DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 57     <-- 57 -->        PDF

UPUTSTVO
ZA MINIRANJE PANJEVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU


NIKOLA SIMIC


I OPĆI DIO -"..;,


Nakon sječe šume i pripreme tla za sadnju druge poljoprivredne kulture,
ili pri obnavljanju voćnjaka i vinograda, svakako je potrebno ukloniti zaostale
panjeve. Najlakše i najekonomičnije uklanjanje panjeva postiže se pomoću eksploziva
tj. miniranjem, izuzev u mokrom, muljevitom i naplavljenom tlu, gdje
uklanjanje može biti ekonomičnije pomoću strojeva konstruiranih za takve radove.
Naročito pak pomoću eksploziva, ekonomičnost se postiže na neravnom
i brdovitom tlu, gdje je pristup mehanizaciji zbog toga jako otežan, pa i nemoguć.


Cvo uputstvo sačinjeno je isključivo na temelju podataka iz dugogodišnje
prakse, i kao takvo u mnogome dopunjuje našu inače dosta oskudnu stručnu
literaturu, posebno onu, koja se odnosi na tehniku miniranja u poljoprivredi
i šumarstvu.


L


II. SREDSTVA ZA MINIRANJE PANJEVA
U sredstva za miniranje (vađenje i razbijanje) panjeva u poljoprivredi i
šumarstvu spadaju:


1) Odgovarajuća vrsta eksploziva,


2) Rudarske kapisle broj 8,


3) Sporogoreći štapin,


4) Detonirajući štapin, i


5) Minerske šibice.


Za miniranje (vađenje i razbijanje) panjeva, te prikupljanje otpadaka radi
iskorišćenja za ogrev, najbolje odgovaraju praškasti amon-nitratni eksplozivi
pod nazivom »Kamniktit — II« ili pod oznakom »K-II«.


III. STANJE PANJEVA I ZEMLJIŠTA (TLA)
a) Za panjeve:


Prema stanju u odnosu na starost i tvrdoću, panjevi mogu biti od mekanog
i tvrdog drveta, te mlađi i stariji. Mlađi panjevi su žilaviji i otporniji, dok su
stariji krhki i manje otporni, pa za njih treba i manje eksploziva. S druge strane
treba obratiti pažnju na stanje razgranjenosti korijenja, jer panjevi mogu biti
s duboko i plitko razgranjenim debljim ili tanjim korijenjem, kako nam to prikazuje
slika 1.


419
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 58     <-- 58 -->        PDF

b) Za zemljište (tlo):


Zemljište (tlo) može biti čvrsto i kompaktno, mekano ili plastično, što zavisi
od njegovog stava. Uglavnom, od zemljišta i njegove čvrstoće, te stanja
razgranjenosti i debljine korijenja, kao i veličine panjeva, ovisna je i sama tehnika
miniranja.


51 1 ff) duboko i 8) pU´ko korijenje


Da bi se dobila što tačnija slika o stanju razgranjenosti i debljine korijenja,
najbolje je da se prije miniranja oko svakog panja opkopa u dubini od
15 — 20 cm (prema potrebi), — kako nam to prikazuje slika 3, jer se tada dobiva
i tačnija slika u pogledu određivanja pravca bušenja minskih bušotina i
postavljanja minskih punjenja.


IV. POMOĆNA SREDSTVA ZA RAD, PRIPREMA MINSKIH BUŠOTINA
I POSTAVLJANJE MINSKIH PUNJENJA
a) Pomoćna sredstva za rad:


U pomoćna sredstva za rad spada svrdlo za bušenje minskih bušotina koje
nam prikazuje slika 2 Ono se sastoji iz 3 dijela: a) svrdla promjera 60 mm, b)
drške i c) ručke. Materijal za svrdlo je čelik, za držak obično željezo, dok ručka
može biti i od drveta, ali najsigurnija je od željeza. Uz svrdlo, u pomoćna sredstva
spadaju, kliješta za stezanje kapisla i mesingano šilo za bušenje udarnih
patrona.


