DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ture različitih vrsta borova podignute prije
po prilici 30 godina.


Gospodarska jedinica Nin-Kozino
(šumarija Zadar) proteže se na površini od
ciko 3000 ha na području od Kozina prema
Ninu. Gospodarsko razćiijteljenje izvršeno
je gcdisne 1952. na odjele prosjekama u
pravcu SI—JZ. Odjeli su veličine 49 ha
te imaju oblik kvadrata sa stranicom 700
rn. Na velikom dijelu ove gospodarske jedinice
(ciko 1000 ha) nalazi se šmrika (Juniperus
oxycedrus), dok ostali dio zaprema
niska šuma medunca te šikara medunca,
a na manjoj površini uz more prostire
se i makija Q. ilexa. Neposredno uz cestu
laod Kozina u području šmrike podignuta
je prije 60—70 god. biultura različitih bo


Sl. 3. Pogled na maslinički


rova na površini od 16 ha. Ta je kultura
poznata pod imenom »Kožinski gaj« i zbog
svog položaja i vanredno lijepo razvijenih
stabala proglašena je sjemenskom bazom
za aleipski i primorski bor. Na cijeloj je
površini razvijen kvalitetan pomladak, posebno
na dijeiu koji je za vrijeme rata
bio jako prorijeđen (v. si. 4).


Studenti su na dvije postavljene stalne
pokusne plohe Zavoda za uređivanje šuma
od po 1 ha izvršili potrebna mjerenja i
dobili slične rezultate kao i 1959. godine.
Evo najvažnijih rezultata izmjere po 1 ha:


omjer smjese pojedinih vrsta: primorski
bor 60´Vo, alepski bor 3Ca/o, crni box
10»/o;


ukupna drvna masa 150 m3;


temeljnica 19,8 m2;


postotak prirasta za crni bor 1.8°/o, a za
primorski bor 2.1"Vo.


S obzirom na velike površine koje na
području Ravnih kotara prekriva šmrika
i na posebno pogodan položaj spoimenuite
gospodarske jedinice neposredno uz ovu
staru kulturu postavljene su pokusne plohe
i vršena istraživanja o mogućnostima
i načinu pošumljivanja sličnih terena.


Sada šumsko gospodarstvo Zadar vrši
pošumljivanja u prugama širokim 30 m
na međusobnom razmaku od po 50 m. Tako
dobivamo pošumljene pruge od 30 m i
nepošumljene od 50 metara naizmjenično
s pretpostavkom da će se s vremenom s
pošumljenog dijela pošumiti nepošumljene
površine. Da je pretpostavka tačna iako
je put veoma spor, osvjedočili smo se na
rubu te veoma lijepe šume gdje se vidi


most. Foto: Golubović.


regresija cenoze od ruba šume u područje
borovice.


Vrlo uspješna metoda konverzije gotovo
svih šikara u području Ravnih kotara
mogla bi se vršiti i primjenom mehaničkih
sredstava (roteri, riperi). U krivudavim
nepravilnim linijama treba izvršiti
duboko oranje takvim strojem povlačeći
se u šikari onim dijelovima koji su
nectorasli ili gdje je vegetacija prekinuta.
Na tako iaoranim brazdama u razmaku
od oko 1,5 m sade se ili siju određene vrste.
Tako posađene biljčice veoma dobro
uspijevaju u zaštiti postojeće vegetacije,
pa za kratko vrijeme dobijemo šumu
ilz sjemena.. Ovakav način obrade nismo
vidjeli na terenu, no bilo bi korisno da
se isproba i primijeni.


Turističko-rekreativni objekt »Borik«
je zasada najjači »turistički punkt« na po