DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 87     <-- 87 -->        PDF

GORSKO STOPANSTVO — Sofija


4 _ 1964. Paspalev G.: Nauka i zaštita
prirode i njezinih izvora. — Meri nov
M., Gruev L, Calkov J., Ralče
v A.: Pravilnija koordinacija sječe sa
prirodnim i vještačkim obnavljanjem visokih
šuma. — Sirakov G.: Relativno
iskorištavanje ariša na staništima bukve.


— Ivano v TV. Pregled našeg rada na
zaštiti prirode. — Toško v M.: Naši rezultati.
— :B a 1 o v T.: Prognoza napada
štetnika na šume kod nas u 1964. god. —
Seng alevič G.: Rijedak štetnik na
hrastu — Pachypasa otus drury. — K u mče
v I.: Jedno ili dvoetapno uređivanje
šuma. — Ka lud in K.: Aktualna pitanja
o nekim nedostacima našeg smolarenja.
— Veso v H.: Za estetiku u šumarskim
radovima.
LESNOE HOZJAJSTVO — Moskva


4 — 1964. Melehov I. S.: Stanje zaštite
šuma od požara i način kako da se
poboljša. — Kurnosov E. T.: Prvorazredni
zadaci zaštite šuma od požara u
RSFSIR. —Molčanov A. A.: Utjecaj mineralnih
gnojiva na rast hrasta. — Tür kin
A. S.; Nabatov N. N.: Postupne
sječe u brezicima. — Rossinski V. I.:
Vazdazeleni hrast. — P r o k o penko P.


M. i Docenko A. P.: Valja razumno
iskorišćavati prirodna bogatstva ´krimskih
planinsikih šuma. — Zyrjaev A. G.:
Odnos između mase Cetina i tekućeg prirasta
sibirskog ariša. — Vag in A. V. i
Hari n O. A.: Taksacijski pokazatelji
podrasta. — Moiseenko F. P.: Tok rasten
ja i sortimenti visokih hrastovih šuma.
— Preo bražen ski A. V.: Vještačka
obnova vrijednih vrsta krupnim
sadnicama bez priprave tla i njegove daljnje
njege. — Liogen jki G. L.; Kulture
omorike na koncentriranim sječinama. —
S a d o v n i č i F. P.: Ef ektivnost borovih
kultura u ovisnosti o širini među redovima.
— Adiljbekov R. A.: Kolika su
dopuštena odstupanja s obzrom na dubljinu
sadnje sjemena raznih vrsta. — T e reho
v F. I.: Naučnoistraživaoki radovi
LenNIILH-a o borbi s šumskim požarima.
— Kurbatski N. P.: Treba više
pažnje posvetiti zaštiti šuma od požara u
Sibiriji. — Čarki na A. P.: Protupožarni
pojasi iz Eupinus polyphyllus-a. — Prognoza
masovnog razmnožavanja štetnih insekata
u 1964. g. — Škatov V. K: Nove
šumske takse i neriješeni problemi cijene
na panju. — Bartov, V. F.: Put k popravku
obračuna i raspodjele diferencijalnog
prihoda, u šumoprivredi. — M j a soedo
v N. M.: Požarne osmatračnice s
liftom bez motora. — Ševco v I. I.: Leđni
rasprašivač ROB. — Pikalkin V. M.
i Nikol´ski E. P.: Dirižabli u šumi. —
Švecov V. I. i Uryvaev A. I. i dr.:
Ekonomski način stvaranja šumskih kultura.
— Kosičenko V. E.: Organo-mineralno
prihranjivanje borovih sadnica u
rasadniku. — B o č k a r e v M. M.: 15 dana
u šumama Finske.


5 — 1964. S pir in M. A.: Škola naprednog
iskustva. — Samgin P. A. i
Suto v I. V: Ispitivanje novih arboricida.
— Sejngauz A. S.: Dinamika razvitka
limbinih i širofeolisnJh šuma Dalekog
istoka. — Kchnenko M. A.: Obnova
crne johe u Poljesju USSR. — Popo v


A. A.: Povišenje produktivnosti zamočvarrenih
ariševih šuma Priamurja. — Za ri
a r o v V. K.: Normalni obični brojevi.
— Fedosimov A. N.: Variranje taksacijiskih
pokazatelja na kružnim plohama.
— Malino vski A. V.: Izdvajanje odjela.
— Zubarev V. M.: Gospodarska
organizacija i sječa glavnog prihoda u
limbinim šumama. — Kovalev L. S.;
Evseev a R. P.: Utjecaj čistih i mješovitih
borovih kultura na plodnost supješčanih
tala. — Ma ruso v A A.: Sadnja
crnogorice na jugu Srednjeg Urala,. —
Lisenkov A. F.: Zvučna obrada šumskog
sjemena prije sjetve. — Ogl e vsk i
V. V.: O ubrajanju kultura u šumski fond.
— R o m an o v s k i V. P.: Popraviti valja
sjemenarstvo u šum. gosp. Bjelorusije. —
D y n i n G. D. i K o r o t k o v D. P.: Kulture
bora u traktorskim brazdama na suvotama.
— A r c y b a š e v E. S.: Televizijsko
otkrivanje požara. - M on ok i n V. N.:
Ustanovljenje perioda opasnih od požara.
— Ob ozo v A.: Borba sa šumskim štetnicima
u Celinskom rajonu. — Gorja čev
a V. I.: Kemijska zaštua bora od
sekundarnih štetnika u žarištima: na korijenu
razvijenih gljiva. — Lobovikov
T. S.: Produkcija šumoiprivrede i problem
naknade gubitaka u njoj. — Trubnikov
M. M. i Laz a rev A. S.: Pitanje određivanja
cijene i planiranja u kompleksnoj
sumoprivrednoj proizvodnji. — Polu pa
r n e v J. I.: Otpor pomicanju pluga.
— S a im a, r c e v A. J.: Visokoproizvodni
mehanizmi za prorede. — Bartenev V.
D. i S e r e g i n N. F.: Plug za prekopavanje
rasadnika. — Fo r mi n A. S.: Izgradnja
kanala za isušivanje strojem
LKA-2.
6 — 1964. Su tov I. V; Bel´kov V.
P.: Primjena kemijskih sredstava, u šumarskoj
praksi, — Dekato v N. E.: Oparske
na primjenu herbicida. — Kusenk o
G.: Aviokemijska njega mladika. — No


361