DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Neovisnost fP o visini i lakoća njegovog određivanja ima za praksu veoma
veliko značenje, jer dopušta kod taksacije šuma da se neposredno iskoristi jedna
srednja veličina za razne vrste drveća, a da se pri tom ne umanjuje taksacijska
tačnost u poređenju sa običnim tablicama drvnih masa.


Analogni se rezultati dobivaju i za druge vrste drveća.
Daljnjom analizom srednjih značenja fe za razne vrste pokazuje se da
srednji fe pokazuje zakonitost veze s biološkim svojstvima vrste (tablica 3).
Podaci u toj tablici pokazuju važnu zakonitost: omorika, hrast, bukva i
jasen imaju punodrvniju srednju formu stabla, a srednji je fe kod njih blizu
0,42; dok bor, ariš, jasika i breza pokazuju malodrvniju formu stabla, pa im
je srednji fe blizu 0,40.
Poznato je da je u standardnim tablicama prof. Tret´jakova uzeto isto
grupiranje za omoriku i za jelu, za hrast, javor i brijest, za jasiku i johu-U
vezi s tim, gotovo sve glavne vrste drveća SSSR možemo svrstati prema njihovom
srednjem ff. u dvije kategorije: punodrvnij e vrste, kamo spadaju
ombrofilni četinari i tvrdi lišćari (omorika, jela, bukva, hrast, brijest, jasen i
dr.) sa srednjim fe = 0,42. Druga je kategorija sa malodrvnijom formom stabla.
Tu ubrajamo: heliofilne četinare i meke lišćare (bor, ariš, jasika, joha, breza
i dr.), srednji im je fe = 0,40. Sistematska klasifikacija vrsta drveća po srednjem
fe veoma pojednostavnjuje praktičan rad u šumi, a da ne smanjuje taksacijsku
tačnost.
Formula za određivanje drv. mase pomoću empir. obi. br. dosta je jednostavna.
Ona je ista kao i osnovna formula (V = gi,3 Hfi,s). Treba samo veličinu
H zamijeniti sa veličinom (H + 3):


V = gl,3 (H + 3) fc
Dva srednja značenja za f(. lako se upamte (0,42 i 0,40). Pomoću te jedno>stavne
formule i dvaju značenja za fe može se lako odrediti obujam stabla ili
drv. masa sastojine bez ikakvih tablica- Za određivanje drv. m. sastojine, treba
znati sumu kruž. ploha (2gi,3) i sred. vis. (H) sastojine.


Uzmimo da sast. ombrofilnih četinara ili tvrdih lišćara ima zbroj kr. pl. 30
m2 i sred. visinu 20 m. Drvna će masa te sast. biti:
V = ^gi,3 (H + 3) fe = 30 (20 + 3) 0,42 = 290 m3


Ako su u sastojim heliofilne vrste ili meki lišćari, a iste veličine kr. plohe
i visine, bit će drv. masa:
V = 2^1,3 (H + 3) fe = 30 (20 + 3) 0,40 = 276 ma
Taj se račun lako može obaviti i s logaritmičkim ravnalom ih običnim
načinom.
Tačnost je te metode takva da daje približno iste rezultate kao i važeće
tablice drvnih masaĐuro
Knežević