DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 42     <-- 42 -->        PDF

NALAZIŠTA PLANINSKOG JAVORA (ACER — HELDREICHII ORPH)
NA SJEVEROISTOČNIM PADINAMA GOLIJE (SR Crna Gora)


Ing. RADOSLAV CURIĆ — JOSIP VRLJIČAK, stud. šum.


O planinskom javoru (Acer heldreichii Orph in Boiss), a posebno o njegovim
nalazištima i rasprostranjenju kod nas napisani su u našoj stručnoj literaturi
brojni prilozi.


Posebno je detaljno proučavan i opisan areal planinskog javora kao endemne
vrste Balkanskog poluostrva.


U jednom ranije objavljenom prilogu (1) detaljnije su opisane granice
areala prema podacima P. Fukarek a (2) i H. E m a (3) uz šematski prikaz
areala ove vrste.


Ovdje se ograničavamo na opis novih nalazišta na planini Goliji, koja se
nalazi na graničnom dijelu areala prema sjeverozapadu.


Podaci sakupljeni su prilikom izvođenja terenskih radova na uređenju
šuma u gospodarskoj jedinici »Živa — Bundos«* (4). (Podatke o nalazištima
pl. javora sakupio je student šumarstva Josip Vrljičak). Na osnovu tih podataka
izrađena je šematska karta rasprostranjen ja ove vrste u navedenoj Gospod,
jedinici (vidi sliku br. 1).


Osnovni podaci o stanišnim uslovima područja


Nalazišta planinskog javora ovdje su ograničena na relativno uzan pojas
ispod glavnog masiva Golije na sjeveroistočnim padinama. U nižim položajima
teren se nastavlja prema zaravni kod Brezne na kanjon rijeke Komamice.


Ovo su izrazito kraški tereni sa tipičnim kraškim oblicima reljefa (škrape,
vrtače, uvale i si.).


To su gornjekredni rudistni krečnjaci (5) iz kojih je građen glavni masiv
Golije, dok se formacije gornjeg i srednjeg trijasa pojavljuju oko sela Brezna
izvan šumskog kompleksa.


Od izrazitijih grebena i kota ističu se: Planinica (1639 m), Kunac (1720 m),
greben Bundosa, Smrčeva glavica, Tomin Brijeg, Jablan Brdo, Šišiman itd.
Prema orografskoj podjeli po Lukas u (6) masiv Golije pripada Crnogorskom
visokom gorju.


— Kao posljedica dosta jednolične geološke podloge gornjekrednih krečnjaka
na ovom području zastupljen je kompleks zemljišta na krečnjaku (7 i 8).
Na višim planinskim položajima zastupljene su prvenstveno rendzine sa pojavom
različitih razvojnih faza, u zavisnosti od dubine profila i sadržaja gline.
Mnogo veće površine zauzimaju rendizne i smeđa zemljišta koja alterniraju
često na manjem prostoru. Obično strmije dijelove mikroreljefa zauzimaju
rendizne dok se na zaravnjenim dijelovima i vrtačama nalaze smeđa,
a negdje i imerizovana zemljišta.