DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 20     <-- 20 -->        PDF

5. ZABRANA KOZA U JUGOSLAVIJI
5. 1. Cilj zabrane i uslovi izvršenja
Pogoršanje režima voda u brdskim predjelima uslijed neracionalne ispaše
i sječe šuma imali su za posljedicu uništavanje šuma i plodnog tla kao i velike
poplave u nizinama i uništavanje poljoprivrednih kultura. Iako ispaša koza nije
jedini uzrok degradacije brdskih predjela kako smo vidjeli, smatralo se da će
se zabranom ispaše koza i neracionalnih sječa niskih šuma i šikara u znatnoj
mjeri obnoviti šumska vegetacija i na taj način smiriti procesi erozije i spriječiti
destruktivno djelovanje vode. To je bilo od naročite važnosti u slivovima
rijeka Neretve, Vardara i Save koje su se skoro svake godine izlivale iz svojih
korita i uništavale poljoprivrdne kulture i naselja. Osim toga te mjere trebale
su da imaju efekat i na zaštitu akumulacijskih bazena hidrocentrala od akumulacije,
zaštitu saobraćajnih putova i objekata od razaranja bujicama i povećanje
prirasta šuma uslijed bolje i brže obnove.


U tu svrhu su pored već postojećih mjera na reguliranju sječe šuma
doneseni i republički zakoni o zabrani ispaše koza u cijeloj zemlji. U nekim
Narodnim Republikama doneseni su posebni zakoni o zabrani držanja koza:
U Makedonije 1948., a u Hrvatskoj 1954. godine, a u međuvremenu i u ostalim
Republikama.


4.
Stado koza brsti ostatke grma Paliurus aculeatus. (Dalmacija, Bukovica). Orig.
Ekonomski i društveni uslovi, koji su omogućili zabranu držanja koza bili
su slijedeći:


1.
Broj koza u Jugoslaviji u vrijeme kad je ustvari počelo izvršenje odredaba
Zakona o zabrani iznosio je oko 828.000 prema 10,500.000 ovaca, te nije
više značio u ishrani stanovništva ono što je na pr. značio 1931. godine, kad
ih je bilo skoro četiri puta više.
2.
Baza za ishranu koza jako se umanjila uslijed raznih meliorativnih mjera
izvršenih naročito u periodu od 1947. do 1961. u degradiranim šumama i ši