DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 60     <-- 60 -->        PDF

trebalo da angažira barem pet šumarskih
tehničara, jer vrši i eksploataciju šuma pa
je, koliko je poznato, u ove svrhe nabavljeno
i pet motornih pila.


Ova današnja, ialko ne prostorno, ali
ekonomsfco-financijski malena šumska gospodarstva
iz ovih ili onih razloga bave se


drugim granama; privedlnih djelatnosti
kao na pr: proizvodnjom povrća, voća, cvijeća,
žita, zatim autokampovima, uslugama
itd. itd., ali prihodi od pašarine i drvarenja
su ipak osnovni i po iznosu i po
sigurnosti realizacije. Svi ovi prihodi uključujući
i prihode od prodaje borovog
celuloznog drva i od šumskih šteta uglavnom
služe za pokriće ličnih izdataka dosta
brojnog osoblja;, kojeg priroda ove službe
uglavnom iziskuje-


Istina je da se može lako dogoditi, a
vjerojatno ovdje ondje se i događa, da
se bavljenje sa više grana privrednih djelatnosti
iako naoko srodnih, ali ipak različitih,
može veoma lako odraziti štetno
baš na šumarstvo odnosno postojeće šume,
pa se uistinu i smatra da bi se trebalo
više orjentirati na šumarstvo, a manje na
sporedne djelatnosti, koje opet traže i posve
druge specijalnosti u tehnološkom
procesu i plasmanu.


Obzirom da je ovo pitanje svoje vrste,
ne bi se moglo da prepušta pojedincu da
ga jednostrano rješava, već bi i o njemu
uistinu trebalo da se i struka kao cjelina
pozabavi i donese konkretni je smjernice za
rad na terenu.


U ovakvom stanju i u Dalmaciji bilo
je pokrenuto pitanje integracije odnosno
ponovnog organizacijskog objedinjavanja
šumarstva ovog jedinstvenog i srodnog područja
specilčnih uvjeta historijskog razvoja
i načina života i rada ljudi koji tu
žive, U ovom pravcu dosta je o ovom
pisao i dnevnik za Dalmaciju »Slobodna
Dalmacija«, ali od te integracije do danas,
kako izgleda, nema ništa. Zajedničke
dogovore o integraciji, koliko je poznato,
uglavnom su vodili rukovodioci (direktori)
poduzeća u prisutnosti predstavnika Privredne
komore kotara, komuna i još nekih.


O ovom pitanju pojavila su se dva različita
stanovišta u redovima najpoznatijih
stručnih kadrova, i to za i protiv integracije.
Preko štampe izražena mišljenja bila
su na strani integracije u granicama današnjeg
kotara Split. Pored ovoga bilo je
izjava, a možda i želja pojedinih rukovodilaca
u struci da bi bilo dobro kada bi
se šumarstvo Dalmacije, kao ekonomski,
odnosno kreditno, slabo, pripojio nekom
drugom aktivnom području. Na drugoj pak
strani čulo se mišljenja da bi bilo uputno


oformiti jedno jedinstveno šumsko orga


nizacijsko tijelo za čitav Krš Jugoslavije


i to od rijeke Soče do Bojane.


Zapleteni čvor oko integracije nije do


voljno prepustiti da ga rasipliće samo ne


koliko ljudi rukovodećih položaja, već bi


trebalo da se stavlja i na diskusije svih


šumarskih stručnjaka (inženjera, i tehni


čara kao i drugog osoblja, koje želi i mo


že da raspravlja o ovakvim pitanjima o


kojima upravo ovisi prosperitet ove grane


privrede. Neophodan bi bio redoviti kontakt


i sa predstavnicima v^sti i naroda uopće,


koji se i te kako osjeća pozvanim da se


i sa njim o svemu ovome razgovara i do


govara.


Pored ovog osjeća se neophodna nužda


i za objektivnim i mjerodavnim arbitrom,


koji bi na koncu diskusija po ovom pita


nju trebao da izvuče svoj zaključak, i


donese rješenje najkorisnije za šumarstvo


Krša.


Na koncu bih želio naglasiti: da bi u


svakom slučaju bilo neophodno težnje po-
jeđinaea podrediti općedruštvenim interesima
i dati najbolju garanciju da će se
sadašnje stanje u šumarstvu Krša svesti


na bolje


Rajčić Mate — Šibenik


TAKMIČENJE SJEKAČA JEDNORUCNIM
MOTORNIM LANČANIM PILAMA


ODRŽANO DNE 12. II 1964. G. U


SUMI DUROVICA KOMRINATA
»SPACVA« VINKOVCI


1. Uvod
Težeći što boljem i efikasnijem privre


đivainju u šumarstvu a naipose u eksplo


ataciji šuma, prišlo se u toku 1960. g. i


nadalje uvođenju mehanizacije za sječu i


izradu — kao najtežim fazama ručnog ra


da — te se počelo primjenom jeđnoručnih


motornih pila lančanica.


