DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Privredi neće ništa smetati da se na staništima koja zbilja nose sva obilježja
zaštitnih terena ne provodi baš nikakva sječa ili u izuzetnim slučajevima
minimalnog intenziteta. Međutim smeta i nekorisno je ako se zaštitnim terenima
proglašavaju i staništa na kojima se može provoditi potpuno normalno šumsko
gospodarenje.


2. Ako na prebornom području stanje drvnog fonda podbacuje po količini
za 13% do 32% ili prosječno 24%, ako je dobar dio sastojina na tome području
potpuno neuređen, ako je po kvaliteti najmanje 40% toga drvnog fonda ispod
granice pozitivne vrijednosti, ako oko 40% površine sastojina (sve čiste bukove
sastojine) po svojoj sadašnjoj strukturi sada nema baš nikakvih uslova za primjenu
principa o prebornom gospodarenju, onda je potrebno i privrednom i
stručnom linijom zauzeti stanovište svuda tamo gdje to stanište i ekološki uslovi
dozvoljavaju da je u ovim uslovima i za dosta dugo vremena važnije usmjeriti
aktivnost u pravcu melioracije drvnog fonda na što većim površinama pa i pod
cijenu njegovog privremenog smanjenja na tretiranim površinama, nego zanositi
se tezama u maksimalnoj proizvodnji po jedinici površine. Od ovakvog načina
tretmana mogu se izuzeti samo one sastojine, koje su po kvaliteti i općenito
povoljnoj strukturi dovoljno uređene da se već sada mogu tretirati jednom od
efikasnijih metoda gospodarenja.
U pravilu pojedine sastojine moraju dobiti kompletnu ocjenu po svim taksacijskim
i gospodarskim elementima, pa tek na osnovu toga smjernice gospodarenja
mogu biti dovoljno stručne i konkretne. Tako radeći, pronaći će se veće
količine drvnih masa i sastojina, koje kod sadašnjeg stanja nemaju nikakvih
uslova za perspektivnu proizvodnju i prirast kvalitetnih drvnih masa. To bi
bile one drvne mase i sastojine koje treba u granicama mogućnosti čim prije
zamijeniti kvalitetnim novim naraštajem i eventualno produktivnijim vrstama,
za razliku od onih sastojina (a tih je najviše) koje treba relativno jačim zahvatima
očistiti od nekvalitetnih stabala i ujedno vršiti kompletiranja (uglavnom očetinjavanje).
Tek na preostalom dijelu sastojina mogu se primjenjivati gospodarske
metode, inače razređene u pravcu maksimalne proizvodnje drvnih masa po
jedinici površine.


3. Podaci, koje je do sada šumarstvo davalo drv. industriji o alimentaciji
sirovina bili su previše kratkoročni i prilično nesigurni. Bez dugoročnijih i dovoljno
sigurnih podataka o količinama pojedinih sortimenata za 10 i 20 godina
drvna industrija nije u stanju predviđati organizaciju rentabilne i sigurne proizvodnje.
Međutim činjenica je da je prosperitet šumarstva neposredno ovisan
o kvaliteti i produktivnosti industrijske prerade šumskih proizvoda. Zbog toga
je također potrebno konkretnije prostudirati stanje drvnog fonda i njegovih
proizvodnih mogućnosti te na osnovu toga prezentirati sigurne i dugoročne
podatke o alimentaciji drvne industrije.
4. Da čistim bukovim sastojinama, osim zaštitnih terena nije uputno preborno
gospodariti, pa je u vezi toga potrebno izvršiti korekture u stavovima
i pristupiti primjeni onih načina zahvata, pomoću kojih se zbilja osigurava
potencijalna produktivnost pojedinih šumskih tala. Kvalitetno pomlađivanje
bukve odigrava se u naletu (gustom poniku — biljka biljku štiti) a to je prvi
i najglavniji preduvjet za uzgoj kvalitetnih bukovih sastojina. Prema tome i
zahvate prilikom sječe treba podčiniti toj okolnosti.
5. Da li je korisnije kod prebornog gospodarenja radi maksimalne proizvodnje
forsirati promjere stabala 60 cm i više i na taj način djelovati djelomično na