DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 40     <-- 40 -->        PDF

3.
Glavni cilj rekonstrukcije treba da bude proizvodnja celuloznog drveta četinara
zbog rastuće potrebe na papiru.
4.
Posebnom procjenom izdvojena je u kontinentalnom području SRH površina
od 195.00(1 ha degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih šuma
na kojima se može izvršiti rekonstrukcija ili konverzija sa proizvodnijim
brzorastućim vrstama četinara i lišćara a koja može da bude rentabilna ili
uslovno rentabilna.
5.
Ukupna površina od 195.000 ha podijeljena je po područjima kako slijedi:

nizinsko područje 51.527 ha

brdsko i prigorsko područje 77.220 ha

područje prebornih šuma 66.500 ha
6.
Brdsko i prigorsko područje sjeverno od Save predstavlja prioritetno područje
za rekonstrukciju sa četinarima iz razloga navedenih u tekstu. Na
tom području izdvojena je za rentabilne i uslovno rentabilne rekonstrukcije
površina od 49.000 ha odnosno efektivna površina za kulture ubrzanog rasta
četinara od 29.400 ha.
7.
Prosječni intenzitet rekonstrukcije utvrđen je sa 60´%. Konverzija se pak
prema definiciji vrši sa 100´%. Prema tome efektivna površina na kojoj se
podižu nove kulture iznosi:
— u nizinskom području 48.000 ha
— u brdskom i prigorskom području 46.000 ha

u oblasti prebornih šuma 40.000 ha
Ukupno 134.000 ha


Od te površine otpada na rekonstrukcije i konverzije sa lišćarima 44.000
ha ili 32% a sa četinarima 90.000 ha ili 68%.


8.
Ukupna drvna masa na izdvojenoj površini za rekonstrukcije i konverzije
iznosi 14,337.000 m3. Od toga drvna masa čistih sječa i drvna masa I. proredne
sječe u autohtonim sastojinama koje ostaju iznosi 11,598.000 m3, od
toga 881.000 m3 četinara.
9.
Rentabilna rekonstrukcija može da se ostvari u sadašnjim uslovima u onim
degradiranim malovrijednim i slaboproizvodnim šumama koje zadovoljavaju
slijedeće uslove:

da stanište odgovara vrstama ubrzanog rasta naročito četinara,
— da je tlo potencijalno plodno,
— da je iskorištavanje drvne mase autohtone sastojine rentabilno.
10.
Rekonstrukcija degradiranih malovrijednih i slaboproizvodnih šuma je
uslovno rentabilna ako su pored odgovarajućeg staništa za introdukciju novih
vrsta i potencijalne plodnosti tla potrebni i posebni uslovi za korištenje
drvne mase autohtone sastojine. Taj slučaj nastupa kad se iskorištenjem
autohtone sastojine dobiva drvna masa tankih dimenzija ili se autohtona
sastojina sastoji od vrsta koje su se dosad iskorišćavale uglavnom samo za
ogrjev kao što je na pr. grab.
11.
Kao prioritetni za rekonstrukciju i konverziju mogu se smatrati slijedeći tipovi
degradiranih i malovrijednih šuma sa primjernom potencijalnom plodnošću
tla:
202