DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Stoga smatramo da je svrsishodnije da se ovdje razmotri iskazani godišnji
etat u odnosu na postojeće drvne zalihe. Osim toga bit će potrebno dati barem
približnu ocjenu o drv. zalihama u postojećem drv. fondu s kojima se u budućoj
proizvodnji može računati, za razliku od zaliha koje su prezrele i nekvalitetne
pa radi toga ne predstavljaju glavnicu koja svojim prirastom može garantirati
pozitivne rezultate. Naprotiv, taj dio drvnih zaliha upravo predstavlja
biološki a djelomično i ekonomski balast. Analogno prednjim postavkama također
je potrebno razmotriti koliki se prirast može ostvariti na ostatku odgovarajućeg
(perspektivnog) drvnog fonda za ono vrijeme, dok se u granicama iskazanog
etata ne iskoristi spomenuti ostatak nekvalitetnog drvnog fonda:


a) Iskazani godišnji etat prema 7-godišnjem planu, u odnosu na postojeći


drvni fond:
Listača Četinjača Ukupno
Drvni fond u 000 m3 40.288 31.198 71.486
Etat u 000 m3 832 481 1.313
Postotak od drvnog fonda: 2,1% 1,5% 1,8%


Iz prednjeg prikaza vidimo, da je 7-godišnjim planom predviđena sječa
listača u prosjeku 2,1% od ukupnog drvnog fonda listača, a četinjače svega 1,5%
od fonda četinjača, tj. u prosjeku od ukupnog drvnog fonda 1,8%.


Usporedivši ove podatke s postocima mogućeg volumnog prirasta a na bazi
podataka o volumnom prirastu po debljinskim razredima za jelu (Dr KLEPAC


— »Uređivanje šuma« — skripta 1959) te na osnovu prikupljenih podataka kod
Instiuta za šumarska i lovna istraživanja SRH (ing. Dražen CESTAR) može se
zaključiti da etat od 1,8% u prosjeku približno odgovara prosjeku volumnog
prirasta u odnosu na stvarno stanje sastojina, zastupljenost vrsta, debljinske
razrede i drugo. Međutim etat listača u visini od 2,1% svakako je veći za oko
0,5% od mogućeg prirasta obzirom na loše stanje i neuređenost sastojina. Naprotiv
etat četinjača u visini 1,5% manji je za 0,5—1,0% od stvarno mogućeg
prirasta.
Na prvi pogled, a s obzirom i na stanje drvnih zaliha ispod normale, dolazi
se do zaključka, da bi etat listača trebalo smanjiti barem za 0,5% od ukupnog
drvnog fonda, ukoliko želimo postepeno dostići kotu normalnog fonda, a etat
četinjača ne povišavati s tendencijom bržeg povećanja i inače preniskog fonda
četinjača, te poboljšanja omjera u odnosu na bukvu.


Stvari međutim drugačije stoje:


Listače (bukva):


Naime, s obzirom na činjenicu da su dugi niz godina čak i za ogrjev sječena
kvalitetnija i najkvalitetnija bukova stabla (unazad četiri decenija i više bukovo
je tehničko drvo imalo slab plasman na tržištu) u sastojinama, a na tlu su
ostajala stabla slabije kvalitete i škart, stabla u sadašnjem drvnom fondu lišćara
(bukve) na prebornom području nalazi se najmanje 40% drvne mase bez ikakve
ih s relativno malom tehničkom vrijednosti. S druge strane, u sastojinama koje
još uvijek imaju prašumsku strukturu, pretežan je dio bukovih stabala nekvalitetan
i prezreo.