DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 85     <-- 85 -->        PDF

cS´teana Mtucia Utetatuta i ća&apl&l


PROB TEĐIVANJE (Thinning)


— Izvještaj sa četvrtog sastanka Šumarskog
društva Velike Britanije održanog
u Edinburgh u od 3. do 5. siječnja
1964. — Izd. Oxford Univ. Press 1964.
str. 83. |
Ova je publikacija prilog časopisu Forestry.
Sastanak je održan pod vostvom prof.


V. M. Lauire, R. M. H a r 1 e y - a, G. B.
R y 1 e - a, T. H. W o o 1 r i d g e - a i J. A.
B. Macdonald-a, ikoji su rukovodili diskusijama
o pojedinim referatima.
C. J. T a y 1 o r, Povijest prorjeđivanja i
istraživanja o proradama — fiziološke i
ekološke osnove prorjeđivanja.
Ukratko je pikazan historijat porjeđivanja
i proučavanja te problematike počevši
od prvih pismenih podataka u Württemberškim
šumskim redovima (početak šesnaestog
stoljeća) pa sve do današnjeg
dana.


J. R. T h o m, Udio ekonomike u prorjeđivanju
šuma.
Autor predlaže osnivanje produkcionih
zona u V. B. u kojima (bi se uzgoj šuma,
a prema tome i cijelo gospodarenje, podredilo
postavljenim ciljevima. Prema njegovom
iprijedlegu to treba da budü: crve ri
a zona - namijenjena proizvodnji kvalitetnih
trupaca, plava zona — prvenstveno
namijenjena proizvodnji celuloznog
drva za poizvodnju iverica i zelen a
zon a — namijenjena proizvodnji rudničkog
drva.


U crvenoj zon; normalni razmak sadnica
treba da iznosi 1,50 do 1,80 m, a njega
šuma, pravovremeno čišćenje i kresanje
grana treba da omogući maksimalni prirast
i promjer preko 10 cm na visini 7,50
m iznad tla, kao i čisto deblo. To treba
da bude zona intenzivnog šumarstva.


U plavoj zoni ne traba vršiti čišćenje
od gana, a bez prorjeđivanja u ophodnji
35 odnosno 40 godina dobiva se samo celulozno
drvo. Ovaj sistem uzgoja preporuiča
za lošija tla.


Ni u zelenoj zoni u blizini rudarskih
bazena Škotske, Engleske i Južnog Wales-a
ne predviđa prorjeđivanje nego samo čistu
sječu kada stabla postignu promjer od oko
najviše 18,5 cm.


R. E. C r o w t h e r, Studij rada i praksa
porjeđivanja.
Kao rezultat istraživanja izlazi: 1 —
prve prorede treba vršiti kada kufoni sa


držaj pojedinog stabalca prijeđe 0.072 m3;
2 — drvna masa za prorjeđivanje ne bi
smjela da bude manja od 26.73 m3 po hektaru;
3 — površina parcele za prorjeđivanje
treba da dade drvnu masu iznad 890
m3; 4 — za pristup u kulturu od naročite
su važnosti vlake razmaka 201—40 m; 5


— za prorjeđivanje naročito su važni inicijativa,
nadzor i trening.
E. H. Macmillen, Neki aspekti izgraanje
saobraćajnica s obzirom na prorjeđivanje.
Troškovi privlačenja drveta od panja
do šumskog puta variraju od 0,3 d do 1,6
d po h. ft. na 100 jarda ili oko 1 s. 2 d do
6 s. po toni/milji (oko 80 — 520 din po m3
na udaljenost 100 metara). Za upotrebu
mehanizacije kod privlačenja autor preporuča
izgradnju zemljanih putova.


W. J. R i d d o c h, Prorjeđivanje četinjača
sa gledišta trgovca drvom.
Trgovina zahtijeva da drvo bude zdravo,
pravno i sa malim granama, a naročito
pravnost se traži od rudničkog drva,
iako je pravnost važna i za druge Sortimente.
Veliki dio prorednog materijala čini
juvenilno drvo, ali i juvenilno drvo je
upotrebljivo za izradu nekih vrsta papira
(novinski), a što je karakteristično takav
se materijal izvozi i u Norvešku.