Minske bušotine pripremaju se na taj način, što se svrdlom ispod panja uz
žilje pod kutom od 30 — 45° izbuši potreban broj bušotina dubine za 4 dužine
minskog punjenja jedne bušotine. Broj bušotine zavisi od veličine (promjera),
stanja i tvrdoće panja te stanja razgranjenosti i debljine korijenja. Za panjeve
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 59     <-- 59 -->        PDF

do 50 cm promjera (mekano drvo) sa plitkim korijenjem, obično se buši jedna
bušotina (što zavisi od svježine i razgranjenosti korijenja), a može i po dvije
bušotine kako nam to prikazuje slika 3 pod b), — dok su za panj istog promjera


(Oblik svrdla je polukružan)


30 cm .1.2 m


SI. 2 Svrdlo zo bušenje ispod pctn/zvct


od tvrdog drveta sa dubokim korijenjem, pa bilo i sa jednim dubokim korijenom,
u nekim slučajevima potrebne i po dvije bušotine, kako nam to prikazuje
slika 3 pod a).


b) Priprema minskih bušotina:
spor stap* kap !s I a Spor sfapin Kapiolo
dei štapi"


punjenje


A) Tvrdo drva (panj) s dub´vkim korijenom da
2 godine s/orosf/.
8) Meko drvo (panj) s plitkim korijenom Sb
2 godine starosti


SI A3 Prat/crc busenja i pos+avljanja punjenja


Za panj eve većeg promjera od 50 cm na više, što zavisi opet od starosti i
tvrdoće, te stanja razgranjenosti i debljine korijenja, — broj bušotina prikazuje
nam slijedeća tabela.


c) Određivanje količine eksploziva za minska punjenja:


Na određivanje količine eksploziva za minska punjenja utječe: veličina
(promjer), starost i tvrdoća panja, kao i stanje razgranjenosti i debljine korijenja.
Obično se uzima na svaki cm promjera panja:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— za tvrdo drvo do 2 godine starosti panja po 20 grama,
— za tvrdo drvo preko 2 godine starosti panja po 15 grama,
— za mekano drvo do 2 godine starosti panja po 12 grama,
— za mekano drvo preko 2 godine starosti panja po 10 grama.
Prema tome, za primjere prema slici 3 dolazi:
Pod a) za-panj od tvrdog drveta 60 cm promjera: 60 X 20 = 1,2 kg
Pod b) za.panj od mekan, drveta 50 cm promjera":´50 X 12 =s 0,6 kg
Izračunate količine eksploziva za cijeli panj po navedenim primjerima treba
podijeliti na broj bušotina pripremljenih za jedan panj. Pošto su u pitanju
dvije bušotine, to za jednu bušotinu minsko punjenje iznosi i to za primjer pod
a) 0,6 kg i za-primjer pod b) 0,3 kg., — odnosno "minsko punjenje za cijeli panj
iznosi i to: za primjer pod a) 1,2 kg i za primjer pod b) 0,6 kilograma.


„\y; TABELA´´


potrebnih količina eksploziva za miniranje (vađenje i razbijanje)
panjeva u poljoprivredi i šumarstvu


Za tvrdo drvo: Za mekano drvo:
Tek. br. Promjer
panja u cm
Starost
Broj Do 2 god. i
bušotina
(mina)
EkspI
Kg
panja:
Preko 2 god.
oziva:
Kg
Starost panja:
Do 2 god. Preko 2 god.
Eksploziva:
Kg Kg
1 20-30 1 0,4-0,6 0,3-0,45 0,24-0,36 0,20-0,30
2
3
30-40
40-50
I
2
0,6-0,8
0.8-1,0 -v
0.45-0,60
0.60-0,75
0,36-0,480,48-0,60
0,30-0,40
0,40-0,50
4 50-60 2 1,0-1,2 0,75-0,90 0.60-0,72 0,50-0,60
5
6
60-7070-80
:. 2
3
1.2-1.4
1,4-1.6
0,90-1,05
1,05-1,20
0,72-0,840,84-0,96
0,60-0,70
0,70-0,80
7 80-90 3 1.6-1,8 1,20-1,35 0,96-1,08 0,80-0.90
8 90-100 4 1.8-2.01,35-
1,50 1,08-1,20 0,90-1,00
9 100-110 5 2,0-2,2 1;50-1,65 1,20-1,32 " 1,00-1,10
10 110-120 6 2,2-2,4 1,6.6-1,80 1,32-1,44 ´;: 1,10-1,20


NAPOMENA: 1). Najpovoljnija-vrsta eksploziva. »K-II«,


2)-Najpovoljniji promjer bušotina 60 mm,


3) Najpovoljniji promjer, težina, i dužina patrona mm/gr´cm =


= 50/250/13.


No pošto su patroni eksploziva u originalnom tvorničkom pakovanju po
0,250 kg (vidi tač. 3 napomene u tabeli) — to će bušotine po primjeru pod a)
minsko punjenje iznositi (zaokruženo) po 0,5 kg odnosno 2 patrona, ili ukupno
4 X 0,250 = 1 kg za cijeli panj, — dok će za primjer pod b) minsko punjenje
iznositi (zaokruženo) po 0,250 kg, odnosno po 1 patron, ili ukupno za cijeli panj
2 x 0,250 = 0,5 kg eksploziva.


