DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 83     <-- 83 -->        PDF

(-nomada &tcucna Litecatuca l ca&opi&l


STEFANOVIC V.: Tipologija šuma. Sarajevo,
1963. (str. 344).


Uz uvod djelo se sastoji iz dva dijela
i na kraju je popis najvažnije naše i
strane literature.


U Općem dijelu (sedam poglavlja)
izneseni su osnovi šumarske primijenjene
fitocenologije.


U prvom poglavlju dane su opće definicije
životnih zajednica s osvrtom na
razne škole i shvaćanja. Drugo poglavlje
se odnosi ma morfologiju šumskih zajednirca
tj. analitička obrada kvantitativnih,
kvalitativnih svojstava i sintetska obrada.
Posebno je pod poglavlje o životnim oblicima
.komponenata šuma. Šumar koji radi
na uzgoju šuma mora dobro poznavati faktor
staništa, odnosno njegove faktore, koji
su brojni i međusobno se nadopunjuju, integriraju
ili potiru. Za potrebe prakse dolaze
slijedeći sta.nišni faktori u obzir: klima,
edafski, orografski faktori i biotski.
Uzgoja šuma nema bez poznavanja ekologije
staništa. Vrlo je interesantno pitanje
o rastu ili razvoju i t. zv. smrti ili
propadanju šuma, kroz koje prolaze neke
brže, a neke kraće vrijeme. Ovo se Obrađuje
u četvrtom poglavlju. Šumska zajednica
je dinamični sistem koji se kreće
u pogledu razvoja ili u smjeru progresije
ili regresije. O vanjskim faktorima kojim
će se smjeram odvijati ovisi razvoj šumske
zajednice. U ovo poglavlje ulazi i pojam
klimaksa i paraiklimaksa i praktični
značaj sukcesija uopće. Šumske zajednice
imaju svoj početak i kraj., a to tretira peto
poglavlje. Ne manje je važno poznavati
rasprostranjenost šumskih fitocenoza (šesto
poglavlje). Ovdje ulazi obrada pojma
areala i ikartiranje šuma na većem ili
manjem području. U sedmom poglavlju
je dan pregled historije fitocenoloških škola,
koji se je razvijao u skladu s naučnim
doistignućiima u izvjesnoj periodi.
Prva fitocenološka škola se bazirala na
obliku zajednice i zove se fizionomska
škola. ´Druga historijski po redu je ekološka,
treća sinteza prve i druge. Četvrta
škola je floristička i peta tipološka. Floristička
škola (framcusko-švicarska ili
Braun-Blanquetova) i tipološke škole su
najznačajnije, ali za šumarske potrebe je
tipološka škola dala najbolje rezultate.


Veći dio ove knjige (dvije trećine) odnosi
se na naše šume tj. na šume kao
biljne zajednice. Ovaj dio je obrađen u
sedmom poglavlju.


Nakon kratkog pregleda o tipovima
šuma naše države, autor prelazi na de taljno
izlaganje tipova naših
šuma, a koje grupira u dvije velike
skupine: I Sume eumediterana Jadranskog
litorala i II Šume kontinentalnog
područja Jugoslavije. Klasifikacija šuma
je izvedena na osnovi kompleksnih fitocenoloških
dosadanjih ispitivanja.


Za sva´ku skupinu izneseni su podaci
prvenstveno o ekologiji, rasprostranjenosti,
dinamičnosti itd. Primjerno se navodi
karakteristične vrste (edifikatori). Iz pregleda
dinaniike vidi se u kojem smjeru
ide razvoj šume.


Šume jadranskog eumediteramskog litorala
se dijele u dvije podskupine: hrastove
šume i borove šume na krečnjacima
i eocensikorn flišu. U oba slučaja radi se


o krečnjaku koji je pod utjecajima procesa
postanka i razvoja krša.
Prof. Stefan ovi ć a udžbenik se
znatno razlikuje od dosada izdatih sličnih.
On je za razliku od ostalih autora znatno
više posvetio pažnje ekologiji. Mislim, da
će šumari praktičari ili studenti imati i
veće koristi. To je i najvažnije u ovoj potrebnoj
i korisnoj publikaciji.


Dr J. Kovačević


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


4-6 1964. Brina r M.: Životna kriza
jele u Sloveniji u vezi sa fluktuacijama
klime. — Mlinšek XX: Sušenje jele u
Sloveniji — prvi rezultati. — Korđi š F.:
Problemi kod obnove jelovih šuma. —
Jurha r F.: Unošenje jele u naše šume.


— Korđi š F.: Imela ugrožava jelove
šume. |
NARODNI ŠUMAR — Sarajevo
5/6 — 1964. Jovančević M.: Dvospolne
»cvasti« u smrče. — Vrcelj-
Kiti ć D: Crni i bijeli bor, duiglazija i
evr. ariš u kulturama. — Petrović M.:
Stepen tačnosti procjene zaliha drveta u
šumama. — Terzi ć D.: Utjecaj smolarenja
na borova stabla. — Demi ć K.:
Pravilan tehnološ. proces prerade bukovine.
— Ćuri ć R.: Dodatak raspravi:
Taksacijski elementi nekih kultura crnog
i bijelog bora. — Jovančević M.: Međunarodni
simpozij´um o genetskoj vrednosti
selekcionisanih stabala. — Pintari ć
K.: Pravila kojih se treba pridržavati pri


357