DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 4     <-- 4 -->        PDF


iz aspsolutnog prirasta broja sitne stoke: i pored toga što je u nekim zemljama
broj sitne stoke u opadanju, na cijelom mediteranskom području
(uključiv Albaniju i Bugarsku) porastao je broj sitne stoke od 178,000.000
grla oko 1938. godine na 196.000.000 grla oko 1956/57. godine. Od ukupnog
porasta od 20,000.000 grla otpada 3,000.000 na koze a 17 milijuna na ovce.
Fosmatrajući sa druge strane utjecaj ekstenzivnog pašnjačkog gospodarstva
sa
sitnom stokom na šumsku vegetaciju posebno i općenito na režim voda u


jednom području treba odmah istaknuti, da je utjecaj destruktivan.


Suprotnost između ekonomske uloge te privredne grane i njenog negativnog
destruktivnog utjecaja neposredno na šumu i šumsko tlo, a posebno na
poljoprivredna zemljišta, naselja i saobraćaj uslijed pogoršanja režima voda,
predstavlja jedan od teških i vrlo složenih ekonomskih i tehničkih problema
mediteranskog područja. Nužno je radi toga da se razmotri problem paš


1 Regresija šum. vegetacije: pretvaranje sječom visokih šuma u niske i u šikare.
(Lika). Orig.


njačkog gospodarstva sa sitnom stokom i njenog stalnog porasta u kompleksu
ekonomskog problema racionalnog iskorišćavanja zemljišta u vezi sa ishranom
stanovništva, zaštitom šumskog fonda područja i poboljšanja režima voda.


Koji su faktori utjecali na pojavu, razvoj i održavanje ekstenzivnog pašnjačkog
gospodarstva sitnom stokom? Kod razmatranja tog pitanja treba imati
u vidu, da je koza nađena u ostacima ljudskih naselja već u neolitiku, tako da
je ona jedna od prvih domaćih životinja. Prema tome porijeklo proizvodnje
ekstenzivnog pašnjačkog gospodrastva sitnom stokom pada u prahistoriju ljudskog
roda. Međutim, nas zanimaju oni faktori koji danas održavaju i povećavaju
kapacitete ekstenzivnog pašnjačkog gospodarstva sitnom stokom u mediteranskom
području. To su uglavnom slijedeći:


1.
apsolutni porast stanovništva: na mediteranskom području je stanovništvo
od 1938. do 1953. god. poraslo za 60,000.000*).
*) Stat. God. FNRJ 1961.


278