R. Fin lay Wilson, Prorjeđivanje
četinjača sa gledišta trgovca arvom.
Iznosi se gledište da tehnika prorjeđivanja
treba da bude osnovana na cilju
gospodarenja, koji opet ovisi o tlu, poteškoćama
transporta, tržištu i radnoj snazi.
S obzirom na to na jednom će mjestu
biti rentabilni] e proizvoditi celulozno drvo
a na drugom trupce. U vezi s tim negdje
će se vršiti intenzivne prorede, a drugdje
se neće uopće obavljati.


J. Stirling, Uzgojne prorede mlađih
i sređnjođobnih sastojina.
U referatu se govori o značaju uzgojnih
proreda te svijetla kao značajnog činioca
u efektivnosti fotosinteze, o ulozi
potisnutih stabala u sastojim, izboru drveća
i kvalitativnom djelovanju proreda.
Autor se naročito zadržava na tzv. škotskoj
eklektičkoj metodi prorjeđivanja, čiji
su ciljevi: 1. neprekinuti razvoj efektivne
krošnje izabranih kvalitetnih obično naddominantnih
i dominantnih stabala, 2. stalan
razvoj sklopa oko tih stabala pomoću
potisnutih stabala, koja čine krug oko odabranog
stabla i sa nekoliko dobrih međustabala
između ovako formiranih grupa.


359
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Na jednom hektaru broj ovako odaibranih
stabala kreće se od 74 do 124 komada.


D. Kinloch, Kasnije prorede i preborna
sječa u odnosu na poboljšanje i
transformaciju.
Raspravlja se o nekim šumsko-uzgojnim
i uređaj nim mjerama te o odnosu
kasnih proreda i oplodne i prebome
sječe.


J. A. Dicks o n, Prorede — Što bi mi
htjeli znati — Neke ideje za buduća istraživanja.
O fiziologiji drveća se razmjerno malo
znade i to područje treba naročito istraživati.
Dalji istraživački problemi su pitanje
provenijencije glavnih vrsta četinjača,
koje se uzgajaju u Velikoj Britaniji, a genetska
straživanja iako nisu primarna
treba vršiti naročito u vezi sa provenijencijom
sjemena egzota. Ostali istraživački
problemi bi obuhvatili prorjeđivanje starijih
sastojina s obzirom na regenera.ciju
i obnovu šuma, utjecaj novih metoda transporta
na prorede kao i istraživanje volumnog
i vrednosnoga prirasta kod raznih
načina prorjeđivanja.


Iza svakog referata je sumirana diskusija
i na kraju je šumari j cijeloga sastanka.


R. B.
Hafner F., Der Holztransport (Transport
drva - Priručnik za privlačenje, uskladištenje,
načine utovara i prevoz), str.
459, crteža i slika 512, te niz tabela. Izd.
Ost. Agrarverlag Wien, 1964.


Ova knjiga predstavlja prerađeno i dopunjeno
izdanje knjige »Die Praxis des
neuzeitlichen Holztransportes, izdane 1952,
a koja je prevedena i na naš jezik.


Djelo je podijeljeno na slijedeća poglavlja:


A. Područje i zadaci šumskog transporta;
B. Privlačenje đrveta; C. Tehnika utovara,
uskladišten ja i istovara.; D. Prevoz
drva; E. Organizacija kontinuiranog transporta
iz većih šumskih kompleksa; F.
Obračun ekonomičnosti; G. Izabrana literatura
i H. Indeks.
U poglavlju »Privlačenje« prikazani su
slijedeći načini transporta:


I. Iznošenje ljudima i životinjama, II.
Spuštanje i izvlačenje drva po tlu pomoću
užeta III. Motori za užetnu vuču, rv.
Izgradnja i pogon motornih užetnih vitala,
V. Sigurnosne mjere kod vuče po tlu, VI.
Spuštanje zemljanim točilima, VII. Izvlačenje
fizičkom snagom i vučnirn motorom
bez izgradnje trajnih puteva, VIII. Vuča
na ploči, IX. Privlačenje na dvokolicama
ili jednoosovnim gusjenicama, X. Privla360


