DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 72     <-- 72 -->        PDF

2. Troškovi bolovanja do 30 dana 6.— din/jed.
3. Izdaci za terenski dodatak 52.— din/jed.
4. Troškovi za podizanje rad. nastambi 23.— din/jed.
5. Režijski troškovi društvene prehrane 91.— din/jed.
Ukupno I + II = 392.— din/jed.


Radi orijentacije na najniže i najviše bodovane sječine troškovi rada motornom
pilom u odnosu na ručni rad smanjuju se prema kategorizaciji sječine
i to:


za sječinu od 100 poena (najniže bodovana) 240 din/jed. (godišnje 16 radnika
manje na 30.000 jedinica).
Za sječinu od 145 poena (najviše bodovano) 434 din/jed. (godišnje 25 radnika
manje na 30.000 jedinica).
Iz naprijed navedenog je vidljivo da su troškovi sječe i izrade s motornom
pilom niži od ručnog rada za 329.— din. po jedinici.


Kad bi ovo gospodarstvo vršilo sječu motornim pilama cjelokupne godišnje
mase od 120.000 jedinica, onda bi godišnja ušteda bila oko 40,000.000.—
dinara, što predstavlja cea 10% osobnih dohodaka cijelog gospodarstva.


Osim ovih prednosti motornih pila, koji se daju procijeniti, motorne pile
imaju i mnoge druge neprocjenjive prednosti kao: smanjivanjem broja radnika,
smanjuje se i broj ostalog osoblja, brzina rada je mnogo veća kod ručnog
rada, što je jako važno u šumskoj proizvodnji i manje fizičko naprezanje
radnika.


Naprijed navedeni podaci mogu poslužiti kod sastavljanja planova, problematike
organizacije društene prehrane, kod koje su najveći izdaci i proučavanja
ekonomike šumski proizvodnje.
Napomena: Prednji podaci odnose se na sječe: čistu, oplodnu i prorede za šume


listača: hrast, bukva, grab, jasen, brijest, topola, joha, vrba i slično.


Brajković Zvonko


PEDOGENETSKO PROUČAVANJE TALA I IZRADA
PEDOLOŠKE KARTE SR HRVATSKE


Početkom 1964. godine Institut za pedologiju i tehnologiju tla u Zagrebu
kao nosilac Saveznog zadatka u vezi teme »Pedogenetsko proučavanje zemljišta
i izrada pedološke karte Jugoslavije u mjerilu 1 : 50.000, otpočeo je sa
sistematskim terenskim i laboratorijskim istraživanjima oko postavljenoga zadatka,
a na području SR Hrvatske


Sistematski radovi na ovim istraživanjima od posebnog su značaja za šumarstvo
i šumarsku privredu iz više razloga. Šumarstvo, kao važna privredna
grana, danas je pred velikim zadacima povećanja proizvodnje. Kod povećanja
prinosa u prirodnim šumama, osnivanja plantaža ili kultura vrsta drveća brzoga
rasta, introdukcija ili problema proširenja nekih novih vrsta drveća, konverzija
postojećih sastojina, melioracija degradiranih površina i kod mnogih
drugih radova, potrebna je smišljena intervencija čovjeka i dobro poznavanje
ekoloških faktora, od kojih poznavanju tla pripada prvenstveno značenje. O
svojstvima tla, stanja u u kome se ono nalazi, te procesa koji se u njemu odvijaju,
ovisi ishrana biljaka, njihov rast i razvoj, a s tim u vezi i mnoge osobine
šumskog drveća. Stoga je razumljivo da je veoma teško s dovoljnom sigurnošću
riješiti bilo koji od pobrojanih ili drugih problema u uzgoju šuma, ako
se ne analiziraju i prouče svojstva šumskih tala.


434
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Iako su rezultati pedoloških istraživanja, kao i interes za proširenje tih
istraživanja, bili do sada u šumarstvu relativno mali, stalan razvoj šumarstva i
spomenuti zadaci koji pred njim stoje, upućuju sve češće šumarske stručnjake,
pored ostalog, i na poznavanje i iskorišćavanje rezultata pedoloških istraživanja.


