DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Kao što se vidi iz ovog kratkog uvoda problem ispaše koza smo postavili
kao problem ekstenzivnog pašnjačkog gospodarstva sitnom stokom t. j . ovcom
i kozom uopće, a ne specifično kao problem ispaše koza, jer se — kako će se
to još vidjeti iz daljnjeg izlaganja — obje ove vrste sitne stoke u procesu
ekstenzivnog iskorišćavanja degradiranih kategorija zemljišta korelativno dopunjuju,
ali se dopunjuju također i u svom destruktivnom djelovanju na biljni
pokrivač i režim voda, međusobno s jedne strane, a sa direktnim destruktivnim
dejlovanjem čovjeka (neracionalna sječa drveta, požar i dr.) sa druge strane.
Vrlo se često međutim smatralo, da je koza glavni uzročnik denudacije i degradacije
znatnih površina mediteranskog područja, pa se borba protiv destruktivnog
utjecaja sitne stoke na šumski pokrivač i režim voda uglavnom odnosila
na kozu. Na taj način postavljeno i formulirano t. zv. »kozje pitanje« t. j . destruktivni
utjecaj koze na šumsku vegetaciju i režim voda. Ono se pokušavalo
u raznim zemljama riješiti na razne načine. U nekim, područjima su koze (ali
i ovce) nestale uslijed razvoja drugih privrednih grana. U većini pak mediteranskih
zemalja pokušalo se štetan utjecaj koza umanjiti ili ograničiti samo
administrativnim zabranama i propisima. Mnogi se autori slažu, da sve te administrativne
mjere bez odgovarajuće ekonomske podloge nisu uglavnom bile
jako efikasne, jer je ukupan broj sitne stoke na koncu ipak rastao, a s njime
i degradacija područja. Pri provođenju svih tih mjera obično se prećutno pre^lazilo
preko štetnog utjecaja direktnog djelovanja čovjeka i prekomjerne ispaše
ovaca. Mi ćemo iz tih razloga naročitu pažnju posvetiti kozi, ah uvijek u korelaciji
sa ispašom ovaca i direktnim destruktivnim djelovanjem čovjeka, gdje
god to bude potrebno.


Na mediteranskom području uzgajaju se razne pasmine koza i njeni križanci.
Nas ovdje uglavnom zanimaju nesekcionirane vrste koje se u znatnom
broju ishranjuju slobodnom ispašom odnosno brstom na prostranim površinama
šikara i i degradiranih šuma mediteranskog područja. U takve se ubrajaju u
prvom redu evropska koza odnosno njena geografska varianta balkanska koza,
koju ćemo u našem izlaganju stalno imati u vidu. Mnoge druge koze mediteranskog
područja, afričke ili azijske, su joj po načinu ishrane mnogo slične.


2. KRETANJE BROJA KOZA
Kod prikaza kretanja broja koza u Jugoslaviji iznijet ćemo i kretanje broja
ovaca, jer se u mnogim krajevima držanje tih vrsta stoke dopunjuje, a u nekim
se opet isključuje sa držanjem koze.


1. 2. Kretanje broja koza u Jugoslaviji
Kretanje broja koza u Jugoslaviji dano je u tabeli broj 2., a ovaca u tabeli
broj 3. za cijelu Jugoslaviju i pojedine Narodne Republike.
Karakteristike kretanja brojnog stanja tih vrsta stoke u tom periodu jesu
slijedeće:


— broj ovaca oscilira godinama oko broja od 11 mil. grla;
Oscilacije broja ovaca su normalna pojava u stočarstvu mnogih zemalja:
one potječu dijelom od situacije na tržištu, ali najviše od proizvodnje stočne
hrane; jake suše mogu da snize proizvodnju krme, što povlači iznošenje većih
količina stoke na tržište, isto tako velike epidemije utječu na oscilaciju broja
tih vrsta.


Sasvim suprotno kod kretanja broja koza je očigledna stalna tendencija
padanja. Brži pad broja koza uslijedio je poslije donošenja zakona o zabrani