čenje traktorima gusjeničarima za vuču,
XT.Privlacenje sa samohodnim ili gusjeničarom,
životinjama ili ručnim vitlom
vuoanim dvokolicama, Xjfl. Privlačenje
prostornog drva u svežnjevima ili pomoću
transportnih rama (paleta), XIII. Ostali
oblici kola za vuču, XIV. Privlačenje drva
pomoću saonica sa fizičkom ili mehaničkom
vučom, XV. Valjanje i kotrljanje,


XVI. Tumbanje, .XVII. Bacanje, XVIII.
Zične dizalice, XIX. Skiđeri, XX. Jednožičane
žičare, XXI. Zične drče i spuštaljke,
XXII. Mehanički uređaji za kombinirano
rušenje i vuču, XXIII. Okolnosti koje utječu
na uspjeh i izbor metoda privlačenja.
U poglavlju »Utovar, uskladištenje i
istovar« obrađeno je: I. Općenito o uskladišten
ju oblo vine, uređenju skladišta i hrpanje
oblovine, II. Jednostavni pomoćni
uređaji za ručni utovar cestovnih vozila
i vagona i utovar pomoću vučnih strojeva
i životinja, III. Uređaji za utovar sa .pogonom
na motor te specijalni uređaji za
utovar vezani uz vozilo, IV. Utovar pomoću
stabilnih prenosnih ili samohodnih
uređaja za utovar, V. Istovar drva.


U poglavlju »Prevoz drva« obrađen je:
Di. Transport po zemlji: I. Točila i putoklizine,
II. Zičare, III. Transport na cestama,
IV. Transport na prugama; D2. Vodeni
transport drva na prirodnim vodotocima,
jezerima i morima, Da. Zračni
transport.


U poglavlju »Organizacija kontinuiranog
transporta drva iz većih šumskih područja
« kao i poglavlju »Obračun ekonomičnosti
« samo su napomenuti problemi i
šteta je što baš ova poglavlja nisu obrađena
detaljnije, jer ona su od naročitog
interesa za sve one koji se bave eksploatacijom
šuma.


Uz već poznate načine transporta, koji
se iskorišćuju u eksploataciji šuma prikazan
je — iako vrlo kratko — zračni transport
helikopterima te nove vrste helikoptera
— kao što je to američki helikopter
Sikorsky S-64 koji nosi teret do 9 tona.


Knjiga »Holztransport« može korisno
poslužiti svim stručnjacima koji se bave
eksploatacijom šuma.


Prof. dr Roko Benić


CENTRALBLATT FÜR DAS GESAMTE
FORSTWESEN — Wien


2 — 1964. Dietrich, V.: Smjernice
šumarskog ekonomičnog mišljenja i računanja
u skladu sa prirodom šume. — Eck mülle
r O.: Razvitak iskorišćavanja bjelogoričnih
šuma u perodi od 1950. do 1960.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 87     <-- 87 -->        PDF

GORSKO STOPANSTVO — Sofija


4 _ 1964. Paspalev G.: Nauka i zaštita
prirode i njezinih izvora. — Meri nov
M., Gruev L, Calkov J., Ralče
v A.: Pravilnija koordinacija sječe sa
prirodnim i vještačkim obnavljanjem visokih
šuma. — Sirakov G.: Relativno
iskorištavanje ariša na staništima bukve.


