DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 83     <-- 83 -->        PDF

(-nomada &tcucna Litecatuca l ca&opi&l


STEFANOVIC V.: Tipologija šuma. Sarajevo,
1963. (str. 344).


Uz uvod djelo se sastoji iz dva dijela
i na kraju je popis najvažnije naše i
strane literature.


U Općem dijelu (sedam poglavlja)
izneseni su osnovi šumarske primijenjene
fitocenologije.


U prvom poglavlju dane su opće definicije
životnih zajednica s osvrtom na
razne škole i shvaćanja. Drugo poglavlje
se odnosi ma morfologiju šumskih zajednirca
tj. analitička obrada kvantitativnih,
kvalitativnih svojstava i sintetska obrada.
Posebno je pod poglavlje o životnim oblicima
.komponenata šuma. Šumar koji radi
na uzgoju šuma mora dobro poznavati faktor
staništa, odnosno njegove faktore, koji
su brojni i međusobno se nadopunjuju, integriraju
ili potiru. Za potrebe prakse dolaze
slijedeći sta.nišni faktori u obzir: klima,
edafski, orografski faktori i biotski.
Uzgoja šuma nema bez poznavanja ekologije
staništa. Vrlo je interesantno pitanje
o rastu ili razvoju i t. zv. smrti ili
propadanju šuma, kroz koje prolaze neke
brže, a neke kraće vrijeme. Ovo se Obrađuje
u četvrtom poglavlju. Šumska zajednica
je dinamični sistem koji se kreće
u pogledu razvoja ili u smjeru progresije
ili regresije. O vanjskim faktorima kojim
će se smjeram odvijati ovisi razvoj šumske
zajednice. U ovo poglavlje ulazi i pojam
klimaksa i paraiklimaksa i praktični
značaj sukcesija uopće. Šumske zajednice
imaju svoj početak i kraj., a to tretira peto
poglavlje. Ne manje je važno poznavati
rasprostranjenost šumskih fitocenoza (šesto
poglavlje). Ovdje ulazi obrada pojma
areala i ikartiranje šuma na većem ili
manjem području. U sedmom poglavlju
je dan pregled historije fitocenoloških škola,
koji se je razvijao u skladu s naučnim
doistignućiima u izvjesnoj periodi.
Prva fitocenološka škola se bazirala na
obliku zajednice i zove se fizionomska
škola. ´Druga historijski po redu je ekološka,
treća sinteza prve i druge. Četvrta
škola je floristička i peta tipološka. Floristička
škola (framcusko-švicarska ili
Braun-Blanquetova) i tipološke škole su
najznačajnije, ali za šumarske potrebe je
tipološka škola dala najbolje rezultate.


Veći dio ove knjige (dvije trećine) odnosi
se na naše šume tj. na šume kao
biljne zajednice. Ovaj dio je obrađen u
sedmom poglavlju.


Nakon kratkog pregleda o tipovima
šuma naše države, autor prelazi na de taljno
izlaganje tipova naših
šuma, a koje grupira u dvije velike
skupine: I Sume eumediterana Jadranskog
litorala i II Šume kontinentalnog
područja Jugoslavije. Klasifikacija šuma
je izvedena na osnovi kompleksnih fitocenoloških
dosadanjih ispitivanja.


Za sva´ku skupinu izneseni su podaci
prvenstveno o ekologiji, rasprostranjenosti,
dinamičnosti itd. Primjerno se navodi
karakteristične vrste (edifikatori). Iz pregleda
dinaniike vidi se u kojem smjeru
ide razvoj šume.


Šume jadranskog eumediteramskog litorala
se dijele u dvije podskupine: hrastove
šume i borove šume na krečnjacima
i eocensikorn flišu. U oba slučaja radi se


o krečnjaku koji je pod utjecajima procesa
postanka i razvoja krša.
Prof. Stefan ovi ć a udžbenik se
znatno razlikuje od dosada izdatih sličnih.
On je za razliku od ostalih autora znatno
više posvetio pažnje ekologiji. Mislim, da
će šumari praktičari ili studenti imati i
veće koristi. To je i najvažnije u ovoj potrebnoj
i korisnoj publikaciji.


Dr J. Kovačević


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


4-6 1964. Brina r M.: Životna kriza
jele u Sloveniji u vezi sa fluktuacijama
klime. — Mlinšek XX: Sušenje jele u
Sloveniji — prvi rezultati. — Korđi š F.:
Problemi kod obnove jelovih šuma. —
Jurha r F.: Unošenje jele u naše šume.


— Korđi š F.: Imela ugrožava jelove
šume. |
NARODNI ŠUMAR — Sarajevo
5/6 — 1964. Jovančević M.: Dvospolne
»cvasti« u smrče. — Vrcelj-
Kiti ć D: Crni i bijeli bor, duiglazija i
evr. ariš u kulturama. — Petrović M.:
Stepen tačnosti procjene zaliha drveta u
šumama. — Terzi ć D.: Utjecaj smolarenja
na borova stabla. — Demi ć K.:
Pravilan tehnološ. proces prerade bukovine.
— Ćuri ć R.: Dodatak raspravi:
Taksacijski elementi nekih kultura crnog
i bijelog bora. — Jovančević M.: Međunarodni
simpozij´um o genetskoj vrednosti
selekcionisanih stabala. — Pintari ć
K.: Pravila kojih se treba pridržavati pri


357
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 84     <-- 84 -->        PDF

rezanju grana. — Ta n ovi ć J.: Mehanirzovami
način utovarfa i istovara drvnih
sortimenata.


3/4 — 1964. Šafa r J.: Problem njegovanja
sastojina u iprebornim šumama.


