DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 23     <-- 23 -->        PDF


veliki procenat šuma tj. niskih šuma i šikara 45,0—63,6% koje omogućuju
držanje koza,
— slaba naseljenost općina krškog područja 22—26´%,pretežna većina aktivnog poljoprivrednog stanovništva u sve tri općine
73—90,5%,

u općinama jadranskog krškog područja (Obrovac, Bileća) karakteristična
je struktura broja stanovnika prema izvorima prihoda: znatno
se povećao broj stanovnika čiji su izvori prihoda mješoviti tj. od poljoprivrede
i nepoljoprivrednih djelatnosti. Ti odnosi kao i tendencija ka
povećanju nepoljoprivrednih izvora prihoda prikazani su na grafikonu
broj 2.
5. 3. Procjena rezultata zabrane
5. 3. 1. Utjecaj zabrane koza na šumsku vegetaciju i eroziju
Utjecaj zabrane koza na progresiju vegetacije i melioraciju tla je sasvim
šumskom vegetacijom na kojima se i koza ishranjivala. Taj utjecaj može da
se odnosi na progresiju šumske vegetacije i melioracije tla, kao i ekonomsku
vrijednost tih procesa.


Utjecaj zabrane koza na progresiju vegetacije i melioraciju tla je sasvim
različit ako su poslije koza odnosne površine ostale na miru ili ako je koza
zamijenjena sa govedima ili ovcama (kao u Dalmaciji). Opažanja izvršena u
Lici, gdje se povećao broj goveda u šumi, pokazuje da goveda vrše isti utjecaj
na šumsku vegetaciju kao i koza, ali samo na površinama pristupnim i prohodnim
za goveda. Ako je koza zamijenjena ovcom, onda u otvorenim šikarama
u kojima ne može doći do sklapa, ovca brsti i dalje sav prizemni sloj
do 80 cm, dok stabalca rastu u visinu. U sklopljene guste šikare naročito one
bijeloga i crnoga graba kao i bukve, ovca ne ulazi, i one se razvijaju kao
sitne šume panjače.


Rezultati zabrane koza na šumsku vegetaciju mogu se pratiti po cijeloj
Jugoslaviji. Oni su bolji na nekarbonatnim geol. podlogama i u unutrašnjosti,
a slabiji na vapencima i aridnim primorskim područjima. U Srbiji, Makedoniji,
Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini tereni koji su prije izgledali potpuno goli danas
predstavljaju površine obrasle niskim šumama kojima visina često iznosi od
4 — 5 metara.


U Hrvatskoj su najznačajniji uspjesi postignuti u Lici i to na par stotina
kilometara dugačkom potezu šikara na sjevernim padinama Velebita, zatim u
ličkom Sredogorju.


Isto tako se mogu konstatirati značajni uspjesi na obnovi šumske vegetacije
u Srbiji u cijelom slivu rijeke Morave a naročito u Grdeličkoj klisuri.


S druge strane zabrana koza nije imala nikakvog utjecaja na obnovu šuma
u mnogim krajevima bivšeg područja držanja koza, gdje je koza zamijenjena
ovcom i govedom i gdje se nastavila nekontrolirana ispaša i kresanje lisnika
koji i dalje služi za djelomičnu ishranu ovaca i goveda, a naročito još gdje
se nastavila i prekomjerna sječa drveta za ogrjev.


Što se tiče utjecaja na eroziju, taj nesumnjivo postoji, ali nema još potrebnih
komparativnih opažanja koja bi pokazala utjecaj zabrane koza na eroziju
u mnogim područjima. Na eroziju je veliki utjecaj imala obnova travnog pokrivača,
koji se pojavio kod potpune zabrane paše.