DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 43     <-- 43 -->        PDF

MINIMALNI PROMJERI TRUPACA I MAKSIMALNO UCEŠCE
CRVENOG SRCA KOD BUKOVIH PRAGOVSKIH TRUPCIC A
(Analiza propisa novog standarda JUS D. Dl. 020-XII 1962.)


Prof. đr ROKO BENIC


O. UVOD
Po novom jugoslavenskom standardu za željezničke pragove (JUS D. Dl.020
od XII 1962.) postoje dvije klase željezničkih pragova (I i II.) koje se među
sobom razlikuju kako po dozvoljenim odstupanjima od propisanih dimenzija
tako i po dozvoljenom učešću crvenog srca na površini čeonog presjeka praga.


U ovom radu ograničit ćemo se samo na izradu (odnosno tesanje) bukovih
pragova samaca i dupljaka oblika II po JUS-u, koji su karakterizirani slijedećim
dimenzijama (vidi tablicu 1).


Tablica br. 1


Dužina
praga
1
Donje
ležište
a
Višima
praga
h
Ležište Visina man;
tračnice
b
Po standardu
je bočne strane hi
Stvarna
kod kod
samca dupljaka
c e n t i m e tar a
260 26 16 16 8 9,4 12,5
260 25 15 15 8 8,3 11,4
250 25 15 15 8 8,3 11,4
250 24 14 14 8 8,0 10,1
180 22 14 14 7 9,9 11,1
160 20 14 14 7 10,4 12,0
150 20 14 14 7 10,4 12,0
120 18 13 14 6 12,5 11,6


Napomena: Navedene dimenzije pragovi treba da imaju kod 22% sadržaja
vlage.


1. MINIMALNI PROMJERI TRUPACA ZA PRAGOVE
Minimalni promjer trupčića za tesanje pragova određen je dimenzijama
praga. Minimalni promjer trupčića — potreban za tesanje (odnosno piljenje)
praga samca oblika II po JUS-u može se tačno izračunati po formuli


d = U a2 + 4X2 ... 1.)


5b2 — a2
gdje je X = l.a)
8b
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 44     <-- 44 -->        PDF

DUPLJAK


Ova formula vrijedi za pragove sviju dužina osim praga dužine 120 cm,
no ove dimenzije praga — jer se radi o pragovima za uskotračne industrijske
kolosjeke, — praktički ne dolaze u obzir, te praga dužine 250 cm, jer kod njene
upotrebe nije zadovoljen uslov minimalne visine manje bočne strane od 8 cm.
Za tu dimenziju praga minimalni promjer trupčića može se izračunati po formuli


d = hi« 2.)


R +


Po gore navedenim formulama obračunate minimalne debljine trupčića iznose:


Tablica br. 2


Minimalni promjer trupčića kod
sadržaja vlage
Dimenzije praga po 22B/o u sirovom stianju
standardu


O OJ


Ii


3 » > >


CO rt


CÖ Lf L3


L -C I 8 "A * 1 S «i


öl KM


c e n time ; a r a
260
260
250
250
26
25
25
24
16
15.
15
14
16
15
15
14
8
8
8
8
9,4
8,3
8,3
8,0
27,7
26,4
26,4
25,3
29,0
27,7
27,6
26,5
28,5
27,2
27,2
26,0
29,9
28,5
28,5
27,3
180
160
150
120
22
20
20
18
14
14
14
13
14
14
14
14
7
7
7
6
8,9
10,4
10,4
12,5
23,7
22,5
22,5
21,9
24,6
23,3
23,3
22,5
24,4
23,2
23,2
22,6
25,4
25,0
25,0
23,2


Napomena: Pad promjera uzet sa 1 cm po t. m.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Minimalne dimenzije trupčića za tesanje dupljaka mogu se izračunati po
izrazu


+ (2h + l)2 3.)
-T b2


Obračunate dimenzije trupčića iskazane su u tablici br. 3.
Tablica br. 3
Minimalni promjer trupčića ikod
sadržaja vlage


22B/,> u


Dimenzije praga po sirovom aflanjU
standardu


0

1


0)


-


ama
ina
nje t


stran


> w cd .,


IP


gl iSü


>


a o>


O 4)


IS


0.)M


II


*3


i—,
8 3
cd cd

*3.