— G 1 i š i ć M.: Pregled šumske vegetacije
na aluvijumu kod Bos. Dubice. —
Fic e K.: Pred novom masovnom pojavom
gubara. — Pintarić K.: Rezanje
grana kao uzgojna mjera za proizvodnju
vrednije drvne mase. — Radova n ović
Z.: Šumarski štap — nova naprava za doznaku
stabala. — Vuči jak S.: Izvoz
proizvoda šumarstva i drv. industrije iz
Bosne i Hercegovine u 1963. g. — Kne ževi
ć S.: Štete od elementarnih nepogoda
u šum. kulturi »Zabrana« kod Foče.
— Milosavljević L.: Metodi sakupljanja
šumskog sjemena.
ŠUMARSKI GLASNIK — Sarajevo


1/3 — 1964. Mil an ović B.: O cijenama
šumskih proizvoda. — Jovkovi ć
B.: Mogućnost uzgoja topola u BiH. —
Imamovi ć H.: Prof lem stručnog obrazovanja
radnika u šumama BiH. — 2 i lenkov
N: Potreba pravilnog tretmana
pogona građe. — Zilenkov N.: Izgradnja
trajnih i kvalitetnih šumskih putova.


— Gladanac N: Nešto o pravu lugara.
— Anđi ć V.: Organizacija šumarske službe
u BIH na dan 1-1-1964. — Lazare
v S.: Šta bi trebalo poduzeti za poboljšanje
vodnog režima naših rijeka. — Vu či
ja k S.: Izvoz proizvoda šumarstva iz
BiH od 1955-1962. g. — K o p r i v i c a M.:
Izgled šikara danas i prije. — M i j a t o vić
M.: Koji nam pas najbolje odgovara
za lov?
LES — Ljubljana


4/6 — 1964. Peti međunar. velesajam
u Ljubljani. — Žume r L.: Međunarodni
okviri šum. gospodarstva. — Svetliči ć
A.: Drvarska industrija Slovenije od 1964.
do 1970´. — Petkovšek T.: Osobine i
problematika našeg izvoza finalnih proizvoda.
— Berli č F.: Perspektivni razvoj
proizvodnje i prodaje furniranog i masivnog
pokućstva. — Pus t J.: Naša strojogradnja
za drvarsku industriju. — R e b
o 1 j V.: Treba da se poveća ekonomičnost
u proizvodnji piljenog drva. — Jer ma
n J.: Organizacijske i proizvodne karakteristike
Lesnog kombinata u Ljubljani.


— Trotovšek D.; Mele J.: Pravilno
nagrađivanje — pobuda za veće ostvarivanje
u proizvodnji. — Čese n A.: Stručni
profil u drvarskoj industriji. — Me 358


hor a M. Dokumentacija raevoja drvarske
industrije u Sloveniji.


ŠUMARSTVO — Beograd


1/2 1964. Nikoli ć D.: Neki aktualni
problemi šumarstva Srbije. — Sime unovi
ć S. D.: Prvi šumarski inženjer
član Srpske akademije nauka i umetnosti.


— Nikoli ć S.: Značaj i mogućnost primene
parcijalnih normi u seei stabala i
izradi šumskih sortimenata. — Lu j ić R.:
Još nešto o Tjerijevoj I jednačini. — Pe čo
v i ć M.: Prve semenske plantaže četinara
u Srbiji. — Ljuji ć M.: Uspostavljanje
granica šuma u društvenoj svojini.
— Isti: Melioracija i uređenje izvora. —
M u č i b a r i ć M.: Kontakt sa industrijom
Francuske u cilju tehničke saradnje
i trgovinske razmene.
3/4 — 1984. Ivko v R.: Držanje sadnog
materijala pre sadnje u vodi. — Zu bo
vić J., Popović V.: Merenje ogrevnog
drveta. — Maksimović M.: Ogledi
dejstva novih insekticida na sipce drvenare
i veliku hrastovu strizibuibu. —
Veselinović N., P e n o M.: Rezultati
ispitivanja uticaja hemijskih sredstava i
antagonističkih aktinomiceta na mikrofloru
zemljišta u borbi sa bolestima korena crnog
bora. — Popović V.: Neki ekonomski
aspekti mera zaštite od erozije. —
Androi ć M.: Koordinacija naučnog i
pedagoškog rada između fakulteta. — Su di
ć L.: Mogućnosti povećanja proizvodnje
drveta u Evropi. — Alekso v I.: Posredni
utrošci radnog vremena i vreme prekida
rada na radnim mestima u nekim
preduzećma za preradu drveta u SR Srbiji.
— Ignatovie M.: Primena fotogrametrije
u inventarizaciji šuma i mogućnost
za njeno sprovođenje u našoj zemlji.


TOPOLA — Beograd


40-41 — 1964. — Zavod za topole
(Novi Sad): Ocena zdravstveneog stanja
rasadnika i plantaža topola i predlog zaštitnih
mera. — P eno M.: Osvrt na zdravstveno
stanje topola. — Joda l I.: Kalendar
zaštitnih tretiranja štetnih insekata
na topolama. — Vasi ć M.: Neka iskustva
zaštite rasadnika i plantaža topola i
vrba. — Bur a D.: Pregled za osnivanje
prognozmo-dijagnostičke službe za zaštitu
plantaža topola i vrba. — Maksimovi
ć M.: Hemijsko suzbijanje staklokrilaca
na topolama. — Marin ković P.:
Uvelost lišćća i izbojaka — nova bolest
topola kod nas. — Gojković G.: Suzbijanje
nekih ksilofaga topole i vrbe. — Sido r


C: Poliedarno virusno oboljenje gusenica
Pygaera anastomosis L.