Na području naše republike klasifikacija tala i kartografija poljoprivrednih
površina ima prilično dugu tradiciju. U odnosu na poljoprivredne površine,
površine pod šumom veoma su malo pedološki istraživane. Stoga mi danas
uopće nemamo pedološke slike naših šuma. Pored toga što nam nedostaju podaci
za mnoga značajna nizinska područja, nemamo ih ni za planinske i brdske
šumske površine koje su po svojim, često vrlo povoljnim potencijalnim mogućnostima,
veoma vrijedne u pogledu povećanja šumske proizvodnje. To su,
među ostalim, područja panonskog sredogorja, Banije, Korduna i mnoga druga.
Ispitivanja šumskih tala vršena su manjim dijelom i najčešće u područjima gdje
su morala biti rješavana pitanja osnutka kultura ili plantaža brzoga rasta,
melioracija devastiranih površina, meliorativne gnojidbe i niza drugih problema,
dok sistematskih istraživanja u tom pogledu nije bilo.


Međutim, savremene metode intenziviranja šumarske proizvodnje upućuju,
kako je već spomenuto, šumarske stručnjake na rezultate sistematskih ispitivanja
i kartiranja šumskih površina, na kojima se zasniva temeljito i savremeno
gospodarenje i intenziviranje šumarske privrede.


Pedogenetsko proučavanje zemljišta i izrada pedološke karte za područje
SR Hrvatske naučni je zadatak koji s obzirom na već iznesene probleme ima
posebnu važnost za naše naučno i praktično šumarstvo. Ovo tim više što je
i savremena šumarska praksa stalno nametala potrebu za ovim istraživanjima.


U 1964. godini odlučeno je da se otpočne sa radovima na područjima koja
su najprioritetnija i najvrednija u pogledu intenzivne poljoprivredne i šumarske
proizvodnje. Tako su radovi otpočeti u području istočne Slavonije i odvijaju
se Posavinom prema zapadu. Osim toga, do konca ove godine, bit će u Dalmaciji
pedološki istražena i područja rijeke Cetine. Do sada su završeni terenski
radovi na više od 150.000 ha, a do konca godine biti će završeno oko 400.000
ha poljoprivrednih i šumskih površina.


Prilikom radova na istraživanjima tala i izradi pedološke karte mjerila
1:50.ODO, pored upoznavanja svojstava tala, biti će istražena i međusobna ovisnost
i uslovljenost tala i faktora geomorfologije, klime, hidrologije, vegetacije
i čovjeka. Upotpunjena laboratorijskim ispitivanjima velikog broja uzoraka
tla, dat će ova istraživanja i karakteristike boniteta tla. Pored toga dobit će
se važan pregled o geografskoj rasprostranjenosti pojedinih sistematskih jedinica
tala, što je veoma potrebno za ispravno planiranje i postavljanje proizvodnih
zadataka u šumarstvu prilikom raznih iskorištavanja tala, izvođenja
uređajnih, meliorativnih, protuerozijskih i drugih radova. Istraživanja će osim
toga dati podatke i o fiziološki aktivnoj dubini profila, o fizikalnim, kemijskim,
hidropedološkim svojstvima, proizvodnoj sposobnosti tala, stepenu i oblicima
erozije, i t. d.


Važno je osim toga napomenuti da će ova karta biti rezultat prvih" sistematskih
istraživanja šumskih površina.


Značaj izrade pedološke karte i studije uvećan je i činjenicom da šumske
površine koje treba pedološki ispitati iznose samo u SR Hrvatskoj oko 1,489.793
ha. Sistematska istraživanja nastavit će se stoga i slijedećih godina, a prioritet
će imati površine koje su najznačajnije za šumarstvo i poljoprivredu.


Ing. Mirjana Kalinić


435