DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Rezultati su najbolje vidljivi u priloženim
tabelarna 1. i 2.


6. Nagrade za takmičare
Za najveću razliku pozitivnih nad negativnim
bodovima, predviđene su nagra-


Za pobjednike je proglašena radnička
partija Šumarije Gunja , sa motoristom
Milom Matajo m i radnicima: Srećkom
K1 a r i ć e m, Antom G u 1 a n o m i Tomom
F i 1 i p o v i ć e m, te manipulantom
Marijanom Kl ar i će m, koji su izradili


SI. 4. Drug Jakov Blažević, Duka Martinović i drugi
odlaze na takmičenje.


de u kojima učestvuju 4 radnika i manipulant
jednakim dijelom. Nagrade su slijedeće:
,
Ukupno Po pojedincu


1. nagrada 200.000 d 40.000 d
2. nagrada 150.000 d 30.000 d
3. nagrada 100.000 d 20.000 d
4. nagrada 50.000 d 10000 d
Svim učesnicima na takmičenju podijelile
su se diplome za učestvovanje sa naznakom
mjesta koje je zauzela ekipa.


Prvonagrađenu radničku partiju Pogon
je pilane posebno nagradio sa još 10
dana besplatnog odmora na moru.


Nakon završetka takmičenja i sređivanja
podataka predsjednik takmičarske komisije
inž. Dragan Tonte© vi ć pročitao
je rezultate takmičenja i iznio da je ukupno
izrađeno za 5 radnih sati 256,30
m8 tehničkog i 69 p r. m. o g rjevnog
drva, ili ukupno 301,15
kuibnih metara.


25,97 m3 tehničkog i 9,5 prm ogrjevnog
drva, odnosno osvojili 1.898 bodova- Drugo
mjesto osvojila je grupa Šumarije Lipovac
sa 1.885 bodova, treće Šumarija
Vinkovci sa 1.793 boda i četvrto ŠumainijaSpačva sa 1.716 bodova.


Generalni direktor Kombinata »Spačva
« Vinkovci inž. Duka Martinović podijelio
je pobjedničkim partijama nagrade
i diplome. On se tom prilikom zahvalio
svim učesnicima na uloženom trudu i zalaganju
izrazivši nadu da će oni i na svom
radnom mjestu pokrenuti borbu za veću
produktivnost rada a time sebi osigurati
veći osobni dohodak.


7. Zaključak
Organizacija ovog takmičenja je potpuno
uspjela. Provođenje i cilj takmičenja
postignuti su. Takmičenje se pokazalo kao
vrlo korisna manifestacija rada u kojoj
je došlo do izražaja vještina i snalažlji