DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Na sniženje troškova eksploatacije utječu mnogobrojni faktori kao što su:


— Otvorenost šuma i udaljenost od izvoznog puta,

iskorištenje razne mehanizacije za obaranje, izradu, koranje, izvlačenje i transport,
— iskorištenje transporta žicom po zemlji i u zraku,
— poboljšanje metoda rada itđ.
2) Sniženje operativnih troškova mehanizacije


Mehanizacija svih faza jednog proizvodnog procesa je nužan uslov unapređenja
proizvodnje. Nabavka jedne nove mašine ili modernizacija jednog
pogona zahtijeva prethodnu studiju ekonomske opravdanosti. Pojavljuje se
naime pitanje da li je efekat nove mašine toliki da može da naknadi sve financijske
terete koje povlači nabavka. To je ujedno i pitanje sniženja troškova
proizvodnje.


Nabavka novih mašina u cilju sniženja troškova proizvodnje je kod nas
svakodnevna pojava. Da tu ima raznih nabavki koje ne odgovaraju potrebama
van svake je sumnje. Ako se radi o običnim pogonskim mašinama kao što su
traktori, ili radilicama kao što su motorne pile tu već postoje mnogogodišnja
iskustva, ali vrlo je malo iskustava na pr, sa teškim mašinama za krčenje panjeva
i šikara i nekih drugih.


U Švedsko j je u općoj primjeni jedan metod za određivanje rentabiliteta
investicija za nabavke raznih mašina u šumarstvu, modernfeadijiu pogona,, gradnju
šumskih puteva i dr. Smatramo da je potrebno da ovdje iznesemo taj metod određivanja
rentabiliteta nabavke i rada mašina za razne potrebe u šumarstvu.


Operativni trošak jedne mašine određuje se prema:
a) troškovima kapitala,
b) troškovima održavanja,
c) troškovima pogana,
d) visini plaća i socijalnih doprinosa.


Pretpostavimo prethodno da nam je operativni trošak mašine poznat. Ako je
>;C« kapital potreban da se zamijeni jedna mašina (nabavna cijena nove mašine minus
vrijednost stare mašine) ili nabavi nova, a »e« godišnja ušteda realizirana nabavkom
nove mašine. Iznosu »C« se dodaju godišnje uštede »e« kapitalizirane kroz
normalno korisno trajanje nove mašine »n« i svedene na sadašnjost. Ako je »i« interesna
stopa koju preduzeće očekuje od ulaganja, onda je ušteda kapitalizirana kroz
normalno korisno trajanje mašine »n« jednaka:


(1 + i)n _ i


a svedena na sadašnjost jednaka je
(1 + i)n _ i i


e 1 1—— x


i (1 + i)n


Rentabilität investicije će biti osiguran ako je:


(1 + i)" — 1
Cx (1 + i)n


Tako je na pr. za i = 8n/o jedno ulaganje koje se amortizira u


20 godina, tremtabittno ako je C < lOe


10 godina, rentabilno alko jie C < 6,7ie


5 godina, rentabilno ako j´e C < 4e.