DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 84     <-- 84 -->        PDF

rezanju grana. — Ta n ovi ć J.: Mehanirzovami
način utovarfa i istovara drvnih
sortimenata.


3/4 — 1964. Šafa r J.: Problem njegovanja
sastojina u iprebornim šumama.


— G 1 i š i ć M.: Pregled šumske vegetacije
na aluvijumu kod Bos. Dubice. —
Fic e K.: Pred novom masovnom pojavom
gubara. — Pintarić K.: Rezanje
grana kao uzgojna mjera za proizvodnju
vrednije drvne mase. — Radova n ović
Z.: Šumarski štap — nova naprava za doznaku
stabala. — Vuči jak S.: Izvoz
proizvoda šumarstva i drv. industrije iz
Bosne i Hercegovine u 1963. g. — Kne ževi
ć S.: Štete od elementarnih nepogoda
u šum. kulturi »Zabrana« kod Foče.
— Milosavljević L.: Metodi sakupljanja
šumskog sjemena.
ŠUMARSKI GLASNIK — Sarajevo


1/3 — 1964. Mil an ović B.: O cijenama
šumskih proizvoda. — Jovkovi ć
B.: Mogućnost uzgoja topola u BiH. —
Imamovi ć H.: Prof lem stručnog obrazovanja
radnika u šumama BiH. — 2 i lenkov
N: Potreba pravilnog tretmana
pogona građe. — Zilenkov N.: Izgradnja
trajnih i kvalitetnih šumskih putova.


— Gladanac N: Nešto o pravu lugara.
— Anđi ć V.: Organizacija šumarske službe
u BIH na dan 1-1-1964. — Lazare
v S.: Šta bi trebalo poduzeti za poboljšanje
vodnog režima naših rijeka. — Vu či
ja k S.: Izvoz proizvoda šumarstva iz
BiH od 1955-1962. g. — K o p r i v i c a M.:
Izgled šikara danas i prije. — M i j a t o vić
M.: Koji nam pas najbolje odgovara
za lov?
LES — Ljubljana


4/6 — 1964. Peti međunar. velesajam
u Ljubljani. — Žume r L.: Međunarodni
okviri šum. gospodarstva. — Svetliči ć
A.: Drvarska industrija Slovenije od 1964.
do 1970´. — Petkovšek T.: Osobine i
problematika našeg izvoza finalnih proizvoda.
— Berli č F.: Perspektivni razvoj
proizvodnje i prodaje furniranog i masivnog
pokućstva. — Pus t J.: Naša strojogradnja
za drvarsku industriju. — R e b
o 1 j V.: Treba da se poveća ekonomičnost
u proizvodnji piljenog drva. — Jer ma
n J.: Organizacijske i proizvodne karakteristike
Lesnog kombinata u Ljubljani.


— Trotovšek D.; Mele J.: Pravilno
nagrađivanje — pobuda za veće ostvarivanje
u proizvodnji. — Čese n A.: Stručni
profil u drvarskoj industriji. — Me 358


hor a M. Dokumentacija raevoja drvarske
industrije u Sloveniji.


ŠUMARSTVO — Beograd


1/2 1964. Nikoli ć D.: Neki aktualni
problemi šumarstva Srbije. — Sime unovi
ć S. D.: Prvi šumarski inženjer
član Srpske akademije nauka i umetnosti.


— Nikoli ć S.: Značaj i mogućnost primene
parcijalnih normi u seei stabala i
izradi šumskih sortimenata. — Lu j ić R.:
Još nešto o Tjerijevoj I jednačini. — Pe čo
v i ć M.: Prve semenske plantaže četinara
u Srbiji. — Ljuji ć M.: Uspostavljanje
granica šuma u društvenoj svojini.
— Isti: Melioracija i uređenje izvora. —
M u č i b a r i ć M.: Kontakt sa industrijom
Francuske u cilju tehničke saradnje
i trgovinske razmene.
3/4 — 1984. Ivko v R.: Držanje sadnog
materijala pre sadnje u vodi. — Zu bo
vić J., Popović V.: Merenje ogrevnog
drveta. — Maksimović M.: Ogledi
dejstva novih insekticida na sipce drvenare
i veliku hrastovu strizibuibu. —
Veselinović N., P e n o M.: Rezultati
ispitivanja uticaja hemijskih sredstava i
antagonističkih aktinomiceta na mikrofloru
zemljišta u borbi sa bolestima korena crnog
bora. — Popović V.: Neki ekonomski
aspekti mera zaštite od erozije. —
Androi ć M.: Koordinacija naučnog i
pedagoškog rada između fakulteta. — Su di
ć L.: Mogućnosti povećanja proizvodnje
drveta u Evropi. — Alekso v I.: Posredni
utrošci radnog vremena i vreme prekida
rada na radnim mestima u nekim
preduzećma za preradu drveta u SR Srbiji.
— Ignatovie M.: Primena fotogrametrije
u inventarizaciji šuma i mogućnost
za njeno sprovođenje u našoj zemlji.


TOPOLA — Beograd


40-41 — 1964. — Zavod za topole
(Novi Sad): Ocena zdravstveneog stanja
rasadnika i plantaža topola i predlog zaštitnih
mera. — P eno M.: Osvrt na zdravstveno
stanje topola. — Joda l I.: Kalendar
zaštitnih tretiranja štetnih insekata
na topolama. — Vasi ć M.: Neka iskustva
zaštite rasadnika i plantaža topola i
vrba. — Bur a D.: Pregled za osnivanje
prognozmo-dijagnostičke službe za zaštitu
plantaža topola i vrba. — Maksimovi
ć M.: Hemijsko suzbijanje staklokrilaca
na topolama. — Marin ković P.:
Uvelost lišćća i izbojaka — nova bolest
topola kod nas. — Gojković G.: Suzbijanje
nekih ksilofaga topole i vrbe. — Sido r


C: Poliedarno virusno oboljenje gusenica
Pygaera anastomosis L.