DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Prema tome i prosječni godišnji zadatak u toku 7-godišnjeg
društvenog plana bio bi:


— za konverzije sa topolama i johom 6.240 ha
— za rekonstrukcije sa četinarima 13.000 ha
Raspoloživa izdvojena drvna masa čistih sječa kontinentalnog područja
SRH za rekonstrukciju i konverziju degradiranih sastojina na gore navedenoj
površini iznosi . 11,337.000 m3.
po hektaru 78 m3
Prosječni godišnji etat za period 1964—1970. iznosi .... . 3,400.000 m3
ili za period 7-godišnjeg plana . 23,800.000 m3.


To znači da bi se u toku 7-godišnjeg plana 1964—1970. mogla izvršiti,
rekonstrukcijom i konverzijom svih degradiranih malovrijednih i slaboproizvodnih
šuma kontinentalnog područja SRH, valorizacija znatnog dijela našeg
šumskog fonda. Prosječna godišnja kvota drvne mase čistih sječa degradiranih,
malovrijednih i slaboproizvodnih šuma iznosila bi 44% od određenog prosječnog
godišnjeg etata u društvenim šumama za period 1964—1970. ili l,500i.O00 m3.


Osim toga treba izvršiti prvu prorednu sječu intenziteta od 30% u autohtonim
sastojinama koje ostaju kod rekonstrukcije i to na površini od 60.858 ha
a drvna masa na toj površini iznosi 1,173.000 m3
ili po ha 19 m3.


Gore smo izračunali god. kvote rekonstrukcije i konverzije degradiranih
sastojina po površini i masi pod pretpostavkom da će se rekonstrukcija i konverzija
tih sastojina izvršiti u toku 7-god. plana i da one čine dio 7-godišnjeg plana.
To je učinjeno radi orijentacije kao jedna varijanta planiranja. Druga varijanta
bi bila da se za 7-god. plana uzmu degradirne sstojine relativno najpovoljnijih
uslova, koje ćemo navesti u slijedećoj glavi. Treća bi varijanta bila da se rekonstrukcije
i konverzije planiraju nezavisno od već planiranih količina (koje bi
trebale da budu u ekonomskim šumama). Van svake je sumnje da rekonstrukcija
degradiranih površina treba da uđe u društveni plan, sa određenom kvotom.
Međutim za tu svrhu je potrebna jedna detaljna klasifikacija i fiksirana
registracija pomenutih kategorija sastojina.


5.3.2 Izbor sastojina najpovoljnijih uslova sa gledišta šumske proizvodnjeosnivačke faze rekonstrukcije i konverzije.
Osnovni kriterij za prioritet izbora sastojina za rekonst. i konverz. u svakom
slučaju treba da bude stanje tla i njegova potencijalna plodnost, jer o tome zavisi:
sniženje troškova podizanja nove kulture i glavni sječivi prihod te kulture.
Drugi pak kriterij kod izbora sastojina, naročito za rekonstrukciju, jeste
količina i stanje drvne mase autohtone sastojine, jer o tome ovise općenito
troškovi osnivačke faze rekonstrukcije. Iz toga bi se moglo zaključiti da je za
rekonstrukciju najbolje uzeti najbolje očuvane sastojine. Razumije se da je to
nepravilno: izbor treba da se vrši iz izdvojenih sastojina degradiranih, malovrijednih
i slaboproizvodnih šuma.


Mala vrijednost drvne mase koju dobivamo rekonstrukcijom degradiranih
šuma — sada u najboljem slučaju vrijednost ogrjevnog drva — sili nas da
primijenimo sve nužene mjere da bi se ti tršokovi snizili. Prva u nizu tih
mjera treba da bude proizvodnja što većih masa, da bi se dobili što jeftiniji
proizvodi za tržište, zatim mjere koje se odnose na mehanizaciju sječe, izrade
i transporta, kao i organizaciju same proizvodnje.


192