Prema nepotpunim podacima na podru


čju SR Hrvatske po šumskim gospodar


stvima i kombinatima nabavljeno je jeđ


noručnih motornih pila lančanica kako


slijedi:


Godina Tip Tip Tip


uvoza »Stihl« »Partner« »JO-BU« Svega


1960 113 — — 113


1961 492 — — 492


1962 — 325 — 325


1963 276 120 74 470


Ukupno: 881 445 74 1.400


Ova je oprema nabavljena za skupe
devize i još uvijek se nabavlja, a u praksi
se iskorišćuje sa različitim uspjesima.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Sigurno je, da nije dovoljno samo nabaviti
dovoljan broj pila, već je potrebno
obučiti i osigurati dovoljan broj kvalificiranih
motorista i osigurati kontinuiranu
nabavu rezervnih dijelova. No baš tu u
»živoj sili« od koje zavisi najveći dio uspjeha
mehanizacije sječe i izađe, mi još
uvijek nismo učinili sve što smo mogliUnatoič
brojno održanim seminarima za
obuku radnika u rukovanju motornim pilama,
te raznim oblicima organizacije rada
i nagrađivanja sjekača motorista, nije
postignut potpun uspjeh. Različiti sistemi
nagrađivanja i stimuliranja radnika nisu
dovoljno efikasni. Potrebno je pronaći
i stabilizirati jedan sistem, ikoji bi dao
potpunu garanciju za stalnu zainteresiranost
radnika za rad sa motornim pilama
i za povećanje produktivnosti rada. U cilju
pronalaženja tog sistema, koji bi osigurao
povećanje produktivnosti rada i boljeg
korišćenja mehanizacije u fazi sječe i izrade,
svakako spada i organiziranje takmičenja
sjekača motorista1.


Poznato je, da je održano: I. Savezno
takmičenje šumskih radnika sjekača na
Blegu 1963. godine u raznim disciplinama
tema takmičenja unutar pojedinih šumar


skih gospodarstava i kombinata, na kojima
bi se izmjerile snage unutar poduzeća
između najboljih motorista i različitih
tipova pila, ocijenio kvalitet rada, dao poticaj
šumskim radnicima sjlekačima, da
još više prigrle motorne pile i da sagledaju
svoju perspektivu samo u zajednici s
tim novim oruđem, a samim tim povećaju
produktivnost rada.


Jedno takvo takmičenje uspješno je
organizirao Kombinat »Spačva« Vinkovci


12. II 1964- g. na svom pogonu Šumarija
Lipovac, šuima Dubovica, odjel 12 — čista
sječa hrasta starosti Oko 80 godina,
tlo bez korova i podrasta.
2. Način takmičenja
Na temelju odobrenja Upravnog odbora
Kombinata »Spačva« Vinkovci organizirano
je takmičenje motornim pilama za
10 radničkih partija iz 9 šumarija i Ispostave
MiikanO´Vci.


U takmičenju su učestvovale najbolje
radničke partije od 4 radnika i 1 manipulanta.
(Tipovi pila vidljivi u niže donesenim
tabelama).


U cilju organiziranja, praćenja i ocjenjivanja
takmičenja, oformljena je struč


Si. 1. tag. D. Tonković otvara takmičenje u prisustvu
gen. dir. ine. Đ. Martinovića.


sa ručnim i motornim alatom i da je u na komisija u koju su ušli: inž. Dragan
pripremi II Savezno takmičenje na Bleđu Tonkoivić, inž. Đuro Babogredac, inž. Dra1964.
godine. No osim ove v1"!´0 značajne go Beđula, inž- Tomo Lucarić, inž. Slavko
manifestacije, korisno je organizirati i in-Horvatinović, Nedić Ivan.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Navedenog dana, pošto su svi takmičari,
kao i gosti, stigli na zakazano mjesto,
takmičenje je otvorilo drug Tonkovi ć
inž. Dragan. Pozdravljajući 50 takmičara
i brojne goste, drug Tonković je između
ostalog rekao: »Ovo je prvo takmičenje
oye vrste u našem poduzeću, a ima1 cilj
da nam pokaže maksimalnu domet motornih
pila u našim uslovima rada. Planom
našeg poduzeća zacrtano je ostvarivanje
boljeg života i lakšeg privređivanja naših
radnika stoga je i ovo uvođenje mehanizacije
u fazu sječe i izrade jedan dio izvršenja
toga plana´. Kombinat »Spačva«
Vinkovci sada raspolaže sa 102 komada
jeđnoručnih motornih pila lančanica i njima
izvršava 93lo/o svog sječivog godišnjeg
etata.