— Ivano v TV. Pregled našeg rada na
zaštiti prirode. — Toško v M.: Naši rezultati.
— :B a 1 o v T.: Prognoza napada
štetnika na šume kod nas u 1964. god. —
Seng alevič G.: Rijedak štetnik na
hrastu — Pachypasa otus drury. — K u mče
v I.: Jedno ili dvoetapno uređivanje
šuma. — Ka lud in K.: Aktualna pitanja
o nekim nedostacima našeg smolarenja.
— Veso v H.: Za estetiku u šumarskim
radovima.
LESNOE HOZJAJSTVO — Moskva


4 — 1964. Melehov I. S.: Stanje zaštite
šuma od požara i način kako da se
poboljša. — Kurnosov E. T.: Prvorazredni
zadaci zaštite šuma od požara u
RSFSIR. —Molčanov A. A.: Utjecaj mineralnih
gnojiva na rast hrasta. — Tür kin
A. S.; Nabatov N. N.: Postupne
sječe u brezicima. — Rossinski V. I.:
Vazdazeleni hrast. — P r o k o penko P.


M. i Docenko A. P.: Valja razumno
iskorišćavati prirodna bogatstva ´krimskih
planinsikih šuma. — Zyrjaev A. G.:
Odnos između mase Cetina i tekućeg prirasta
sibirskog ariša. — Vag in A. V. i
Hari n O. A.: Taksacijski pokazatelji
podrasta. — Moiseenko F. P.: Tok rasten
ja i sortimenti visokih hrastovih šuma.
— Preo bražen ski A. V.: Vještačka
obnova vrijednih vrsta krupnim
sadnicama bez priprave tla i njegove daljnje
njege. — Liogen jki G. L.; Kulture
omorike na koncentriranim sječinama. —
S a d o v n i č i F. P.: Ef ektivnost borovih
kultura u ovisnosti o širini među redovima.
— Adiljbekov R. A.: Kolika su
dopuštena odstupanja s obzrom na dubljinu
sadnje sjemena raznih vrsta. — T e reho
v F. I.: Naučnoistraživaoki radovi
LenNIILH-a o borbi s šumskim požarima.
— Kurbatski N. P.: Treba više
pažnje posvetiti zaštiti šuma od požara u
Sibiriji. — Čarki na A. P.: Protupožarni
pojasi iz Eupinus polyphyllus-a. — Prognoza
masovnog razmnožavanja štetnih insekata
u 1964. g. — Škatov V. K: Nove
šumske takse i neriješeni problemi cijene
na panju. — Bartov, V. F.: Put k popravku
obračuna i raspodjele diferencijalnog
prihoda, u šumoprivredi. — M j a soedo
v N. M.: Požarne osmatračnice s
liftom bez motora. — Ševco v I. I.: Leđni
rasprašivač ROB. — Pikalkin V. M.
i Nikol´ski E. P.: Dirižabli u šumi. —
Švecov V. I. i Uryvaev A. I. i dr.:
Ekonomski način stvaranja šumskih kultura.
— Kosičenko V. E.: Organo-mineralno
prihranjivanje borovih sadnica u
rasadniku. — B o č k a r e v M. M.: 15 dana
u šumama Finske.


5 — 1964. S pir in M. A.: Škola naprednog
iskustva. — Samgin P. A. i
Suto v I. V: Ispitivanje novih arboricida.
— Sejngauz A. S.: Dinamika razvitka
limbinih i širofeolisnJh šuma Dalekog
istoka. — Kchnenko M. A.: Obnova
crne johe u Poljesju USSR. — Popo v