Prema iznijetom, iz gornjih podataka i podataka u tabeli vidimo, da dubine
minskih bušotina moraju iznositi i to: za primjer pod a) 4 X 26 cm = 1,04 metara
i za primjer pod b) 4 X 13 cm = 0,52 metara.


NAPOMENA: U pravilu, pod minskim punjenjem treba razumjeti izračunatu
količinu nekog eksploziva za izvjesnu minu. No međutim, pošto se ovdje
radi o izračunavanju količine eksploziva za minsko punjenje panja na temelju
njegove veličine (promjera), to izračunatu količinu treba podijeliti na broj bušotina
izbušenih za jedan panj. Dakle, imamo minsko punjenje po bušotini
i minsko punjenje po panju, pri čemu u odnosu na terminologiju, u teoriji i
praksi treba praviti razliku.


422
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Za miniranje (vađenje i razbijanje) panjeva dok su u zemlji (tlu), — najbolje
odgovara, kako je to već navedeno eksploziv »K-II« dimenzija naznačenih u
tabeli. Patrone naznačenih dimenzija najbolje se smještaju u bušotine promjera
60 mm, — a uz to se dobiva i najbolja koncentracija energije eksploziva. Sa
patronama manjih promjera i težina na primjer: 28/100 ili 28/200 nikako nije
moguće postići onu potrebnu praktičnu gustoću u bušotini, odnosno u punjenju,
pa s time u vezi takva punjenja svakako daju i slabije učinke, što svakako nije
poželjno.


d) Postavljanje i paljenje minskih punjenja:


Pri miniranju (vađenju i razbijanju) panjeva, za postavljanje i paljenje
mina odnosno minskih punjenja, važe dvije isprobane varijante i to:


1) Obično postavljanje i paljenje, tj paljenje mina odnosno punjenja pomoću
kapisle i sporogorećeg štapina, kada je u panju postavljena samo jedna mina,
— odnosno jedno minsko punjenje, — vrši se na način kako nam to prikazuje
slika 4 pod a).


2) Grupno postavljanje i paljenje, tj. grupno paljenje više mina odjednom
(od 2 na više), tzv. kombinovano paljenje, — vrši se pomoću sporogorećeg i detonirajućeg
štapina na način kako nam to prikazuje slika 3 pod a);—-dok´se spremanje
udarne patrone, pa iako je u pitanju samo.jedan patron u punjenju vrši
se na taj način, što se detonirajući štapin provuče kroz cijeli patron i na kraju
zaveže u čvor. Povezivanje krajeva detonirajućeg štapina sa kapislom i sporogorećim
štapinom prikazuje nam slika 3 pod b).


SI 4 A) Obično paljenje jedne mine
ß) Spremanje udarne patrone


NAPOMENA: U pravilu, a i radi ekonomičnosti, udarni se patron u bušotinu
uvijek stavlja kao posljednji. Uz ovo napominje se i to, grupna paljenja više
mina odjednom pomoću detonirajućeg štapina pri miniranju panjeva preporučuju
se kao ekonomičnija i sigurnija, — prema kojima grupna električna paljenja
ni s jedne ni s druge strane nemaju usporedbe.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 62     <-- 62 -->        PDF

V. MINIRANJE IZVAĐENIH PANJEVA
Radi lakšeg uklapanja i cdvoza izvađenih panjeva mogu se također i oni
minirati i to unutarnjim minama kako nam to prikazuje slika 5 pod A) i B).
Broj minskih bušotina zavisi također od veličine (promjera) i dužine, te starosti
i tvrdoće panja, nadalje od stanja razgranjenosti i debljine korijenja. Promjer
bušotine najbolje odgovara 32 mm i bušenje se vrši običnim kolarskim svrdlom.
Dubina bušotina treba da dostiže do 2/3 debljine ili dužine panja.


B)


51.5 Miniranje izvađenih panjeva A) sa f > 8) sa 2 mine.
Količine eksploziva za minska punjenja obično se uzimaju po 0,100 kg. Postavljanje
i paljenje minskih punjenja izvodi se na način kako je to opisano
u tač. IV. pod d). Kod postavljanja i paljenja više mina odjednom (od 2 na više)
kod većih panjeva, međusobni razmak između mina obično iznosi 20 cm.


Za ova miniranja također, najbolje odgovara eksploziv »K-II« — 28/100 u
originalnom tvorničkom pakovanju.


NAPOMEA: Pri svima miniranjima radi što boljeg iskorištenja energije
eksploziva, preporučuje se dobro zatvaranje minskih punjenja, odnosno dobro
začepljavanje minskih bušotina, — jer u stvari za postizanje ekonomike najviše
je odlučno, propisno zatvaranje, odnosno začepljavanje.


