DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Posebnu bi akciju trebalo poduzeti i u
pogledu pretplate na Šumski list i njegovo
praćenje sa strane naših stručnjaka.
Redakcijski odbor je omogućio svim našim
stručnjacima i organizacijama da besplatno
oglašavaju za popunjavanje radnih
mjesta. Ova se mogućnost ne iskorištava.
Pojedincima, koji se nude za zaposlenje,
možda smeta to što list izlazi u većim razmacima
vreimena. No za organizacije to
ne bi smjela biti smatnja osim ako ne
popunjavaju svoj kadar na brzinu i na
prečac ili bez natječaja, odnosno na formalne
natječaje. Jednoj smišljenoj, dugoročnoj
personalnoj politici bi objavljivanje
natječaja u našem listu moralo biti
vrlo korisno.


Naše privredne organizacije pokazuju
vrlo slab interes i za reklamiranje svoje
proizvodnje u Šumarskom listu, odnosno
za objavljivanje potražnje specijalnih,
skupih proizvoda, kao što su na pr. razni
strojevi kOiji se ne bi smjeli nabavljati
bez prikupljanja i razmatranja većeg broja
ponuda. Ovim bi se mnogo pridonijelo
da Šumarski list bude interesantan za našu
privredu i stog gledišta pa bi ga i fabrike
i trgovačka poduzeća drugih grana
privrede sve više iskorišćavala za reklamiranje
svojih proizvoda. Ovo bi tjeralo
naš Savez šumarskih društava i uredništvo
lista da forsira redovno mjesečno,
pa možda i polumjesečno izlaženje lista
što bi opet bilo olakšano uslijed povećanih
prihoda od oglasa i reklama. Dosadašnji
rezultati na oglašavanju šumskih gospodarstava
i drugih organizacija u Šumarskom
listu nikako ne zadovoljavaju.
Svi naši apeli i na šumarska društva i na
poduzeća neposredno nisu poboljšali situaciju,
iako se tu i bez posebnih akvizitera,
uz zalagnje članova uprave šumarskih
društava, moglo postići vrlo velike
prihode. Kao dokaz tonae imože poslužiti
prihod od 1,240.000 din. postignut u 1962.
godini samo od oglasa. Nažalost u 1963.
godini taj je prihod iznosio svega 320.000
dinara iako su troškovi štampanja lista
znatno porasli zbog porasta cijena za materijal
i štampanje. Stoga bi trebalo poduzimati
stalne akcije na propagiranju
oglašavanja u Š. 1. pa i ponovno razmotriti
pitanje akvizitera za prikupljanje
oglasa.


Na kraju se treba podsjetiti na to, da
će, kao što je dosad tako i u buduće,
kvaliteta izlaženja lista ovog našeg priznatog
stručnog glasila, zavisiti prvenstveno
o zalaganju svih nas članova, šumarskih
društava u cjelini kao i Saveza.


Blagajnik Saveza ing. Vilim Zivković
podnio je izvještaj o novčanoim poslovanju.


ANALIZA
Blagajničko-materijalnog poslovanja
SŠDH-e za period 1960—1964. god.
Savez ŠĐH-e kao društveno stručna


organizacija radi ostvarivanjai svojih završi i blagajnlčko-materijalno poslovanje.
Ta djelatnost zasniva se na propisima
Statuta SŠDH i Propisa pravilnika
o financ. poslovanju SI´TJ. Kao društveno-
stručna organizacija Savez djeluje
kao samostalna obračunska jedinica čiji
se poslovni događaji evidentiraju, iskazuju
i obračunavaju kao kod samostalnih
ustanova. Do 1961. g. Savez posluje potpuno
neovisno a od tada podliježe kontroli
SDK pa prema tome prilagođuje svoje
računovodstveno poslovanje prema jedinstveno´m
kontnoim planu na bazi dvojnog
knjigovodstva, Blagajničko-materijalno
poslovanje posve je sada, nalik na poslovanje
ostalih organizacija i ustanova
koje posluju kao samostalne ustanove ili
čak kao privredne organizacije.


Savez je registriran kod filijale N. Banke
u Ađžijinoj ulici i ima svoj žiro račun
broj 400-181-608-111. Obračun i izuzima


nje sredstava vrši se na temelju odobrenog!
godišnjeg plana prihoda i rashodla
za tekuću godinu. U vezi obračuna i poslovanja
sa bankom postoji jednako tretiranje
našeg Saveza kao i svih ostalih
kcimitenata banke. Svi propisi o financijskom
poslovanju važe u cijelosti i svemu
za naš Savez čime želimo istaći da se
je i organizacija knjiženja i obračun blagajniöko-
materijalnih podataka moralo
potpunoma uskladiti sa postojećim propisima,
i
Prihodi i rashodi Saveza
Da bi Savez mogao da obavlja svoju
društvenu stručnu funkciju na osnovu
Statuta on mora ostvariti i prihode.
Savez ostvaruje slijedeće prihode:


1. Članski doprinosi,
2. Prihodi od izdavačke djelatnosti,
3.
Dotacije šumopriv. i drv. ind. organizacija,
4. Dotacije društvenih organizacija,
5. Vanredni prihodi.
Iz predloženog -pregleda vidi se kako
je Savez ostvarivao svoje prihode za 1961.,
1962. i 1963. g. Tendencija je da prihodi
Saveza padaju. Taj pad je posljedica
uglavnom slabije realizacije izdavačke
djelatnosti uslijed toga što se tiskanice ne.
rabe kod sviju šumsko privrednih organizacija.


353


\