DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ako služba uređivanja šuma u kombinatu ima dosadanji sadržaj rada. U kombinatu
sa poljoprivredom mogu se pojaviti tendence privredne organizacije
da preko svoje službe uređivanja šuma planira neopravdana krčenja šuma i
pretvaranje u drugu vrstu kulture, a u kombinatu sa drv. industrijom tendenca
za nekontroliranom ili povećanom sječom za osiguranje alimentacije vlastitih
pilanskih i finalnih pogona. Ovakvi subjektivni momenti same privredne
organizacije teško se realiziraju kod prvo izložene alternative — da služba
uređivanja šuma u šumskim gospodarstvima bude tehnički dio operative, a
čisto projektantski poslovi u nadležnosti drugih, za to podređenih privrednih
organizacija, biroa i servisa.


Kod šumskih gospodarstava, koja su već dosada uključila službu uređivanja
šuma u šumsko gospodarstvo kao odjel za uređivanje šuma, te zadržale
stari sadržaj rada iz bivših sekcija za uređivanje šuma sa svog područja, došle
su do izražaja negativne strane ovakve forme rada službe uređivanja šuma
u šumskom gospodarstvu, o čemu je naprijed već bilo govora u ovom izlaganju.


Pored tih već iznesenih konstatacija, opažena je negativna pojava za prebacivanjem
stručnog kadra za uređivanje šuma na druge dužnosti u operativu
gospadarstva. Koliko to s jedne strane samo za sebe govori, da dosadanji način
i sadržaj rada službe uređivanja šuma nije dovoljno operativan, da bi ga sama
privredna organizacija po njegovoj važnosti pretpostavila drugim operativnim
zadacima, toliko s druge strane ovakvo oduzimanje stručnog kadra iz
službe uređivanja šuma onemogućuje svaki normalni rad i u dosadanjem
obimu, a bez ikakve perspektive za njen daljniji razvitak, pogotovu ne u pravcu
njene operativne funkcije. Ako se tome doda još i to, da u pojedinim šumskim
gospodarstvima sadanji odjel za uređivanje šuma dobiva sve one razne
poslove — za koje u šumskim gospodarstvima ne znaju kome da ih daju, a
taksacija po njihovom shvaćanju kraj ostale operative ima najviše vremena
(zaduženja kod inventure, sumiranje raznih izvještaja i planova šumarija i
slično) onda takav odjel za uređivanje šuma nije imao rezona da uđe u sastav
šumkog gospodarstva već bi za službu uređivanja šuma na tom području bilo
daleko bolje, da je ostala sekcija za uređivanje šuma izvan šumskog gospo-,
darstva. Onda joj nitko nije oduzimao njezino stručno osoblje i radila je samo
svoj posao.


Međutim organizacijska forma službe uređivanja šuma kod šumskih gospodarstva
na izloženi način, odvajanja njene operativne funkcije od poslova
projektiranja, sigurno bi potpuno eliminirala ovakve pojave. Tim više, što bi
služba uređivanja šuma svojom operativnom funkcijom postala skoro najvažniji
dio operative u šumskim gospodarstvima i nitko u privrednoj organizaciji
ne bi mogao i smio potcijeniti ili smatrati ostalu operativu važnijom od nje.


U daljnjoj razradi našeg komunalnog sistema, gdje čitav niz nadležnosti
sa republike i kotara prelazi na komunu, bit će šume i vođenje šumarske politike
najviša stvar odnosne komune za njezino ekonomsko i političko područje,
naravno uz poštovanje interesa zajednice. Odobravanje gospodarske osnove
za upravljanje i gospodarenje šuma vrše same komune, pa će u slučaju da
osnovu projektira neovisna projektna organizacija, komuna imati daleko veću
garanciju u objektivnost određivanja sječivog etata, nego ako to vrši sama
privredna organizacija, kojoj o tome ovise prihodi. U krajnjoj liniji mogle
bi se pojaviti još i zajedničke tendence komune i privredne organizacije pa


331