VI. MINIRANJE PANJEVA PRI OBNAVLJANJU VOĆNJAKA I VINOGRADA
Miniranje panjeva zaostalih od posječenih voćaka i vinove loze, vrši se analogno
kako je to iznijeto za miniranje panjeva od posječene šume s tom razlikom,
što su panjevi od voćaka i loze mnogo manji, pa za vađenje i razbijanje
trebaju i manje količine eksploziva. U svakom slučaju, treba se držati smjernica
i normativa kako je to iznijeto u ovom uputstvu, jer je i ovdje u mnogome
ekonomičniji rad pomoću eksploziva nego pomoću mehanizacije i ručne radne
snage, kako se to vidi iz niže navedene analize upoređenja troškova rada za
sva tri načina.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 63     <-- 63 -->        PDF

VII. ANALIZA TROŠKOVA RADA POMOĆU MEHANIZACIJE I RUĆNOG
RADA I UPOREĐENJA SA TROŠKOVIMA RADA POMOĆU EKSPLOZIVA
1) Troškovi vađenja panjeva od posjećene šume pomoću mehaniziranih
sredstava, na primjer 1962. g kod jednog poljoprivrednog kombinata u Slavoniji,
iznosili su prosječno cea din. 1.500.— i ručnom radnom snagom cea din.
Nalog 2237 Šumarski list — Iviček 31. 10 64
2.500.— po jednom panju.


2) Troškoi miniranja (vađenja i razbijanja) sa materijalom i radnom sna


gom u 1963. g. kcd istog kombinata po jednom panju iznosili su:
a) za panjeve promjera 35 — 50 cm oko din. 130.—
b) za panjeve promjera 50— 65 cm oko din. 215.—
c) za panjeve promjera 65 — 100 cm oko din. 350.—
d) za panjeve promjera 100 —150 cm oko din. 520.—
e) za panjeve promjera preko 150 cm oko din. 680.—
3) Prema naprijed iznijetoj analizi troškova, vađenje panjeva pomoću me


haniziranih sredstava i ljudskom radnom snagom, — sa radom pomoću eksploziva
nema usporedbe, jer su troškovi pomoću mehaniziranih sredstava za 2,5
puta a ljudskom radnom snagom za 3.5 puta bili skuplji.


4) U pogledu miniranja (vađenja i razbijanja) panjeva od voćaka i loze,
za sada se ne raspolaže dovoljnim podacima iz prakse, — ali svakako da i u tim
radovima vađenje panjeva pomoću mehaniziranih sredstava i ljudskom radnom
snagom, također nema usporedbe sa radom pomoću eksploziva, pogotovu
sa ekonomske strane, — dok o tehničkoj prednosti da i ne govorimo.


VIII. ZAŠTITNO-TEHNIĆKE MJERE PRI RADU
1) Sa eksplozivnim sredstvima treba postupati s najvećom pažnjom.
2) Miniranje uvijek treba pravovremeno objavljivati.
3) Mine treba paliti kada je svo ljudstvo na sigurnom mjestu.
4) Kod zatajenih mina treba čekati najmanje 15 minuta.
5) Pri zatvaranju (začepljavanju) minskih punjenja upotrebljavati samo dr


veni pribor i to bez upotrebe sile.
6) U zatajenu minu ne smije se ponovno bušiti.
7) Prenos eksplozivnih sredstava treba da bude po propisima.
8) Kapisle se uvjek moraju prenašati odvojeno od eksploziva.
9) Stezanje kapisla za štapin uvijek treba vršiti samo klještima.


10) Kapisle se ne smiju nositi u džepu, već samo u kutiji.
11) Dužina sporogorećeg štapina za paljenje mina mora odgovarati vremenu


potrebnom za sklanjanje ljudstva.
3 2) Začepljavanje minskih bušotina treba vršiti do ušća bušotine
13) Treba imati na umu, da 3 kg eksploziva slobodno postavljenog zahtijeva


otvaranje prozora na obližnjim zgradama u polumjeru od 100 metara, dok


za količinu od 30 kg to otvaranje važi i na udaljenosti od 300 metara.
14) Kod miniranja uvijek treba imati podesno sklonište.
15) Po pravilu, udarna (opremljena) patrona stavlja se u minsku bušotinu kao


posljednja.
16) Pri miniranju u vlažnom i mokrom tlu, minsko punjenje obavezno se stavlja
u vrećice od »PVC^ (polivil clorida), — radi zaštite eksploziva od vlage.
Kada se punjenje stavi u vrećicu, tada se ona dobro zaveže oko sporogorećeg
ili detonirajućeg štapina, stavljenog u udarni patron ili minsko punjenje.
NAPOMENA: Na tekst pod I.) — VI.) zadržava se autorsko pravo .