DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 16     <-- 16 -->        PDF

rodnu obnovu šumske vegetacije iz sjemena, ali ne da je potpuno unište. Bilo
je nužno da šumska vegetacija postane u cijelosti pristupna — do samog pupa


— destruktivnom djelovanju prekomjernog odgrizanja u prvom redu koze, a
onda i ovce, pa da proces regresije šumske vegetacije zauzme katastrofalne
razmjere, koji je doveo do uništenja šuma. Tu presudnu fazu u procesu uništavanja
šuma izvršio je čovjek sa svojim direktnim destruktivnim djelovanjem
na šumsku vegetaciju: prekomjernom sječom drveta za ogrjev i ostale
svoje potrebe, stvorio je od visokih šuma niske šume i na koncu šikare koje
koje su predstavljale najpodesniji oblik za ishranu koza ali i posljednji stadij
šumske vegetacije pred uništenjem. Da je taj proces doista tako tekao dokazuju
ostaci nekadanjih kozarskih šuma u kojima su se koze ishranjivale stotinama
godina bez ikakvih posljedica na proizvodnost tih šuma (razumije se lisnika) i
bez tragova erozije tla, sve dok nije počela prekomjerna sječa drveta u tim
šumama.
Paralelno sa tim procesom razvijao se i proces degradacije tla erozijom u
kojemu je odlučujuću ulogu igrala ovca.


Pregled faktora regresije vegetacije i degradacije tla u jednom sistemu
ekstenzivnog pašnjačkog gospodarstva sitnom stokom dan je u tabeli br. 8.


Tab. 8.
Pregled faktora regresije vegetacije degredacije tla.


Faktor
degradacije Šume, šikare i šibljaci Travnjaci i kamenjare
Čovjek,
direktno
1. Siječe visoko šumsko drveće,
bez osigurane obnove
šuma iz sjemena t. j . pretvara
visoke šume u niske
šume, koje su podesnije za
ispašu i brst.
2. Vrši "neredovne i česte sječe
niske šume i pretvara ih
u šikare i šibljake, koji
predstavljaju najpodesniji
oblik za brst koze.
1. Kopa zaostale panjeve šumskih
vrsta za ogrjev.
2. Ćupa za ogrjev razno sitno
grmlje sa korijenom kao što
su: Euphorbia spinosa,
Astragalus sp., Helichrysum
itd. i otvara put eroziji.
3. U šikarama vrši sječu debljih
panjeva do zemlje, koji
se na suncu često suše i
nedaju više izbojke. Šikare
se pretvaraju u šibljake i
gärige.
i. Čupa sa korijenom razno
ljekovito i industrijsko bilje
za prodaju.
4. Vrši krčenje šuma na strmim
padinama radi poljoprivrednog
iskorištenja i izlaže
zemljište erozijskim
procesima .
1. Radi privremenog poboljšanja
paše pali kamenjarsku
i travnjačku vegetaciju.
5. Namjernim ili nenamjernim
požarevima uništava šumsku
vegetaciju.