DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 83     <-- 83 -->        PDF

PROBLEMATIKA GOSPODARENJA SUMAMA NA PODRUČJU
GORSKOG KOTARA I LIKE


Ing. FERDO SULENTlC


Povećanje potreba na sirovinama od drveta gotovo u svim oblicima, a naročito
na pilanskoj oblovini i drvetu za kemijsku preradu, prisiljava nas iz dana
u dan da s sjedne strane sve više napinjemo planove sječa a sa druge, i upravo
radi toga, da razmatramo sadašnje stanje sastojina, njihove proizvodne mogućnosti
sada i u budućnosti, tj. u ono vrijeme kada bi se te sastojine moglo i trebalo
privesti relativno normalnom stanju ne samo u pogledu količine drvnog
fonda, već i zastupljenosti pojedinih vrsta na konkretnim staništima, kvalitete
drvnog fonda u sastojinama, njegove vrijednosti i drugo.


Radi opširnosti ove tematike, u članku osvrnut ćemo se na stanje drvnog
fonda isključivo prebornih šuma i to na području sadašnjih Šumskih gospodarstava
Ogulin, Senj, Gospić i Delnice.


Pristupimo dakle razmatranju stanja i strukture drvnog fonda na spomenutom
području.


Tabela 1.
Obrasla površina i drvni fond sada i u odnosu na normalno stanje


Područje šumskog gospodarstva
Opi s Delnice Senj Ogulin Gospić Ukupno
Obrasla površina ha
Fond četinjača 000 m3
Zastupljenost´/o
Fond listača 000 m3
Zastupljenost ,0/o
Fond ukupno 000 m3
Po hektaru prosjek m3/ha
Fo hektaru četinj. m3/ha
Po hektaru listaće nvVha
Normalan prosjek m3/ha
Normala četinjače nvVha
Normala listače m3/ha
Normalni fond 000 im3
Od toga četinjače 000 m3
Od toga listaće 000 m3
68.394
12,903
62
7.967
38
20.870
305
189
116
350
262
88
23.938
17.919
6.019
Odstupanje od normalnog stanja
prosjek u 9/o
Odstupanje četinjača u */«
13
28
63.368
4.892
37
8.452
63
13.344
179
66
113
310
217
93
19.644
13,751
5.893
32
64
60.274
7.147
47
8.127
53
15.274
243
114
129
320
224
96
19.288
13.501
5.787
21
47
104.018
6.256
28
15.741
72
21.997
291

152
300
210
90
31.205
21.844
9.361
30
72
296.054
31.198
44
40.287
56
71.485
241
106
135
318
226
92
94.075
67.015
27.060
24
53


* Referat pripremljen za savjetovanje na godišnjoj skupštinu Saveza šumarskih
društava Hrvatske u junu 1964. g.