cd (H


*S


U


c e n timet ara


260 26 16 16 8 12,5 36,7 38,0 37,8 39,0
260 25 15 15 8 11,4 34,5 35,8 35,5 36,9
250 25 15 15 8 11,4 34,5 35,7 35,5 36,8
250 24 14 14 8 10,1 32,0 33,2 33,0 34,2


180 22 14 14 7 11,1 32,0 32,9 33,0 33,9


160 20 14 14 7 12,0 32,0 32,8 33,0 33,8


150 20 14 14 7 12,0 32,0 32,7 33,0 33,7


120 18 13 14 7 11,6 30,2 30,8 31,1 31,7


Kod ovih obračuna uzeto je u obzir: pad promjera od 1 cm po t. m. te dodatak
od 3% na račun usuha.


Stvarna visina manje bočne strane, kako kod pragova samaca tako i kod
dupljaka, je u slučaju izrade (tesanja ili piljenja) pragova iz trupčića minimalnih
dimenzija uvijek veća od one iskazane u standardu. Obzirom na to i kubatura
praga je stvarno veća nego kada bi ta visina iznosila 8 cm ( kod normalnih
pragova) odnosno 7 cm (kod uskotračnih pragova).


2. ISKORIŠTENJE OBLOVINE KOD IZRADE PRAGOVA
Maksimalno iskorištenje oblpvine postiže se kod tesanja odnosno piljenja
trupaca minimalnih dimenzija iz kojih se ti pragovi još mogu izraditi. Ono je
prikazano u tablici broj 4.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Tablica br. 4


Dimenzij e prag a h*a5 «
h%
´ 5 >
.Jo
:«3
«
.g
p._ «>
B o S ci
> & g L OŠ, a^-g 5 S´S&3
centimetara m3 postotak f/o) kom
260 26 16 16 9,4 S 0,18256 0,09958 58,4 41,6 5,5


12,5 D 0,31219
0,20722 66,4 33,6 6,6


260 25 15 15 8,3 S 0,16587 0,08879 53,5 46,5 6,0
11,4 D 0,27805 0,18616 67,0 33,0 7,2


250 25 15 15 8,3 S 0,15948 0,08538 53,5 46,5 6,3
11,4 D 0,26591 0,17900 67,3 32,7 7,5
250 24 14 14 8,0
10,1
S
D
0,14634
0,22966
0,07650
0,15825
52,3
68,9
47,7
31,1
6,8
8,7
180 22 14 14 8,9
11,1
S
D
0,09121
0,16247
0,05177
0,10670
56,8
65,7
43,2
34,3
11,0
12,3
160 20 14 14 10,4
12,0
,S
D
0,07854
0,14356
0,04307
0,08768
54,8
61,1
45,2
38,9
12,8
13,9
150 20 14 14 10,4
12,0
S
D
0,07363
0,13380
0,04038
0,08220
54,9
61,4
45,1
38,6
13,6
14,9
120 18 13 14 12,5
11,6
S
D
0,05073
0,09471
0,03396
0,05515
66,9
58,2
33,1
41,8
19,7
21,1


Napomena: * stvarna
visina manje bočne stranice


** kubatura trupčića u sirovom stanju, a kubatura praga kod sadržaja
vlage 22%
S = samac; D = dupljak.


Kao što se vidi iz tablice prosječno iskorišćenje oblovine kod tesanja pragova
normalnih dimenzija (dužine 250 i 260 cm.) kreće se u intervalu 52,3 i 58,4%
kod samaca, odnosno 66,4 i 68,9% kod dupljaka ili u prosjeku 53,0% (samci) i
67,3% (dupljaci).


Iskorišćenje oblovine kod izrade uskotračnih pragova je veće i kreće se od
54,8% (prag 160 cm) do 66,9% (prag 120 cm) kod samaca, odnosno 58,2% (prag
120 cm) i 65,7% (prag 180 cm).


3.
MAKSIMALNO DOZVOLJENO UČEŠĆE CRVENOG SRCA KOD
TRUPACA ZA PRAGOVE
Dozvoljeno učešće crvenog srca kod bukovih pragova ne smije, prema propisu
standarda kod pragova I. klase, prijeći 1/2 čeone visine praga, a kod pra
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 47     <-- 47 -->        PDF

|ova II. klase ne smije izbijati više od 4 cm. ispod gornjeg ležišta praga.
Sematski je taj uslov za pragove samce i dupljake prikazan na slici 1.
Maksimalni promjer se kod pragova I. klase može izračunati po formuli


dsi = h — hi 4.)


