DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 55     <-- 55 -->        PDF

većeg intenziviranja šumske proizvodnje. Ali i to je stvar ocjene u svakoj privrednoj
organizaciji.


V. Poslovi projektiranja službe uređivanja šuma
Ako bi se usvojio ovaj princip, da taksacija bude dio operative u šumskom
gospodarstvu, na naprijed izloženi način te da se takva taksacija ne bavi izradom
gospodarske osnove — mogli bi se formirati posebni projektni biroi samo
za izradu projekata — gospodarskih osnova — ili davati osnove na izradu postojećim
projektnim biroima srodnih šumarskih poslova. Stručni šumarski kadar
u takvom birou imperativno treba da vlada savremenim metodama rada, razvojnom
linijom i zadacima operative, te bi kao takav bio sposoban za izradu
kompletnih gospodarskih osnova ili investicijskih programa.


Zato bi pretvaranje sadanjih sekcija za uređivanje šuma kod Poslovnog
udruženja šumsko privrednih organizacija u takve biroe u našoj republici bio
možda najkraći put — uz stanovite organizacijske promjene po horizontalnoj
liniji radi najpravilnije njihove lokacije i broja, svakako manjim od sadanjeg
broja šumskih gospodarstava.


Pored toga, već sada u našoj republici postoji izvjestan broj stručnih šumarskih
projektnih biroa za projektiranje zgrada i komunikacija u šumarstvu,
pa proširivanje djelatnosti ovakvih biroa po liniji uređivanja šuma sa izradom
gospodarskih osnova, investic. programa, reambulacije međa i t. d., ne bi predstavljalo
veliku poteškoću i nerješiv problem. Dalje je stvar detaljnih analiza
o ostajanju tih biroa u sastavu Poslovnog udruženja šumsko privrednih organizacija
— što bi im možda, bar u početku pružilo izvjesnu organizac, i materijalnu
sigurnost. Postoji i dalje varijanta o njihovom osamostaljivanju u
privredne organizacije pa čak negdje i integracija sa već postojećim biroima
za druge poslove u šumarstvu. Možda je prva alternativa najlakše provediva
i zasada najpraktičnija.


Po našem mišljenju trebalo bi takve biroe osnovati u Zagrebu, Rijeci,
Karlovcu, Vinkovcima, Bjelovaru i Splitu, što bi za projektantske poslove za
sva šumska gospodarstva u NHH bilo dovoljno.


Možda bi se moglo s takvom organizacijom poći još i dalje, pa za ove
poslove šumsko gospodarstvo raspisivati licitacije i da izvođenje radova na
sastavu gospodarskih osnova, reambulaciji i slično povjeravaju najeftinijem
birou. No tu nastaje stručno pitanje, može li na pr. biro iz Splita vladati
problematikom jednodobnih šuma kod sastava gospodarske osnove u slučaju
da on sudjeluje kod licitacije i bude najpovoljniji ponuđač. Stoga još u sadanjoj
fazi razvoja službe uređivanja šuma morali bi ovakvi biroi vršiti projektantske
poslove na uređivanju šuma po horizontalnoj liniji prema teritorijalnom
smještaju, svaki na svome području na osnovu ugovora sa šumskim
gospodarstvima.


Mogla bi nastati i situacija da takvi biroi ne bi imah ´dovoljno posla u
slučaju da šumarsko privredne organizacije — konkretno šumska gospodarstva
— nemaju raspoloživih financijskih sredstava za izvođenje takvih radova.
Zato bi u daljnjem razvoju takvi biroi mogli u svom sastavu objediniti sve
djelatnosti projektiranja (komunikacije, šumske zgrade, gospodarske osnove,
reambulaciju i si.) koje su šumarstvu potrebne. U pomanjkanju jedne vrsti