DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 60     <-- 60 -->        PDF

trebalo da angažira barem pet šumarskih
tehničara, jer vrši i eksploataciju šuma pa
je, koliko je poznato, u ove svrhe nabavljeno
i pet motornih pila.


Ova današnja, ialko ne prostorno, ali
ekonomsfco-financijski malena šumska gospodarstva
iz ovih ili onih razloga bave se


drugim granama; privedlnih djelatnosti
kao na pr: proizvodnjom povrća, voća, cvijeća,
žita, zatim autokampovima, uslugama
itd. itd., ali prihodi od pašarine i drvarenja
su ipak osnovni i po iznosu i po
sigurnosti realizacije. Svi ovi prihodi uključujući
i prihode od prodaje borovog
celuloznog drva i od šumskih šteta uglavnom
služe za pokriće ličnih izdataka dosta
brojnog osoblja;, kojeg priroda ove službe
uglavnom iziskuje-


Istina je da se može lako dogoditi, a
vjerojatno ovdje ondje se i događa, da
se bavljenje sa više grana privrednih djelatnosti
iako naoko srodnih, ali ipak različitih,
može veoma lako odraziti štetno
baš na šumarstvo odnosno postojeće šume,
pa se uistinu i smatra da bi se trebalo
više orjentirati na šumarstvo, a manje na
sporedne djelatnosti, koje opet traže i posve
druge specijalnosti u tehnološkom
procesu i plasmanu.


Obzirom da je ovo pitanje svoje vrste,
ne bi se moglo da prepušta pojedincu da
ga jednostrano rješava, već bi i o njemu
uistinu trebalo da se i struka kao cjelina
pozabavi i donese konkretni je smjernice za
rad na terenu.


U ovakvom stanju i u Dalmaciji bilo
je pokrenuto pitanje integracije odnosno
ponovnog organizacijskog objedinjavanja
šumarstva ovog jedinstvenog i srodnog područja
specilčnih uvjeta historijskog razvoja
i načina života i rada ljudi koji tu
žive, U ovom pravcu dosta je o ovom
pisao i dnevnik za Dalmaciju »Slobodna
Dalmacija«, ali od te integracije do danas,
kako izgleda, nema ništa. Zajedničke
dogovore o integraciji, koliko je poznato,
uglavnom su vodili rukovodioci (direktori)
poduzeća u prisutnosti predstavnika Privredne
komore kotara, komuna i još nekih.


O ovom pitanju pojavila su se dva različita
stanovišta u redovima najpoznatijih
stručnih kadrova, i to za i protiv integracije.
Preko štampe izražena mišljenja bila
su na strani integracije u granicama današnjeg
kotara Split. Pored ovoga bilo je
izjava, a možda i želja pojedinih rukovodilaca
u struci da bi bilo dobro kada bi
se šumarstvo Dalmacije, kao ekonomski,
odnosno kreditno, slabo, pripojio nekom
drugom aktivnom području. Na drugoj pak
strani čulo se mišljenja da bi bilo uputno


oformiti jedno jedinstveno šumsko orga


nizacijsko tijelo za čitav Krš Jugoslavije


i to od rijeke Soče do Bojane.


Zapleteni čvor oko integracije nije do


voljno prepustiti da ga rasipliće samo ne


koliko ljudi rukovodećih položaja, već bi


trebalo da se stavlja i na diskusije svih


šumarskih stručnjaka (inženjera, i tehni


čara kao i drugog osoblja, koje želi i mo


že da raspravlja o ovakvim pitanjima o


kojima upravo ovisi prosperitet ove grane


privrede. Neophodan bi bio redoviti kontakt


i sa predstavnicima v^sti i naroda uopće,


koji se i te kako osjeća pozvanim da se


i sa njim o svemu ovome razgovara i do


govara.


Pored ovog osjeća se neophodna nužda


i za objektivnim i mjerodavnim arbitrom,


koji bi na koncu diskusija po ovom pita


nju trebao da izvuče svoj zaključak, i


donese rješenje najkorisnije za šumarstvo


Krša.


Na koncu bih želio naglasiti: da bi u


svakom slučaju bilo neophodno težnje po-
jeđinaea podrediti općedruštvenim interesima
i dati najbolju garanciju da će se
sadašnje stanje u šumarstvu Krša svesti


na bolje


Rajčić Mate — Šibenik


TAKMIČENJE SJEKAČA JEDNORUCNIM
MOTORNIM LANČANIM PILAMA


ODRŽANO DNE 12. II 1964. G. U


SUMI DUROVICA KOMRINATA
»SPACVA« VINKOVCI


1. Uvod
Težeći što boljem i efikasnijem privre


đivainju u šumarstvu a naipose u eksplo


ataciji šuma, prišlo se u toku 1960. g. i


nadalje uvođenju mehanizacije za sječu i


izradu — kao najtežim fazama ručnog ra


da — te se počelo primjenom jeđnoručnih


motornih pila lančanica.


Prema nepotpunim podacima na podru


čju SR Hrvatske po šumskim gospodar


stvima i kombinatima nabavljeno je jeđ


noručnih motornih pila lančanica kako


slijedi:


Godina Tip Tip Tip


uvoza »Stihl« »Partner« »JO-BU« Svega


1960 113 — — 113


1961 492 — — 492


1962 — 325 — 325


1963 276 120 74 470


Ukupno: 881 445 74 1.400


Ova je oprema nabavljena za skupe
devize i još uvijek se nabavlja, a u praksi
se iskorišćuje sa različitim uspjesima.