DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 70     <-- 70 -->        PDF

PREGLED


ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u 1961, 1962 i 1963. g.


Red. u 000 dinara br. S a d r ž a j 1961. 1962. 1963.
A. PRIHODI
12345ti7
Članarina od šumarskih društava
Rredplata na Šumarski list i prod.
Oglasi u Šumarskom listu
Društvena dvorana
Publikacije (tiskanice i knjige)
Ostali prihodi
Višak prihoda iz prošle godine
Ukupno prihodi:
B. RASHODI
92
3,031
— 345
8,U88
300
5,566
18,222
24
2,537
1,240587
7,457
306
3,750
15,901

9
2,843
320
5,15
6,254
1,133
3,331
14,405
I. Lični rashodi
123451234
Mace s dopr. — stalni rad. odnos
Honorari iz priv. rad. odnosa
Hjooorari iiz dopun. rad. odnosa
Doprinosi na plaće
Novogodišnje nagrade
Ukupno:
II. Materijalni rashoda
Kancelarijski materijal
Ogrijev, svjetlo, voda
Službeni listovi i struč. knjige
Sitni inventar
781
240
56
651
— 1,728
138
170


1,519
639
201 .
— 86
2,445
195
189
16
15
1,853
556
726
— .
— 3,134
121
248
25
12 56789
Materijal za cdrž. i čišć. prostorija
Ostali materijal, troškovi
Fupravci izvršeni od drugih
Kaizne usluge
Pošiansiki i telefonski troškovi
31
51

— 247
1
69
109
43
313
26
15
199
31
237 101112
Troškovi novčan. i plat prom, banke
Održavanje zgrade, opreme i invent.
Ostali razni troškovi
22
33
103
61
— 146
64
— 241 13141516
Pluitni troškovi — uprave
Putni troškovi — uprav, odbora
Izdaci za radna odijela
Nabava inventara
448460

.—. 37
133
97
5
— 17 Troškovi reprezentacije
Ukupno: — 1,143
97
1,841
120
1,574
III. Funkcionalni rashodi
12
Štampanje Šumarskog
Autorski honorari
liista 1,599
685
1,703
676
2,016
924 34567
Publikacije
Poštanski troškovi za otpremu
Troškovi plenuma i sikupšine
Doprinosi i članarine Savezu Beograd
Putni troškovi Šum. lista
4,359
183
340
286
70
3,461
235
352
220
3,013
203
143
220
27 8 Ostali troškovi 145 Ukupno: 7,552 6,792 6,546
123IV. Investicijski rashodi
Popravci društvene zgrade
Nabava krupnog inventara
Nabava knjiga za bibliotekuUkupno:
V. Izvanredni rashodi

430
246
676


605
126
53
784
60
Sveukupno rashodi I, II, III, IV i V 11,099. 11,078 12,998