Pošto su ždrijebom izvučene linije po
vođama grupa, svaka grupa je otišla na
svoju liniju-


Ovom takmičenju prisustvovao je drug
Jakov Blažević, predsjednik Slay6™0 Privredne
komore, generalni direktor Kombinata
»Spčava« Vinkovci drug Martinović,
te predstavnici: narodne vlasti osječkog
kotara i okolnih komuna, kao´ i Šum. gosp.
Osijek i SI. Brod.


3. Tok takmičenja,
Tačno u 8,30 h jednim puščanim hicem
dat je znak za početak takmičenja´. Na
taj je znak zabrujalo 10 motornih pila i za
nekoliko minuta palo je stablo, porušeno
po radničkoj partiji Šumarije Vukovar, a
zatim je to učestalo i kod drugih partija.


SI. 2. ´Detalji rušenja stabla


Osim toga poduzeće nastoji mehanizirati
izvoz drvne masevi zato se nabavljaju
traktori. Nastojanje poduzeća da osigura
dobru opremu i remont naišao je na punu
podršku cijelog kolektiva i organa upravljanja,
što svakako daje garancije za uspjeh
toga poduhvata.«


Zatim je drug inž. Slavko Horvatinović,
direktor za; šumarstvo, upoznao učesnike
sa propozicijama takmičenja, izborom linija,
određivanje -manipulativnog osoblja
za primanje izrađenog drvnog materijala,
dolaskom do linije, objavljivanjem početka
i završetka takmičenja.


Ubrzo je došla do izražaja vještina pri
rukovanju ´motornim pilama, efikasnom
iskoirišćavainju svakog poteza, različita organizacija
kod pripreme stabla za sječu,
različiti način keglovanja (odstranjivanja
žiliišta), kresanje porušenog stabla pilom
i sjekirom ili samo pilom, raskrajanje stabla
u trupce i izrada ogrjeva;. Svaka partija
je primijenila svoj način rada. Neke
patije su puno vremena gubile na čisto
ručnom keglovanju, neke su se snašlo
O´brezujući žilište horizontalno pilom, a zatim
vertikalno keglovanje obavili sjekirom
i to potpuno efikasno-U pravljenju
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 63     <-- 63 -->        PDF

zasjeka je također bilo .razlike, no većinapartija
je zasjek pravila pilom.


Radničke partije su se maksimalno založile
i požrtvovno borile za osvajanje prvog
imjesta, što se naročito odrazilo u konačnom
rezultatu, jer pobjedu nisu odnijele
partije ikoje su rukovale sa po stručnjacima
ocjcnjjleniim, najboljim »SfTIHL-
CONTRA« pilama, već radničke partije sa
slabije plasiranim »JO-BU« i: »PARTNER.«
pilama. Prema tome u cjelokupnom radu
bio bi najvažniji element čovjek »živa sila
«, a ne motorna pila, jer motarnai pila
dobro radi ako se njom dobro rukuje.


Komisija je u toku rada obilazila svaku
partiju i ocjenjivala njen rad. Naročito
se pazilo na visinu panja, oštećenje
pri obaranju maksimalno iskonišćenje oblovtoe
prilikom prikrajanja, okomitost
reza prilikom raskrajamja, obradu ofolovine,
izradu, obradu i Masiranje ogrjeva, primjena
HTZ-a i dr.


Takmičenje je tajalo od 8,30 h do 13,30
h tj. ukupno 5 sati i ipuiščanim hicem je
oglašen završetak.


Kvalitet rušenja, 6. Rukovanje
motornom pilom.


Za sve naprijed navedene elemente
ostvarivali su se pozitivni i negativni bodovi.
Partija koja je ostvarila najveću
razliku pozitivnih nad negativnim bodovima
dobila je prvu nagradu itđ.


Ad 1. Za svaki izrađeni m3 tehnike
priznaje se 50 pozitivnih bodova.
Ad 2. Za svaki izrađeni prm ogrjeva
priznaje se 60 pozitivnih bodova..
Ad 3. Vrlo dobro obrađeno tehničko


drvo ne po m3 nego opć. ukup- 20 poz. b.
dobro obrađeno tehn. drvo 0
slabo obrađeno tehn. drvo 20 neg. b.
vrlo slabo obr. tehn. drvo 40 neg- b.


Ad 4. Vrlo dobro obr. ogr. dr. 30 poz. b.
dobro obrađeno ogrj. drvo 0
slabo obrađeno ogrj. drvo 30 neg- b.
vrlo slabo obr. ogrj. drvo 60 neg. b.


