je lovna proizvodnja u odnos prema
ostalim vidovima proizvodnje tako, da visina fonda divljači dozvoljava njegovo
iskorišćavanje vršenjem lova, a štete od divljači ne smiju prelaziti granicu
koju dozvoljavaju interesi šumske proizvodnje i poljoprivrede.


Osim te osnovne linije lovne politike, za šumsku proizvodnju je od neposrednog
značaja opseg uzgajanja onih vrsta divljači koje su prirodni članovi
šumskih životnih zajednica. Te vrste divljači predstavljaju prirodne biocenotske
regulatore za određene vrste biljnih članova svojih životnih zajednica, a
posto im je šuma osnovna životna sredina, dolaze na taj način u izravan sukob
sa interesima šumske proizvodnje.


Kretanje lovne proizvodnje, pa i lovne politike, često kolidira sa ciljevima
i nastojanjima šumske proizvodnje jer se služe istim površinama. Sve veći
nerazmjer između dosadanje visine produkcije drvne mase, te naglog porasta
potrošnje drveta, uputio je šumsku proizvodnju na osiguranje dovoljnih količina
drveta putem industrijske proizvodnje drveta u plantažama visoko prinosnih
listača, u plantažama i intenzivnim kulturama četinjača, te intenziviranjem
proizvodnje u klasičnim šumama (u prvom redu intenzivnim proredama
i očetinjavanjem).


Problem šteta od divljači u gospodarskim šumama je najveći problem u
dodirnoj zoni šumske i lovne proizvodnje u svim zemljama sa urednim šum


* Referat na I Plenumu Saveza inž. i ten. šum. i drv. ind. Hrvatske održan na
Strancu 14. XI 1964.