A. A.: Povišenje produktivnosti zamočvarrenih
ariševih šuma Priamurja. — Za ri
a r o v V. K.: Normalni obični brojevi.
— Fedosimov A. N.: Variranje taksacijiskih
pokazatelja na kružnim plohama.
— Malino vski A. V.: Izdvajanje odjela.
— Zubarev V. M.: Gospodarska
organizacija i sječa glavnog prihoda u
limbinim šumama. — Kovalev L. S.;
Evseev a R. P.: Utjecaj čistih i mješovitih
borovih kultura na plodnost supješčanih
tala. — Ma ruso v A A.: Sadnja
crnogorice na jugu Srednjeg Urala,. —
Lisenkov A. F.: Zvučna obrada šumskog
sjemena prije sjetve. — Ogl e vsk i
V. V.: O ubrajanju kultura u šumski fond.
— R o m an o v s k i V. P.: Popraviti valja
sjemenarstvo u šum. gosp. Bjelorusije. —
D y n i n G. D. i K o r o t k o v D. P.: Kulture
bora u traktorskim brazdama na suvotama.
— A r c y b a š e v E. S.: Televizijsko
otkrivanje požara. - M on ok i n V. N.:
Ustanovljenje perioda opasnih od požara.
— Ob ozo v A.: Borba sa šumskim štetnicima
u Celinskom rajonu. — Gorja čev
a V. I.: Kemijska zaštua bora od
sekundarnih štetnika u žarištima: na korijenu
razvijenih gljiva. — Lobovikov
T. S.: Produkcija šumoiprivrede i problem
naknade gubitaka u njoj. — Trubnikov
M. M. i Laz a rev A. S.: Pitanje određivanja
cijene i planiranja u kompleksnoj
sumoprivrednoj proizvodnji. — Polu pa
r n e v J. I.: Otpor pomicanju pluga.
— S a im a, r c e v A. J.: Visokoproizvodni
mehanizmi za prorede. — Bartenev V.
D. i S e r e g i n N. F.: Plug za prekopavanje
rasadnika. — Fo r mi n A. S.: Izgradnja
kanala za isušivanje strojem
LKA-2.
6 — 1964. Su tov I. V; Bel´kov V.
P.: Primjena kemijskih sredstava, u šumarskoj
praksi, — Dekato v N. E.: Oparske
na primjenu herbicida. — Kusenk o
G.: Aviokemijska njega mladika. — No


361
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 88     <-- 88 -->        PDF

senko v A. I.: Određivanje infiltracijske bicidima za sadnje hrastova žira. — Saš sposobnosti
tala. —Antanajtis V.: Nekova
M. V.: Herbieidi u borbi s kupika
pitanja racionalnog isfcorišćavanja šum-nom u šumama na crnomorskoj obali
skcig fonda — S i n i c y tn S. G.: RacioKavkaiza.
— Istratova O. T.: Duglanalno
iskorišćavanje šumskog bogatstva. siiu — na obale Crnog mora. — A k r o


— Č e r n o v B. M.: Treba odrediti funkme
n k o I. D.: O biološkoj metodi borbe
ciju šuma prve grupe. — Soloduhin sa Lophyrus pini L. — V a lent a V. T.:
E. D.: Šume treba razdijeliti po kategoriEfektivne
mjere protiv borova savijača.
jama. — Tribuševski F., IS a z o n o v a — T a r g a m a d z e K. M.: Određivanje
N: O iskdrf´|šićavainj!u šuma iprvte grupe. stepena iskorišćavanja tala šumskog fon—
Flerov B. A., Bujlov D. A.: Treda.
— Muške tik L. M.: Normiranje
ba zadržati podjelu šuma na grupe. — rada na sječinaima. — N e m i r o v s k i E.
Velič´ko J. M., Kozlova L. M.: KeI.:
K pitanju uređenja zakonodavstva


mijska borba s korovom u školama drv


RSFRS o odgovornosti građana za štete


nih vrsta. Kapos t V. J.: Mikroelementi


počinjene u šumama. — F e d o r o v P. F.:


u rasadnicima. — Egl i te A. K.: Upotre


Tehniku u šumorpivredu. — T atari


ba dalapona (preparat 2,2 — diklorpropi


nov V. P.; L y s e n k o v N. I.: Naše isku


onske kiseline) proti travnog korova. —


stvo primjene nove tehnologije uz očuva


Čemjakina S. N.: Utjecaj simazina i


nje podrasta.


alipura na klijanje sjemena bora i ariša.


— Stepanova Z. A.: Obrada tla her-Đ. K.
VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijena pojedinim brojevima:
Pretplata za
Naslo v tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g. 1945. - tek. g. tekućeg.