25X15-15


26X16-16


22X14-14


24X14-14


18X13-14


20X14-14
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 48     <-- 48 -->        PDF

a kod pragova II. klase po formuli
dsu = 2h — hi — 4 5.)
u kojim formulama hi označava stvarnu visinu manje bočne strane a h visinu


praga.


Maksimalni promjer i učešće crvenog srca kod bukovih pragova samaca I.
i II. klase prikazali smo u tablici 5.


Tablica br. 5


Promjer na tanjem


Učešće crvenog sroa


kraju
Profil U površini čela
praga Trup- Crvenog U promjeru j« «


čiča srca kod Trupči´ća Praga trupčića H l


I. ´kl. II. kl. I. kl. II. kl. I. kl. II. kl. I. kl. II. kl.
centimetara p 0 s t 0 t a k cm.


26 X 16—16 27,7 6,6 14,6 5,7 27,7 9,4 40,8 22,8 52,7
260
260


25 X 15 —15 26,4 6,7 13,7 6,3 26,5 10,3 37,2 24,1 52,0


2S0
24 X 14 — 14 25,3 6,0 16,0 5,7 40,8 9,2 53,6 23,7 63,3 250
160


22 X 14 — 14 23,7 5,1 11,1 4,6 21,9 7,1 33,2 21,1 46,8


150
20 X 14 — 14 22,5 3,6 9,6 2,5 18,3 3,7 26,6 16,0 42,2 160


150
18 X 13 —14 21,9 0,5 5,5 — 6,4 — 9,9 2,8 25,1 120


Maksimalni promjer crvenog srca kod trupaca za izradu dupljaka može se
izračunati po formulama


dsi = h + 1 . . . cm 6.)
odnosno


dsu = 2h — 7 . . . cm .... 7.)


Maksimalni promjeri i učešće crvenog srca za dupljake dani su u tablici 6.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Tablica br. 6
Profil
pragaPromjer na tanjem
kraju
TrupCrvenog
čiča srca kod
Učešće crvenogU površini čela
Trupčića Praga
sreo
U promjeru
trupčića kod
l.kl. II. kl. I. kl. II.(kl. I. kl. II. kl. I.kl. II. kl.


cen t i m e t ar a p 0 s t 0 t a k
26 X 16 — 16 36,7 17 25 21,5 46,4 30,9 66,0 46,3 68,2
25 X 15—15 34,5 16 23 21,5 44,4 28,7 61,5 46,4 66,9
24 X 14 — 14 32,0 15 21 18,9 37,1 29,5 59,7 46,5 65,0
22 X 14 — 14 32,0 15 21 22,0 43,1 31,0 62,6 46,5 65,0
20 X 14 — 14 32,0 15 21 22,0 43,1 33,4 67,5 46,5 65,0
18 X 13 —14 30,2 14 19 21,4 39,3 32,0 62,8 44,1 59,8


Uspoređujući zahtjeve sadašnjeg standarda u usporedbi sa bivšim vidi se da
je u bivšem standardu tolerirano veće učešće crvenog srca nego što je to sada.
Tako se učešće crvenog srca u promjeru tanjeg kraja trupca kod normalnih
pragova kretalo kod samaca između 62,2% i 62,7l% kod 50% osržene površine
čela odnosno između 78,9% i 79,7% kod 75% osržene površine čela, a sada se za
iste dimenzije samaca kreće između 22,8% i 24,1%) kod pragova prve klase
odnosno između 37,2% i 53,6% kod pragova druge klase. Prema tome su danas
uslovi u pogledu učešća crvenog srca i kod pragova II. klase stroži, nego što su
to bili u bivšem standardu.


Kod dupljaka se pokazuje isto. Tako se u bivšem standardu dozvoljavalo
crveno srce na tanjem kraju trupčića između 60,8% i 62,6% (osrženo 50% čeone
površine praga) odnosno između 74,4 i 76,6% (osrženo 75% čeone površine praga),
a danas iznosi kod pragova I klase između 46,3 i 46,5% a kod pragova II.
klase između 65,0 i 68,2%.


Slična je situacija i kod pragova za uskotračni kolosjek, kao što se to može
vidjeti iz tablice 6.


