DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Osnovne organizacije su one organizacije
u ikoje su učlanjeni inženjeri i tehničari,
i ´koje su registrirane u smislu prepisa
Zakona o udruživanjima, zborovima i
drugim javnim skupovima.


Osnovne organizacije u smislu prethodnih
stavova su po pravilu stručne organizacije.
Ukoliko nema uslova za osnivanje
stručnih organizacija u smislu prethodnih
staivova, osnovna organizacija postaje opće
društvo IT (D-IT).


2. Pošto će na području jednog kotara
postojati u pravilu, više stručnih osnovnih
organizacija, to će biti potrebno da
se za ostvarivanje ciljeva i zadataka za
područje kotara formira ´kotarski koordinacijski
odbor.
Osnovne stručne organizacije direktno
su vezane za republičke stručne Saveze.


3. Redovna skupština održava se svake
druge, a ne svake treće godine.
Skupština je također usvojila izmjene
i dopune Statuta Saveza ŠDH-e, i to:


1. Redovne skupštine Saveza ŠDH-e
održavaju se svake druge godine.
2. Clan 30. Statuta proširuje se novom
stavkom poslova koje vrši skupština, i to:
— bira počasne i zaslužne članove Saveza
ŠDH-e. j
3. Clan 32. — Skupština donosi punovažne
odluke ako je prisutno više od polovine
izabranih delegata i članova Plenuma.
U .Slučaju nedovoljnog broja prisutnih
delegata i članova Plenuma, početak skupštine
se odlaže za 1 sat, kada skupština
punovažno zasijeda, ukoliko prisustvuje
bar jedna trećina delegata i članova Plenuma.
´ i !


Odluke se donose prostom većinom prisutnih
punopravnih glasača.


Ukoliko skupština ne odredi drukčije,
odluke se donose javnim glasanjem.


Odluke skupštine su obavezne za sva
šumarskih društava i njihove članove.


4. Član 37. nadopunjuje se novim stavom
i to:
»U slučaju nedovoljnog broja prisutnih
predstavnika šumarskih društava kao članova
plenuma, početak plenuma se odlaže
za jedan sat kada plenum punovažno zasijeda
ukoliko prisustvuje bar jedna trećina
predsjednika i tajnika (ili njihovih
zamjenika) svih šumarskih društava.
5. Dosadanji naziv šuimarskih društava
kotara mijenja se zbog promjene teritorije
društveno-političkih zajednica u »Sumarsko
društva . . .«, dok naziv Saveza
ŠDH-e u »Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drv. industrije Hrvatske«.


Na skupštini su izabrani za zaslužne
članove Saveza ŠDH-e: Bogomil Cop, Vid
Fašaić, Žarko Hajdin, Branko Manojlović,
Bozo Mačešić, Pero Miočinović, Zvonimir
Pere Đuro Savić, Đuro Knežević, Josip
Safar, Nikola Sepić, Nikola Vrančić, Đuro
Zmijanac, Vjekoslav Birt i Vlado Špo1
jarić.


Skupština je izabrala:


za novog predsjednika Saveza Potoči ć
dr Zvonka


za članove Upravnog odbora Bofomila
Č o p a, Žarka" Hajdina, Vilima Z i v k
o v i ć a, Viktora B a j i ć a, Sloboda
Ga lo vica, Ivu M r z 1 j a k a, Branka
Pešuta, Dragu Pešuta, Branimira
Prpića i Gaju Pet ro vica


za članove Nadzornog odbora Petra D r a gišića,
Rafu Mo´tta i Josipa Pet
e r n e 1 a.
Skupština je nadalje zaključila:


— ovlašćuje se Plenum da izabere delegate
za redovnu godišnju skupštinu Saveza
ITŠIĐ Jugoslavije


— uži stari i novi odbor Saveza sporazumno
će izabrati 4 delegata za Kongres
IT Jugoslavije
— Ovlašćuje se Plenum da odredi mjesto
održavanja slijedeće redovne skupštine
Saveza ITŠIĐ Hrvatske.
Nakon završene 83. redovne skupštine
održano je Savjetovanje o temi: »Problematika
gospodarenja šumama Gorskog Kotara
i Like«. Referat je sastavio i prikazao
inž. Ferdo Šulentić. Referat je objavljen
u Šuimarskoim listu for. 5-6/64.


Poslije izlaska učesnika Savjetovanja
na neke objekte u području šumarije Rakovica
nastavljena je diskusija u Slunju
dne 28. VI 1964. U diskusiji su učestvovali
Vajda Zlatko, Doforosav1jev
i ć Predrag, Hajdin Žarko, M i 1 kov
i ć Simo, H an z 1 Dragutin, L o v r i ć
Ante, B>u njevč e v ić Zlatko, K ö v a č
e v i ć Zorko, Kraljić Branko, Z i a n i
Petar, Đekić Rajica, Tonković Đuro,
M i h e 7 č i ć Bogomil, Safar Josip,
Šulentić Ferdo i Zmijanac Đuro.


Komisija za zaključke sastavila je prijedlog
zaključaka savjetovanja koji će se
nakon konačne redakcije objaviti u slijedećem
broju Šumarskog lista.


C. V.