DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 48     <-- 48 -->        PDF

u šumarsku operativu, — u privrednu organizaciju šumskog gospodarstva —
analizirat će se u daljnjem izlaganju sve pozitivne i negativne strane ove varijante.
Napis nema tendenciju favoriziranja bilo koje teze o perspektivi službe
uređivanja šuma, pa ni one koju obrađuje, jer će se tek na kraju kompariranjem
pozitivnih i negativnih momenata kod ove teze moći ocijeniti, ima li
ona svojeg opravdanja i potrebe za njenom primjenom u operativi.


U ranijim šumskim gospodarstvima, koja su bila administrativna tijela,
služba uređivanja šuma bila je po horizontalnoj liniji uključena kao poseban
odjel u šumskim gospodarstvima, dok je po vertikalnoj liniji u Ministarstvu
— odnosno Glavnoj upravi za šumartsvo, djelovao također posebni odjel uređivanja
šuma kao centralni republički AOR takvim odjelima u šumskim gospodarstvima.
Rasformiranjem najprije Glavne uprave za šumarstvo 1952. g. nestalo
je t. zv. Centralne republičke taksacije, a ukidanjem šumskih gospodarstava
1954. god. njihovi dotadanji odjeli za uređivanje šuma dobili su status
ustanove sa samostalnim financiranjem kao republički organi tadašnjeg Sekretarijata
za šumarstvo Izvršnog vijeća Narodne Republike Hrvatske u svim
sjedištima dotadanjih devet šumskih gospodarstava u našoj republici. Ovo je
u onoj situaciji rasparčanosti šumarske organizacije na skoro 200 šumarija


— ustanova sa samostalnim financiranjem narodnih odbora općina, bio jedini
mogući način, da se ta važna služba u šumarstvu sačuva i omogući njezino
daljnje funkcioniranje i rad. nužno potreban svakoj, pa bilo kakvoj organizacijskoj
formi šumarske operative. U vremenu nakon likvidacije administivnih
šumskih gospodarstava, razbijanje njihovih područja na sitne organizacijske
općinske jedinice, — šumarije — važnost formiranja i djelovanja republičkih
sekcija za uređivanje šuma bila je od neocjenjive važnosti za davanje
smjernica u šumskom gospodarenju. One su u tom razdoblju ostale skoro jedine
šumarske organizacije, koje su putem izrade gospodarskih osnova, te kontrolom
izvršenih sječa pomagale i kontrolirale rad velikog broja malih
organizacijskih jedinica šumarske operative, često sa nedoraslim kadrom za
samostalno gospodarenje šumama. U šumarstvu tada nije bilo privrednih organizacije,
pa je ovakav način rada Sekcija za uređivanje šuma u to vrijeme
zadovoljavao.
Organizacijska promjena u šumarstvu formiranjem poduzeća šumskih
gospodarstava — zatekle su Sekcije za uređivanje šuma u ovakvm načinu
rada i poslovanja Kada su šumska gospodarstva počela djelovati kao privredne
organizacije u novim uvjetima, nastao je neizbježan raskorak između dosadanjeg
načina rada po dosadanjim koncepcijama izvjesnog konzervativizma i
ekstenzivne proizvodnje po zastarjelim principima nauke i novih tendencija za
bržom, većom i intenzivnom proizvodnjom u šumarstvu.


Šumarstvo je nakon dugog lutanja konačno našlo svoje mjesto u sklopu
općejugoslavenske privrede, postalo u novoj organizacijskoj formi prava privredna
grana, uklopilo se u opći proces veće i brže proizvodnosti po modernim
i naprednim mjerama i koncepcijama. Bez ikakve krivnje, služba uređivanja
šuma našla se u izvjesnom raskoraku sa novim načinom rada u operativi, pa
i ona sama imperativno pokazuje težnju za modernizacijom i promjenom svojeg
načina rada i promjenom organizacijske strukture u cilju usklađivanja sa
težnjama i zadacima operative. Na čistu smo, da sadanja org. struktura uređivanja
šuma i dosadanji način rada ne predstavlja nikakvu perspektivu za nju
samu, a ni pravu ni dovoljnu pomoć i suradnju šumarskoj operativi.


322