Tuzemstvo


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500


Pojedinci 1.000 50 80 150


Studenti i đaci 200 30 40 50


In ozemstvo:


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600
Pojedinci 2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih


društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb. Mažuranića trg u. — Račun kod


Narodne banke Zagreb 400-21-608-111. — Tisak: Izđav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Bz štampe izašla knjiga:


Ing. P. Kosonogov:


PRIRAST I ETAT ŠUMA


Ing. Pavle Kosonogov iznosi jedan nov metod u kome pristupa
istraživanju prirasta STABALA u zavisnosti od njegovih karakteristika,
polazeći od toga da prirast stabala predstavlja osnovu sastoj´inskog prirasta,
odnosno, da je prirast svake konkretne sastojine jednak zbiru
prirasta stabala koja se u datom momentu u njoj nalaze.


(Dosadašnja istraživanja su pokazala da između prirasta stabala i
njegovih karaketeristika debljine, visine i jačine krune — postoji jasno
izražena korelacija koja omogućava da se izrade tablice prirasta stabala
sa ovim raizlicitim karakteristikama kao ulazima. iPrimenom takvih
tablica bilo bi «moguće odrediti prirast svake sastojine na isto tako
jednostavan macin, ikao što se određuje i njena zaliha primenom zapre,
minskih tablica.


Objavljivanjem rađa »Prirast i etat šuma« — nova metoda´ izrade
tablica za njihovo određivanje — koji je omogućio Savezni sekretarijat
za poljoprivredu i šumarstvo, ne samo da1 se pruža mogućnost upoznavanja
ovog novog metoda određivanja prirasta, nego se daje potstrek
za njegovu dalju razradu i primanu u konkretnim uslovima.


(Prodajna četna za privredne organizacije je 400 dinara po 1 komadu.


Prodajna, cena za pojedinačne pretplatnike iznosi 200 dinara.


Poru´đžbine treba slati na adresu: Redakcija časopisa »Šumarstvo«


— Beograd, Kneza Miloša 7/ITI, a uplate na tekući račun ´kod Narodne
banke 101-18-608-290.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 90     <-- 90 -->        PDF

U redakciji časopisa »Narodni šumar« Sarajevo, Maršala Tita ulica 5
izašla je iz štampe knjiga (brošura´):


Uloga i mjesto fitocenologije
u savremenoj šumarskoj praksi


U ovoj knjizi nalaze se referati i diskusija Savjetovanja jugoslovenskih
fitocenologa i šumara uzgajivača o temi savremene primjene
fitocenologije u šumarskoj nauci i praksi. Osim značajnih priloga koje
su dali brojni učesnici savjetovanja (M. Anić, M. Glišić, J. Miklavžić,


P. Fukarek, D. Colić, H. Em, V. Tregubov, M. Jamković, S. Bertović,
B. Jovanović, T. Bunuševac, D. Bura, V. Mišić, T. Nikolovski, M. Gajić,
M. Popovic, M. Wraber, M. Dražić, Ž. Kosir i J. Horvat) u knjizi se
nalazi i prvi fitocenološki rad o našim šumama pokojnog profesora I.
Horvata, pregledi dosadašnjih fitocenoloških istraživanja i kartiranja
u svim našim republikama, te kompletna bibliografija. svih biljnogeografskih
i finocenološkib radova koji obrađuju šumsku vegetaciju
Jugoslavije.
Brošura obuhvata 220 stranica teksta sa ilustracijama i štampana
je u ograničenom broju primjeraka.


Članovi Saveza DITŠDI mogu brošuru nabaviti uz cijenu od 300.—
dinara po primjerku, dok je za ostale naručitelje (pojedince i školske
ustanove) cijena primjerka 500.— dinara.


Preduzeća i privredne ustanove mogu nabaviti ovu brošuru uz cijenu
od 1000.— dinara po primjerku i time pomoći pokriću štampanja i drugih
troškova koje je imala redakcija.


Narudžbe treba slati na adresu: Administracija »Narodni šumar«
Sarajevo, Maršala Tita br. 5 ili post. fah 648.
Uplatu treba izvršiti putem banke u korist žiro-računa kod Narodne
banke u Slarajevu, broj 702_ill|!6

— Sarajevo.