DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Savez je učestvovao i dao podršku za
osnivanje Zajednice naučnih institucija u
oblasti šumarstva i drv. industrije.


IV — Školstvo i kadrovi


Savez je uočio da dosadan ja izobrazba
stručnih kadrova na svim nivoima nije
uspjela dati profili stručnjaka i radnika
koji bi u cijelosti odgovarali potrebama
privrede.


Ovom su ´uzroci, što u jugoslovenskim
razmjerima nije uveden jedinstven i ustaljen
sistem izobrazbe stručnih kadrova s
.jedne, a s druge strane što do danas još
uvijek nilje do ikra ja izražen profil stručnih
´kadrova. Zbog toga nastaju poteškoće
i u razmjeni stručnjaka unutar Jugo


slavije.


Na inicijativu stručnih škola u Karlovcu,
Splitu i Delnicarna razmatrano je na
proširenom sastanku komisije za školstvo
i kadrove sistem, stanje i problem ovih
škola. Savez je o donesenim zaključcima
upoznao Republički sekretarijat za šumarstvo
SRH s tim, da se konačno riješi problematika
ovih šlkola.


Na IV plenumu zauzeto je stanovište,
da mladi inženjeri i tehničari šumarstva
i drv. industrije treba da polažu stručni
ispit nakon izvršenog pripravničkog staža,
bez obzira na stav radnih organizacija.
Trajanje i obim radova pripravničkog staža
obradit će odgovarajuća komisija.


Savez je na poticaj Komisije za kadrove
i školstvo Saveza ITH pomogao radu
ove komisije u anketiranju mladih stručnjaka
i privrednih organizacija šumarstva
i drv. industrije, i učestvovao u radu zasebnog
savjetovanja organiziranog od
SITJ. Savez je učestvovao u radu Šumarskog
fakulteta sveučilišta u Zagrebu o pitanjima
uvođenja višestepene nastave, u
izradi planova i programa nastave.


Savez je pomogao razmjeni stručnjaka
Jugoslavije unutar i van zemlje u ciljiu
što boljeg usavršavanja kadrova.


Savez je bio povezan sa Udruženjem
studenata Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
koje je pozivao na stručna predavanja,
a k tome i materijalno i moralno pomagao
Udruženje. Studenti a tako i abiturijenti
srednjih šlkola, upućeni su od svo^jih
nastavnika iskoristili su stručnu biblioteku
ovog Saveza povodom sastava diplomskih
i maturskih tema.


Na traženje Više tehničke škole za finalnu
obradu drva u Novoj Gradiški, Savez
je na nastavni plan i program dao primjedbe
i sugestije.


V — Stručna štampa


1. Šumarski list
O Šumarskom listu podnosi se zaseban
i zvještaj.


2. Izdavačka ´djelatnost
Savez je publicirao u vlastitoj režiji:

Tablice za hrast lužnjak za područje
Hrvatske,
— Osnovni zakon o šumama, sa zakonom
o šumama SRH.
Savez u vlastitoj režiji ´izdaje djelo J.
Sa f ar a »Biološki i ekonomski temelji
uzgajanja šuma«. Prikaz ovog djela objavljen
je u Šumarskom listu, broj 11-12/
1963. g. Predviđa se da će ovo djelo biti
pušteno u prodaju početkom, srpnja ove
godine.


Osim toga Savez je dao na recenziju
rukopis djela inž. Josipa Herma n »Šumarska
dendrologija«.


VI
— Stalne i privremene komisije


Stalne i privremene komisije mnogo su
doprinijele aktivnosti Saveza a njihov
rad na aiktuelnim i značajnim, pitanjima
struke prikazan je u ovoim izvještaju po
oblastima aktivnosti.


VII — Ostali rad Saveza


Na prijedlog našeg Saveza izabrani su
za počasne i zaslužne članove:


— SITŠIDJ 9 naših članova, od kojih 2
za počasne,
— S´ITH 3 naša člana za zaslužne članove.
Na prijedlog STTH izabran je 1 naš
član za počasnog člana SITH-e.
Savez je dao svoj doprinos za parkiranje
spomengroblja borcima i rodoljubima
grada Kragujevca streljanim od okupatora.


Pružena je pomoć na stručnoj literaturi
Sveučilištu u Alžiru povodom uništenja
njegove biblioteke od požara.


Postradalom gradu Sfcoplju od katastrofalnog
potresa pružena je pomoć u
novcu, a Šumarskom fakultetu u Sfcoplju
pomoć u stručnoj literaturi.


Savez je u više navrata požurivao donošenje
pratećih propisa iz Osnovnog zakona
o šumama. Isto tako je traženo da se
donesu propisi o stručnoj spremi ovlaštenih
osoba, za projektirainje i izradu investicijskih
elaborata u šumarstvu i drv.
industriji.


Na savjetovanju o stručnoj periodici
Savez je zauzeo stanovište da se u Jugoslaviji
objelodanjuje prevelik broj struč