DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 69     <-- 69 -->        PDF

c3icuM&ana oije&tl


VI PLENUM SAVEZA ŠUMARSKIH
DRUŠTAVA HRVATSKE


Plenumi je održan u Zagrebu dine 6.
VI 1964.


Ovaj je plenum bio namijenjen pripremama
za neposredno predstojeću godišnju
skupštinu Saveza šumarskih društavai i
stoga se na njemu razmotrio i prihvatio
s izvjetsinim -manjim nadopunama izvještaj
"Upravnog odbora o radu Saveza itzmeđu
dviju godišnjih skupština koji se podnosi
skupštini i izvještaj nadzornog odbora.


Plenum je zatim odredio da se 83. redovna
skupština održi dne 27. i 28. lipnja
u Karlovcu sa savjetovanjeim o temi:
»Problematika gospodarenja šumania Gorskog
Kotara d Like«, i utvrdio prijjedlog
dnevnog reda za godišnju skupštinu.


Plenum je također oldolbrilo slijedeći završnu
račun za 1963. god. (prilog 1).
U diskusiji o dnevnom iredu učestvovali
su drugovi: Z. Merli ć iz Varaždina,


B. Kraljić iz Zagreba, D. Hanzl iz
Slav. Požege, V. Š k o r j a n e c iz Koprivnice,
VI. Vučeti ć ilz Karlovca, V. Farš
a i ć iz Siska, P. D r a g i š i ć iz Zagreba,
M. Android iz Zagreba, Lj. Peroni ć
iz Slav. Broda, V. Spol jarić iz Slav.
Broda, I. Mrzi jak iz Karlovca, D.
S m o j v e r iz Nove Gradiške i B. Cop
iz Zagreba.
Drugovi s terena govorili su o radu
šumarskih društava, njihovim rezultatima
i teškoćama, osobito o financiranju njihovom.


Drug Merlić je predložio da Savez uz
pomoć šumarskih društava obradi mogućnost
plaćanja doprinosa sa strane privrednih
orgariitacija- stručnim organizacijama
preko DIT-a. Smatra da bi ise onda sitručne
organizacije boilje financirale kao sekcije
DIT-a, nego li kao zasebna društva.


Dr B. Kraljić ističe kaio vrlo korisno
organiziranje stručnih savjetovanja o aktualnim
d bitnim pitanjima kao što je upnavo
sada na pr. pitanje uvođenja 42-siatnog
radnog tjedna, o- kojem je on voljan
đa održi nekoliko predavanja s diskusijom!
u šumarskim društvenim i privrednim
organizacijama.


F. Fašaić pledira ma uvođenje gospodarske
članarine kod šumarskih društava
te ugovaranje određeniji usluga pritvredniim
organizacijama, kao što j|e na pr.
Šumarsko društvo Sisak ugovorilo sa šumsko
privrednim i drvno industrijskim poduzećima
održavanje tečaja za uzdizanje
stručnih kadrova.


P. Dragišić posebno ističe mogućnost
Saveza da pruža´ pomoć u radu šumarskim
društvima, jer raspolaže sa dovoljnim brojem
poznatih stručnjaka iz Zagreba.
M. Anđroić smatra da u izvještaju
Upravnog odbora o radu Saveza treba navesti
da smo potakli a ne rješavali pojedina
pitanja, i da smo pravodobno proučavali
probleme te zauzimali stavove, ali
da ti nisu uvijek bili realizirani.
U vezi s izobrazbom stručnih kadrova,


o čemu je bilo govora u diskusiji, kaže
da fakultet ne daje stručnu izobrazbu bez
nedostataka, ali da i ;saimi studenti često
griješe prigodom opredjeljivanja za struku.
Navadi kao iskustvo da se na fakultetu
bolje snalaze studenti sa završenom
srednjom stručnom spremom nego gimnazijalci.
Pristaša je gospodarske članarine i financiranja
šumarskih društava od privede
za obradu problema koje privredne organizacije
interesiraju. Zalaže se za siste^matsko
stručno i dokumentirano obrađivanje
postojećih problema bez obzira da
li svaka akcija urodi plodom.


