DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 94     <-- 94 -->        PDF

ja vegetacije u službi proučavanja šumske
vegetacije.


Vol. X, Firenze, 2961, str. 228, obuhvata
radove: G. Bolla : Problem gorskih predjela
u ustavnim propisima s obzirom na
režim šumskog gospodarenja. — M. Tofani
: Arrigo Sepieri — zaslužni ekonomista.
— A. Messeri: Život i rad Prof.
Alberta Chiarugi-a. — P. Bianco:
Istraživanja o rasplodnom ciklusu i drugim
biološkim svojstvima Quercus tro Jana
u jugoistočnom dijelu Apeninskog poluotoka.
— M. A. Cocozza : Istraživanja


o rasplodnom ciklusu Pinus Heldreichii
var. leucodermis u gorju Pollino. — P. B ianco
: Biometričke studije žirova, listova
i mladica Quercus trojana u jugoistočnom
dijelu Apeninskog poluotoka. — F. Mori o
n d o: O novoj bolesti topola zvanoj Phomopsis
tirrenica. — E. F. Corti : O problemima
oplodnje Pinus halepensis, P. pinea
i P. pinaster. — I. Sa y a: Anatomska
obilježja drva odraslih primjeraka i mladih
izdanaka pajasena. — V. Baldasseroni
: Razmatranja o sisavcima i pticama
u talijanskim šumama. — F. Salvi : Genetska
analiza kvantitativnih osobina drvenastog
bilja.
Vol. XI, Firenze, 19G2., str. 432, obuhvata
radove: M. De Luča : Pitanje nekih
socijalnih odnosa i povećavanja produkcije
drva. — A. Giacobbe: Problemi ekologije
kod pošumljivanja. — G. Q u a ttrocchi
: Šuma i potrebe rekreacije, turizma
i sporta. — E. Ferrarini: Rezultati
polenove analize izvršene u močvarnim
terenima Lunigiansikih Apenina s obzirom
na šumsku vegetaciju. — G. S anesi
: O svojstvima i razvoju tala šume
Campigna (Forli) u odnosu na šumsku vegetaciju.
— P. Baltaccini: Pedogeneza
i zaštita tla zapadnog Mugella kod Firenze.
— G. Ron eh et i: Pedološka proučavanja
u području bujice Ridanne kod Bolzana.
— F. Moriondo: Rasprostranjenost
bolesti Melampsora pinitorqua na boricima
Italije. — A. De Philip pis: Život
i rad Prof. Aide Pavari-a. — M.
Cantiani i G. Bernetii: Prirasnoprihodna
tabela jednodobnih jelovih sastojina
u Toskani. — D. L. Bramao: Razmatranja
o potencijalu svjetskih tala. —


A. M er end i: Da li da osudimo starije
načine pošumljivanja? — Z. Gračanin :
Tla u području Hrvatskog krša. — A.
Giacobbe : Aktualne metode pošumljavanja
razgoljenih terena.
Vol. XII, Firenze, 1963. str. 450, obuhvata
radove: G. Patrone: Svečano
otvorenje dvanaeste godine djelovanja Talijanske
Akademije šumarskih nauka. —


E. Glesinger: Pogledi na proizvodnju
i potrošnju šumskih produkata i njihov
utjecaj na smjernice šumarske politike. —
A. Biraghi : Pregled važnijih bolestiju
na šumskom drveću od 1950. do 1962. g. —
A. Giacobbe: Kulture duglazije i borovca
u Italiji. — A. Hofmann: Konverzija
bukovih panjača. — A. Metro :
Kultura eukalipata u modernom šumskom
gospodarenju. — F. Moriondo : Cronartium
asclepiadeum na borovima u Italiji.
— F. Eli sei: Problemi iz oblasti šumarske
ekonomike. — F. M a n c i n i: Nova
dostignuća o genezi i sistematici tala. —
F. Moriondo: Nova oboljenja u talijanskim
šumama (Hendersonia montana i
Phacidium pini-cembrae na običnom boru;
Dasyscipha flavovirens i Brunchorstia pinea
na limbi; Cryptodiaporthe etrusca i
Phomopsis castanea na pitomom kestenu).
— L. Romagnoli : Pedološka istraživanja
u Apuanskim Alpama. — G. R o ncheti
: Razmatranja o novoj američkoj
klasifikaciji tala.
Dr M. Anić


LESNOE HOZJAJSTVO — Moskva


7 — 1964. — Kozlovski B. A.: Naredni
zadaci uređivanja šuma. — Treba
usavršavati metode u organizaciji šumoprivrede.
— Proskurjakov N. A.:
Spremanje i odgoj kadrova u šumarstvu
važan je zadatak. — M a r č e n k o I. S.: Za
organizaciju proreda. — Enikeev a M.
G:. Mikrobiološka djelatnost u hrastovim
sastojinama pri proredama. — V i p p e r


V. N.: Obnova šume na koncentriranim
sječama u ariševim šumama Burjatske
ASSR. — Gribanov L. N.: Glavne sječe
u Altaju. — Rumjancev G. T.: Pre-
borne sječe u boricima Lenjingradske
oblasti. — S o 1 o v e v K. P., P i t i ik i n A. I-,
Badaev a E. A.: Rekonstrukcija i klasifikacija
malovrijednih sastojina primorja
i Srednjeg Priamurja. — Kocare v Ju.
M.: Tablice za taksaciju sastojina običnog
oraha. — Guščina A. Z.: K pitanju određivanja
razmjera glavnih sječa u šumama
II grupe. — Sadovniči F. P.: Ovisnost
promjera krošanja u borovim kulturama
o visini i starosti. — Makarycev
N. T.: Podizanje sastojina u svrhu zadržavanja
snijega i osobine njihovog djelovanja.
— Bozrikov V. V.: Šumski pojasi
u borbi s burama prašine na području Ledina.
— Gavrilenko L. N.: Razmještaj
zaštitnih pojaseva u borbi sa stepskim jarugama.
— F o m i n D. M.: Pokus podizanaj
pojaseva za zaštitu vrtova krupnim
sadnicama. — Podkopaev A. A.: Pošumljavanje
degradiranih tala u Donskom
basenu. — Ovsjannikov I. V.: Odre