Ad 5. Nepav.il. kegl. (općenito) 30 neg. b.
vis- panja preko 1/»0´ ma p. 10 neg. b.
oštećenje stato. kod rušenja/ 50! neg. b.
općenito napravi!- rušenje 30 neg. b.


Ad 6. Pravilno rukov. mot. pil. 20 poz. b.
nepavilno ruk- mot. pilom 20 neg. b.


SI. 3. Trupljenje porušenih stabala.


4. Način ocjenjivanja
ta kmi cara
Elementi ocjenjivanja:


1. Količina tehnike, 2. Količina
prm, 3, Kyalitet obrade
tehničkog drveta, 4- Kvalitet
obrade ogrjevnog drveta, 5.
5. Pregled uspjeha
na takmičenju
Nakon što je oglašen završetak takmičenja,
manipulanti su. već premai rajnijem
rasporedu pristupili prijemu izrađene drvne
mase. Komisija je konačno pregledala
svaku partiju a njen rad, te o rezultatima
sačinila! zapisnik.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Rezultati su najbolje vidljivi u priloženim
tabelarna 1. i 2.


6. Nagrade za takmičare
Za najveću razliku pozitivnih nad negativnim
bodovima, predviđene su nagra-


Za pobjednike je proglašena radnička
partija Šumarije Gunja , sa motoristom
Milom Matajo m i radnicima: Srećkom
K1 a r i ć e m, Antom G u 1 a n o m i Tomom
F i 1 i p o v i ć e m, te manipulantom
Marijanom Kl ar i će m, koji su izradili


SI. 4. Drug Jakov Blažević, Duka Martinović i drugi
odlaze na takmičenje.


de u kojima učestvuju 4 radnika i manipulant
jednakim dijelom. Nagrade su slijedeće:
,
Ukupno Po pojedincu


1. nagrada 200.000 d 40.000 d
2. nagrada 150.000 d 30.000 d
3. nagrada 100.000 d 20.000 d
4. nagrada 50.000 d 10000 d
Svim učesnicima na takmičenju podijelile
su se diplome za učestvovanje sa naznakom
mjesta koje je zauzela ekipa.


Prvonagrađenu radničku partiju Pogon
je pilane posebno nagradio sa još 10
dana besplatnog odmora na moru.


Nakon završetka takmičenja i sređivanja
podataka predsjednik takmičarske komisije
inž. Dragan Tonte© vi ć pročitao
je rezultate takmičenja i iznio da je ukupno
izrađeno za 5 radnih sati 256,30
m8 tehničkog i 69 p r. m. o g rjevnog
drva, ili ukupno 301,15
kuibnih metara.


25,97 m3 tehničkog i 9,5 prm ogrjevnog
drva, odnosno osvojili 1.898 bodova- Drugo
mjesto osvojila je grupa Šumarije Lipovac
sa 1.885 bodova, treće Šumarija
Vinkovci sa 1.793 boda i četvrto ŠumainijaSpačva sa 1.716 bodova.


Generalni direktor Kombinata »Spačva
« Vinkovci inž. Duka Martinović podijelio
je pobjedničkim partijama nagrade
i diplome. On se tom prilikom zahvalio
svim učesnicima na uloženom trudu i zalaganju
izrazivši nadu da će oni i na svom
radnom mjestu pokrenuti borbu za veću
produktivnost rada a time sebi osigurati
veći osobni dohodak.


7. Zaključak
Organizacija ovog takmičenja je potpuno
uspjela. Provođenje i cilj takmičenja
postignuti su. Takmičenje se pokazalo kao
vrlo korisna manifestacija rada u kojoj
je došlo do izražaja vještina i snalažlji
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 65     <-- 65 -->        PDF

339
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 66     <-- 66 -->        PDF

340
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 67     <-- 67 -->        PDF

vost radnika pri radu motornim pilama,
kao najvažnijeg elementa rada.


Smatra se, da postignuti rezultati pokazuju
maksimalni domet koji se može
postići jednoručnom motornom pilom lančanicom
u našim uslovima rada, a postig


i slična takmičenja organiziraju svake
godine, jer ona podižu radni elan radnika,
učvršćuju njegovo radno mjesto, povećavaju
želju radnika za rukovanjem modernim
oruđem, povećavaju produktivnost


SI. 5. Pobjednička partija s gen. dir. ing. Đ. Martinovićem,
ing. D. Tonkovićem i upraviteljem šumarije Gunja.


muti su pravilnom plrimjenom motornih rada, a time omogućuju bolju zaradu radpila
i maksimalnim zalaganjem radnika-niha, što je svakako zajednički cilj radPredstavnici
Kombinata »Spačva« kao nika, poduzeća i zajednice.
i takmičari izrazili su želju da se oyakva Đuro Rauš