DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 31     <-- 31 -->        PDF

površinama organizira jedan racionalni uzgoj koza, ukoliko odgovaraju postavljenim
uslovima:da uzgoj koza na njima na bilo koji način ne ugrožava susjedne poljoprivredne
kulture, proizvodne šume te naselja i saobraćaj,

da nisu u području akumulacijskih bazena hidrocentrala,

da nisu u neposrednom turističkom području.
Osim toga postoje znatne površine obnovljenih niskih šuma u kontin. području,
u kojima se vrši očetinjavanje na većim površinama. Na tim površinama
se proizvode znatne količine ogrjevnog i celuloznog drveta, a granje sa
lišćem ostaje obično u šumi. U šumama, koje se nalaze uz dobre izvozne putove
i na plodnim šumskim tlima kontinentalnog područja, moguće je korišćenje
proizvedenog lisnika za ishranu koza a djelomično i ostale stoke, putem specijalnih
farma.


Međutim za racionalno korišćenje šumskih površina za jedan rentabilan
uzgoj koza nužne su prethodne studije ekonomske strukture područja, stanja
erozijskih procesa, stepena degradacije postojeće šumske vegetacije i njene
proizvodne snage. Na osnovu takvih studija mogu se ograničiti rajoni kontroliranog
uzgoja određenog broja domaćih koza.


Sa takvih gledišta pristupilo se u okviru Instituta prethodnim studijama
i istraživanjima uzgoja ishrane koza na način i na mjestima koji isključuju
njeno štetno djelovanje i omogućuju jednu rentabilnu proizvodnju.


Navedena gledišta kao i rezultati pomenutih istraživanja ne čine zasada
sastavni dio službenog stava, u ovoj oblasti. Osnovni principi politike u oblasti
korišćenja šuma putem jednog racionalnog i rentabilnog kozarstva, kao i tehnika
takvog korišćenja predmet su predavanja koje će autor održati na Seminaru
FAO o politici uzgoja koza na Mediteranu. Ta materija kao prikaz rada
Seminara bit će posebno objavljeni u Šumarskom listu.


LITERATURA


1.
Ziani P.: Interdiction du parcours des caprins en Yougoslavie. FAO (SCM) 62
23/8a-D. Dubrovnik 62.
2.
Etude sur le parcours des chevres. Note de Secretariat. FAO (SCM)62 (l)/8a-A
Dubrovnik 1962.
3. Mediterranean Developement Project. Rome 1957.
4. Ing. T. Nikolovski: Problem uzgoja koza u Makedoniji. Skopje 1962. (rukopis).
5. Dr
Kraljić B.: Veličina šumske paše u Jugoslaviji. Skopje 1960.
6. Foret et päturage. FAO — Rome 1952.
7. Grazing and forest economy. FAO — Rome 1953.
8. Dr Rako A.: Uzgoj mliječnih koza. Zagreb 1949.
L´elevage đes caprins en Yougoslavie et ses problemes


RESUME


Dans 1´ introduction 1´ A. presente un bref expose su 1´ effectif du troupeau caprin
ainsi que sur le röle de 1´ elevage des caprins dans la region mediterraneenne.
L´ influence destructive du parcours caprin sur la vegetation forestiere et sur le
sol doit etre prise en consideration dans 1´ ensemble de 1´ economie pastorale de menu
betail oü 1´ action directe de 1´ homme par des coupes execessives et incendies joue le
röle primaire dans le degradation des sols en Mediterranee. La vaine päture des c a-
p r i n s constitue une phase intennediaire de ce processus et eile est d´ une portee