DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 88     <-- 88 -->        PDF

senko v A. I.: Određivanje infiltracijske bicidima za sadnje hrastova žira. — Saš sposobnosti
tala. —Antanajtis V.: Nekova
M. V.: Herbieidi u borbi s kupika
pitanja racionalnog isfcorišćavanja šum-nom u šumama na crnomorskoj obali
skcig fonda — S i n i c y tn S. G.: RacioKavkaiza.
— Istratova O. T.: Duglanalno
iskorišćavanje šumskog bogatstva. siiu — na obale Crnog mora. — A k r o


— Č e r n o v B. M.: Treba odrediti funkme
n k o I. D.: O biološkoj metodi borbe
ciju šuma prve grupe. — Soloduhin sa Lophyrus pini L. — V a lent a V. T.:
E. D.: Šume treba razdijeliti po kategoriEfektivne
mjere protiv borova savijača.
jama. — Tribuševski F., IS a z o n o v a — T a r g a m a d z e K. M.: Određivanje
N: O iskdrf´|šićavainj!u šuma iprvte grupe. stepena iskorišćavanja tala šumskog fon—
Flerov B. A., Bujlov D. A.: Treda.
— Muške tik L. M.: Normiranje
ba zadržati podjelu šuma na grupe. — rada na sječinaima. — N e m i r o v s k i E.
Velič´ko J. M., Kozlova L. M.: KeI.:
K pitanju uređenja zakonodavstva


mijska borba s korovom u školama drv


RSFRS o odgovornosti građana za štete


nih vrsta. Kapos t V. J.: Mikroelementi


počinjene u šumama. — F e d o r o v P. F.:


u rasadnicima. — Egl i te A. K.: Upotre


Tehniku u šumorpivredu. — T atari


ba dalapona (preparat 2,2 — diklorpropi


nov V. P.; L y s e n k o v N. I.: Naše isku


onske kiseline) proti travnog korova. —


stvo primjene nove tehnologije uz očuva


Čemjakina S. N.: Utjecaj simazina i


nje podrasta.


alipura na klijanje sjemena bora i ariša.


— Stepanova Z. A.: Obrada tla her-Đ. K.
VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijena pojedinim brojevima:
Pretplata za
Naslo v tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g. 1945. - tek. g. tekućeg.


Tuzemstvo


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500


Pojedinci 1.000 50 80 150


Studenti i đaci 200 30 40 50


In ozemstvo:


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600
Pojedinci 2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih


društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb. Mažuranića trg u. — Račun kod


Narodne banke Zagreb 400-21-608-111. — Tisak: Izđav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.