DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Tab. 4.
Struktura ukupnog broja koza po vlasništvu 1952.1)


Koza 1952. u Jugoslaviji ukupno 827.700!
Poljoprivredna dobra 1.600
Zadruge 152.400
Privatnici 663.700


´) Stat. Bilt. 1953.


Broj od 663.700 koza privatnika bio je raspoređen na seljake prema veličini
njihovog zemljišnog posjeda kako slijedi:


Tab. 6.
Privatni posjednici koza po veličini zemljišnog posjeda1)


Broj zemljopos,jednika Broj koza u
Kategorija posjednika u % ukupnog broja % ukupnog
1953. broja 1952.


Ukupno 100 IOOI
Bezzemljaši i posjednici do 1 h
hha
aa 21 10
Posjednici od 1 — 3 ha 29 25
Posjednici od 3 — 8 ha 34 33
Posjednici preko 8 ha 16 20


l) Stat. Bilt. 1953.


Prema tome dvije kategorije zemljoradnika od 3—8 ha i preko 8 ha, kojih
je prema popisu od 1953. godine bilo 50% od ukupnog broja, držali su 53%
od ukupnog broja koza prema popisu 1952. god. Nema sumnje, da je divlja,
ničim ograničena ispaša koza privatnika u Jugoslaviji bila jedan od osnovnih
uzroka njihovog štetnog djelovanja. Danas 1964. godine, koze se nalaze potpuno
u privatnom vlasništvu, zadruge ni državna poljoprivredna dobra nemaju köza.


3. 2. Broj koza po km* i na 100 stanovnika
U tabeli 5. iskazan je broj koza po ha i na 100 stanovnika za godinu 1950.
i 1964. Iz te tabele se vidi da je 1950. god. sa ispašom koza bila najviše opterećena
Hercegovina: Po km2 je bilo 12 koza a na 100 stanovnika 28 koza. God.
1964. najjače opterećenje je u Dalmaciji: 2 koze po km2 i 3 na 100| stanovnika.
Međutim prava slika opterećenja jednog područja sa brojem koza ne može se
dobiti podjelom ukupnog broja koza na površinu ili stanovništvo većih administrativnih
jedinica. U nižoj tabeli dali smo broj koza po km2 i na 100 stanovnika
za cijelu Hrvatsku, zatim za jedan njezin dio: Dalmaciju, zatim za sjeverni
dio Dalmacije i na kraju za općinu Obrovac.