DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 69     <-- 69 -->        PDF

c3icuM&ana oije&tl


VI PLENUM SAVEZA ŠUMARSKIH
DRUŠTAVA HRVATSKE


Plenumi je održan u Zagrebu dine 6.
VI 1964.


Ovaj je plenum bio namijenjen pripremama
za neposredno predstojeću godišnju
skupštinu Saveza šumarskih društavai i
stoga se na njemu razmotrio i prihvatio
s izvjetsinim -manjim nadopunama izvještaj
"Upravnog odbora o radu Saveza itzmeđu
dviju godišnjih skupština koji se podnosi
skupštini i izvještaj nadzornog odbora.


Plenum je zatim odredio da se 83. redovna
skupština održi dne 27. i 28. lipnja
u Karlovcu sa savjetovanjeim o temi:
»Problematika gospodarenja šumania Gorskog
Kotara d Like«, i utvrdio prijjedlog
dnevnog reda za godišnju skupštinu.


Plenum je također oldolbrilo slijedeći završnu
račun za 1963. god. (prilog 1).
U diskusiji o dnevnom iredu učestvovali
su drugovi: Z. Merli ć iz Varaždina,


B. Kraljić iz Zagreba, D. Hanzl iz
Slav. Požege, V. Š k o r j a n e c iz Koprivnice,
VI. Vučeti ć ilz Karlovca, V. Farš
a i ć iz Siska, P. D r a g i š i ć iz Zagreba,
M. Android iz Zagreba, Lj. Peroni ć
iz Slav. Broda, V. Spol jarić iz Slav.
Broda, I. Mrzi jak iz Karlovca, D.
S m o j v e r iz Nove Gradiške i B. Cop
iz Zagreba.
Drugovi s terena govorili su o radu
šumarskih društava, njihovim rezultatima
i teškoćama, osobito o financiranju njihovom.


Drug Merlić je predložio da Savez uz
pomoć šumarskih društava obradi mogućnost
plaćanja doprinosa sa strane privrednih
orgariitacija- stručnim organizacijama
preko DIT-a. Smatra da bi ise onda sitručne
organizacije boilje financirale kao sekcije
DIT-a, nego li kao zasebna društva.


Dr B. Kraljić ističe kaio vrlo korisno
organiziranje stručnih savjetovanja o aktualnim
d bitnim pitanjima kao što je upnavo
sada na pr. pitanje uvođenja 42-siatnog
radnog tjedna, o- kojem je on voljan
đa održi nekoliko predavanja s diskusijom!
u šumarskim društvenim i privrednim
organizacijama.


F. Fašaić pledira ma uvođenje gospodarske
članarine kod šumarskih društava
te ugovaranje određeniji usluga pritvredniim
organizacijama, kao što j|e na pr.
Šumarsko društvo Sisak ugovorilo sa šumsko
privrednim i drvno industrijskim poduzećima
održavanje tečaja za uzdizanje
stručnih kadrova.


P. Dragišić posebno ističe mogućnost
Saveza da pruža´ pomoć u radu šumarskim
društvima, jer raspolaže sa dovoljnim brojem
poznatih stručnjaka iz Zagreba.
M. Anđroić smatra da u izvještaju
Upravnog odbora o radu Saveza treba navesti
da smo potakli a ne rješavali pojedina
pitanja, i da smo pravodobno proučavali
probleme te zauzimali stavove, ali
da ti nisu uvijek bili realizirani.
U vezi s izobrazbom stručnih kadrova,


o čemu je bilo govora u diskusiji, kaže
da fakultet ne daje stručnu izobrazbu bez
nedostataka, ali da i ;saimi studenti često
griješe prigodom opredjeljivanja za struku.
Navadi kao iskustvo da se na fakultetu
bolje snalaze studenti sa završenom
srednjom stručnom spremom nego gimnazijalci.
Pristaša je gospodarske članarine i financiranja
šumarskih društava od privede
za obradu problema koje privredne organizacije
interesiraju. Zalaže se za siste^matsko
stručno i dokumentirano obrađivanje
postojećih problema bez obzira da
li svaka akcija urodi plodom.


Naglašava da Savez ne rnože o- pojedinim
pitanjima zauzimati stav kalo Upravni
odbor, nego kao većina predstavnika
äuanarjskih društava. Stoga treba da se
šumarska društva mnogo više obraćaju
na Savez da bi znao što i gdje je problem.


Lj. Peronić iznoisi dobar rad šumarskog
društva Slavonski Brod, koje je okupilo
sve šumarske stručnjake iz šumarskih i drvarsko
industrijskih organizacija. Navodi
đa su svi članovi istaknuti društveni i
politički aktivisti, kao i aktivni učesnici
u Obnovi potresom porušenih objekata,


B. Cop u ostvrtu na điskusajju ističe
da šumarska društva treba da se u svom
iradu sfconcentriišu na pitanja koja su zajednička
obim granama i nastoje pronaći
odlučan stav za riješavanje ovih pitanja.
Ne treba da čekaju na Savez da im postavlja
pitanja već treba da ih sami potiču
i pronalaze.
Pleneum je izabrao- kamlüsijtui ma zaključke
u kojtu su ušli P. Dragišić, B. Deneta
i V. Cvitovac. Komisija je izradila
slijedeći prijedlog zaključaka:


1) Izvještaj o radu Saveza za 83. redovnu
godišnju skupštinu prihvaća se s
tim da se u tajničkom djelu izvještaja


343