DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 28     <-- 28 -->        PDF

prijeti da ponegdje prijeđe u stihiju, koju će kasnije teško biti spriječiti i
kontrolirati.


6. ZAKLJUČCI
Iz dosadanjeg se izlaganja mogu povući slijedeći zaključci:


1. Zabranom koza u Jugoslaviji — uz ostale poduzete mjere — postignuti
su vidni pozitivni rezultati:
a) znatne površine degradiranih šuma i šikara su se obnovile. To je pozitivno
utjecalo^ na smanjenje erozije i destruktivnog djelovanja voda na
poljoprivredne kulture;


b) povećao se šumski fond i prirast šuma;
c) nestankom koza u jelovim šumama, koje čine glavnu bazu naše drvarske
industrije omogućeno je njihovo pomlađenje;


d| nestankom koza iz slivnog područja akumulacijskih jezera hidrocentrala
u znatnoj mjeri je spriječeno zatrpavanje tih jezera nanosima
bujica;


e) nestankom
koza sa jadranskog primorskog turističkog područja, obnovile
su se mnoge niske šume i makije, i omogućeno je pošumljavanje okolice
turističkih mjesta i autoputeva, što je sve skupa doprinijelo oživljavanju
pejsaža i omogućilo osnivanje turističkih kampova.


2. Zabrana koza sama po sebi nije općenito dovoljna da se postignu efikasniji
rezultati u gore navedenim oblastima. Potrebno je da zabranu koza u
nekom području uvijek prati reguliranje sječe šuma i ispaše ostalih vrsta
stoke: ovaca i goveda.
3. Na osnovu rezultata i iskustava postignutih u periodu zabrane koza kao
i na osnovu analize privrednog značaja i važnosti pojedinih područja u ekonomici
zemlje mogu se odrediti i izdvojiti oblasti u kojima treba potpuno
isključiti držanje koza na slobodnoj ispaši, a eventualno dozvoliti ograničen
broj mliječnih koza u stajskom uzgoju. To su:
-
poljoprivredna područja u slivu rijeka Save, Morave; i Vardara kao i
u nekim manjim susjednim slivovima Makedonije i Srbije


— područje četinarskih proizvodnih šuma
—- slivovi akumulacijskih bazena hidrocentrala i
— turističko područje, jadransko primorsko i planinsko Jugoslavije.
Ta su područja prikazana na kartama br. 1, 2, 3 i 4.
O.tala područja na sjeveru Jugoslavije nisu spominjana, jer problem ispaše
koisa u tim područjima ne postoji i nije nikada ni postojao.


4. Problem racionalnog i rentabilnog uzgoja koza. Samom činjenicom da
u Jugoslaviji postoje područja toleriranog držanja koza, bez obzira što one u
tim područjima uglavnom ne pričinjaju nikakve štete ostalim privrednim djelatnostima
i bez obzira što je ta tolerancija formulirana kao privremena, postavlja
se problem jednog racionalnog i rentabilnog uzgoja koza. U Jugoslaviji
naime postoje takva područja koja su obrasla sa takvim šumskim zajednicama,
odnosno njihovim, degradacijskim stadijima, koji ni danas a ni u perspektivi
nisu od nikakvog značaja za jednu rentabilniju šumsku, a ni drugu proizvodnju,
ali su u velikoj mjeri podesne za ishranu stoke, a naročito koza. Takvih
šumskih zajednica ima u većoj mjeri na jadranskom krSkom području, na
kojima je erozija odavna završena. Nema nikakve zaprege da se na takvim
302