4. ZAKLJUČAK
Iz analize uslova koje novi jugoslavenski standard za željezničke pragove
(JUS D. D1-.020-XII 1962.) postavlja za bukovu oblovinu za tesanje ili piljenje
pragova samaca i dupljaka, a koja je izvršena u prethodnim izlaganjima vidi se
slijedeće:
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 50     <-- 50 -->        PDF

1. Visina manje bočne stranice (hi) u praksi je uvijek veća nego što je postavlja
standard. Taj zahtjev se prema tome može ispuniti. Ipak kod obračuna
kubature pragova treba uzeti u obzir visinu, koja se postiže kod tesanja odnosno
piljenja pragova iz trupaca minimalnih dimenzija.
2. Novi standard za pragove traži manji procenat crvenog srca na čelu
praga, a prema tome i na čelu trupčića nego što je to dozvoljavao bivši standard.
To se naročito opaža kod normalnih pragova samaca I. klase, koji se mogu izraditi
samo iz trupaca, kod kojih učešće crvenog srca ne prelazi preko 24j% promjera.
Budući da se u praksi pretežno izrađuju pragovi samci trupaca za izradu
takovih pragova će se u našim šumama vrlo malo naći. Pa i kod dupljaka
učešće crvenog srca u promjeru trupca za normalne pragove se kreće oko 46,5´%
tj. manje nego što se to traži za pilanske trupce II. klase. Obzirom na to smatramo
da je taj uslov standarda praktički neodrživ i da će dovesti do smanjenja
proizvodnje bukovih pragova.
LITERATURA


1.
BENIĆ R., Razmatranje o iskorišćenju oblovine kod izrade pragova, Š. L. 1955,
str 621—634;
2.
BE.NIĆ R., Ekonomičnost kod izrade željezničkih pragova, Drv. Ind. 1956, str. 2—16;
3.
BENIĆ R., Minimalni promjer trupca i maksimalno učešće srca kod bukove pragovske
oblovine, Drv. ind. 1958, str. 34—40;
4.
BRE2NJ.A1K M., Piljenje pragova i vlaličiina nepirave srži bukove ipragovđke oblovine,
Drv. ind. 1963, sitr. 105—112;
5.
Jugoslav, standard — JUS D.D1.020-1955. god.;
6.
Jugoslav, standard — JUS D.D1020-1962. god.
MINIMAL DIAMETERS OF ROUNDWOOD AND MAXIMAL PROPORTION
OF RED HEART IN BEECHWOOD RAILWAY SLEEPERS


(An analysis of the new standard specifications JUS D.D1020-XII 1962.)


Summary


The author analyses the regulation of the new Yugoslav standard concerning
railway sleepers manufacture (JUS D.D1020-XII 1962.), from which he draws the
following conclusions:


1. The yield in the production of hetwn sleepers of the normal dimension (250—
and 260— cm. lengths) ranges from 52.3 to 58.4% for single sleepers and from 66.4
to 68.9% for double sleepers. Hence the average yield in single sleepers and double
sleepers of 53% and 67.3´% respectively.
When roundwood is hewn into narrow-gauge sleeppers the output is somewhat
higher, i. e. from 54.8% (for 160-Qm. sleeper lenght) to 66.9% (for 120-length) in single sleepers, and 58.2% (for 120-cm. sleeper length) and 63,7% (for
180-cm. sleeper length) in double sleepers.


2. The maximal allowable proportion of red heart on sleeper frontal area ranges
in single sleepers class I from 3.7 to 10.3% while in class II from 9.9 to 53.6% (see
table 5). In doufoile sleepers it varies from 28.7 (to 33.4% for class I, and from 59.7
to 67.5 for class II.
In Consideration of this in the manufacture of single sleepers (250- and 260-cm.
lengths) class I used for standard-gauge railway the maximal proportion of red
heart may cover ibötween 22.8 and 24.1% of roundwood diameter at the thinneir
end, while in class II between 52.0 and 63.3% of minimal roundwood diameter. When
working up of double sileepers of class I it can range between 46.3 and 46.5, while
in class II between 65.0 and 68.2%. Similar proportions are to foe found when narrow-
gauge sleepers (see tables 5 and 6) are produced.


3. From the above dit is visible that the new standard specifications impose more
severe conditions as to the quality of Beechwood to be converted into sleepers,
which is likely to influence the supply of the market with sleepers.
212