Naglašava da Savez ne rnože o- pojedinim
pitanjima zauzimati stav kalo Upravni
odbor, nego kao većina predstavnika
äuanarjskih društava. Stoga treba da se
šumarska društva mnogo više obraćaju
na Savez da bi znao što i gdje je problem.


Lj. Peronić iznoisi dobar rad šumarskog
društva Slavonski Brod, koje je okupilo
sve šumarske stručnjake iz šumarskih i drvarsko
industrijskih organizacija. Navodi
đa su svi članovi istaknuti društveni i
politički aktivisti, kao i aktivni učesnici
u Obnovi potresom porušenih objekata,


B. Cop u ostvrtu na điskusajju ističe
da šumarska društva treba da se u svom
iradu sfconcentriišu na pitanja koja su zajednička
obim granama i nastoje pronaći
odlučan stav za riješavanje ovih pitanja.
Ne treba da čekaju na Savez da im postavlja
pitanja već treba da ih sami potiču
i pronalaze.
Pleneum je izabrao- kamlüsijtui ma zaključke
u kojtu su ušli P. Dragišić, B. Deneta
i V. Cvitovac. Komisija je izradila
slijedeći prijedlog zaključaka:


1) Izvještaj o radu Saveza za 83. redovnu
godišnju skupštinu prihvaća se s
tim da se u tajničkom djelu izvještaja


343
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 70     <-- 70 -->        PDF

PREGLED


ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u 1961, 1962 i 1963. g.


Red. u 000 dinara br. S a d r ž a j 1961. 1962. 1963.
A. PRIHODI
12345ti7
Članarina od šumarskih društava
Rredplata na Šumarski list i prod.
Oglasi u Šumarskom listu
Društvena dvorana
Publikacije (tiskanice i knjige)
Ostali prihodi
Višak prihoda iz prošle godine
Ukupno prihodi:
B. RASHODI
92
3,031
— 345
8,U88
300
5,566
18,222
24
2,537
1,240587
7,457
306
3,750
15,901

9
2,843
320
5,15
6,254
1,133
3,331
14,405
I. Lični rashodi
123451234
Mace s dopr. — stalni rad. odnos
Honorari iz priv. rad. odnosa
Hjooorari iiz dopun. rad. odnosa
Doprinosi na plaće
Novogodišnje nagrade
Ukupno:
II. Materijalni rashoda
Kancelarijski materijal
Ogrijev, svjetlo, voda
Službeni listovi i struč. knjige
Sitni inventar
781
240
56
651
— 1,728
138
170


1,519
639
201 .
— 86
2,445
195
189
16
15
1,853
556
726
— .
— 3,134
121
248
25
12 56789
Materijal za cdrž. i čišć. prostorija
Ostali materijal, troškovi
Fupravci izvršeni od drugih
Kaizne usluge
Pošiansiki i telefonski troškovi
31
51

— 247
1
69
109
43
313
26
15
199
31
237 101112
Troškovi novčan. i plat prom, banke
Održavanje zgrade, opreme i invent.
Ostali razni troškovi
22
33
103
61
— 146
64
— 241 13141516
Pluitni troškovi — uprave
Putni troškovi — uprav, odbora
Izdaci za radna odijela
Nabava inventara
448460

.—. 37
133
97
5
— 17 Troškovi reprezentacije
Ukupno: — 1,143
97
1,841
120
1,574
III. Funkcionalni rashodi
12
Štampanje Šumarskog
Autorski honorari
liista 1,599
685
1,703
676
2,016
924 34567
Publikacije
Poštanski troškovi za otpremu
Troškovi plenuma i sikupšine
Doprinosi i članarine Savezu Beograd
Putni troškovi Šum. lista
4,359
183
340
286
70
3,461
235
352
220
3,013
203
143
220
27 8 Ostali troškovi 145 Ukupno: 7,552 6,792 6,546
123IV. Investicijski rashodi
Popravci društvene zgrade
Nabava krupnog inventara
Nabava knjiga za bibliotekuUkupno:
V. Izvanredni rashodi

430
246
676


605
126
53
784
60
Sveukupno rashodi I, II, III, IV i V 11,099. 11,078 12,998