DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 41     <-- 41 -->        PDF

-7 Sve kulture borova na neodgovarajućim staništima uz saobraćajnice koje
mogu da daju celulozno drvo od najmanjeg promjera pa dalje,Sve kulture smreke na neodgovarajućim staništima, neuspjele, koje su prestale
sa prirastom, a sječom se mogu dobiti sortimanti celuloznag drveta.
— Sve neuspjele kulture topola koje daju celulozno drvo,

Sve degradirane šume jele, smreke, jele i bukve ikoje su podesne za rekonstrukciju
sa brzorastućim vrstama četinara, a nalaze se na nižim nadmorskim
visinama i uz saobraćajne putove.
— Sve
degradirane i slaboproizvođne šume bukve i graba kao i ostalih tvrdih
lišćara koje još imaju toliko drvne mase da mogu da podmire jedan dio
rekonstrukcije ili konverzije,
— Sve
degradirane šume listača koje se nalaze na vrlo plodnim tlima a mogu
da se konverzijom pretvore u plantaže topola ili lišćara u kojima prihodi
poljoprivrednih kultura mogu da podmire jedan dio troškova podizanja.
12.
Problemi korištenja tankog drveta tvrdih lišćara i korištenja graba za
proizvodnju celuloze, predstavljaju osnovne probleme revalorizacije šumskog
fonda republike.
13.
Rentabilitet rekonstrukcije šikara i drugih sličnih formacija degradiranih
šuma na plodnim šumskim tlima kod kojih ne postoji proizvodnja osnivačke
faze, jer je materijal autohtone sastojine koji se mora posjeći bez vrijednosti
zavisi o brzini rasta unesenih vrsta, o dužini turnusa kao i od vremena
kad stignu prvi prihodi proreda koji imaju tržnu vrijednost. Rentabilitet
konverzije spomenutih formacija u plantaže također zavisi o brzini
rasta unesenih vrsta, o dužini turnusa i rentabilnosti poljoprivredne proizvodnje.
Naprotiv rentabilitet konverzije u kulture ubrzanog rasta zavisan
je od istih faktora kao i rekonstrukcija.
14.
Ako je proizvodnja osnivačke faze rentabilna onda je nesumnjivo cjelishodnije
vršiti rekonstrukciju nego podizanje kultura na neobraslim površinama,
jer istovremeno povećavamo obim sječa i snabdijevamo industriju sa sirovinama.
Pitanje pak prednosti podizanja plantaža pred kulturama ubrzanog
rasta četinara ovisi o planskom cilju gospodarenja, ako se radi o proizvodnji
drveta onda kulture ubrzanog rasta imaju nesumnjivo prioritet pred
plantažama.
15.
Kao okvirne vrijednosti proizvodnje na izdvojenoj površini kontinentalnog
područja SRH za rekonstrukcije i konverzije mogu se smatrati slijedeće
vrijednosti:
Ukupna vrijednost
377,41 mlrd. Din 100%


Od
toga


Rekonstrukcije
293,29 mlrd. Din 78


Konverzije
84,12 mlrd. Din 22


LITERATURA


1. Čamite consultatif des refooisaments: Techniques de l´enrichissernent. Paris 1953.
2.
Min. Selj. Hoizj. USSR: Tehničaskie ukazanija po ispra vi jeniju i zaimene maloicanih
naaaždenij v lesoistepi USSSR. Harkov 1955.
3.
P. Allouard: Les conditions d´utilisatioin das bois fauillus dans la ipapetrie en
France. R. F. F. 9—10. 1955.
4.
P. Allouard: Comment developper la production des bois feullus repondant aux
besoins de la papetrie. R. F. F. 11. 1955.