DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


GODIŠTE 88 SVIBANJ — LIPANJ GODINA 1964.


ANALIZA RADA KOPAČA PANJEVA »CATERPILLAR« D-8


kod izvedbe zemljanih radova kroz šumska područja Gornjeg Posavljausporedba cijena koštanja vađenja panjeva na razne načine


Ing. FRANJO JUNG


Direkcija za Savu iz Zagreba osnovana je sa zadatkom da izgradi objekte
obrane od poplave i vrši melioracijske radove na području Gornjeg Posavlja.


Kod radova na tom području, velik je dio predviđen da se izvede kroz
šumska područja, koja su kod viših vodostaja Save i njenih pritoka poplavljena.
Izvedba je radova moguća tek onda kada se poplavne vode povuku i zemljište
ocijedi i prosuši. Pošto su poplave dosta česta pojava na tom području pa se
dešavaju godišnje 2—3, a´i više puta, to se radi toga radovi moraju forsirano
izvoditi u vrijeme kada to prilike dozvoljavaju.


Objekti obrane od poplave tj. uglavnom obrambeni nasipi izvode se često
kilometrima kroz šumska područja i prije početka radova uvijek se mora pripremiti
gradilište tj. mora se izvršiti čista sječa šume u pojasu od 50—100 m
i izvršiti prethodno izvoz drvnih masa, te očistiti teren od granja. Već je taj
rad s obzirom na poplavne okolnosti dosta teško izvršiti, tako da se period
koji ostaje za izvedbu građevinskih radova još više skraćuje. Nakon izvršene
čiste sječe šumskih površina i izvoza drvnih masa kao prvi rad dolazi vađenje
panjeva sa trase nasipa i pozajmišta, kao i vađenje korijenja te čišćenje terena
od vegetacije.


Šume su u Gornjem Posavlju u većini mješovite u kojima prevladava hrast,
a ima dosta cera, jasena, brijesta, graba, johe i ostalih listača u manjoj mjeri.


Prema investicijskom programu bilo je predviđeno da se u periodu od 10
godina povadi oko 1,400.000 panjeva tj. prosječno oko 140.000 godišnje. Gradilišta
se nalaze u predjelima koji su dosta daleko od naselja. Sama su naselja
obično mala sela odakle je nemoguće nabaviti potrebnu radnu snagu za eventualno
ručno vađenje panjeva koje iziskuje veliki broj ljudske radne snage.


Panjevi koje treba vaditi dosta su veliki i sa vrlo jakim i razgranatim
korijenjem, jer se radi većinom o hrastovim šumama starim u prosjeku 50—10O
godina.


Iz toga razloga se već kod izrade investicijskog programa predviđala nabavka
mehanizacije za vađenje panjeva i otklanjanje humusnog sloja skupa sa
korijenjem. Predviđena je nabavka robustnih strojeva od 160 do 325 KS koji bi
bih u stanju vaditi i panjeve većih promjera tj. preko 0 50 cm pa i do 0 140 cm.


Kod toga se mjerio promjer pri dnu stabla tj. promjer nakon sječe.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Kod pokusnih vađenja u nekim šumarijama kod kojih su vršeni pokusi
slabijim strojevima tj. sa strojevima od oko 100 KS pokazalo se da su preslabi.


SI. 1. Izgled gradilišta nakon izvršenog
vađenja panjeva


Direkcija za Savu je radi toga nabavila za svoje potrebe stroj Caterpillar
D-8 koji je u radu već četvrtu godinu i koji je opremljen za vađenje panjeva,
a normalno radi kao buldožer. Stroj se pokazao kao izvanredno dobar i pogodan
za naše prilike i naše uvjete rada.


SI. 2. Karakterističan položaj stroja Caterpillar
D-8 kod vađenja panjeva


Stroj obavlja najteže radove pogotovu na vađenju panjeva gdje je pokazao
svoj kvalitet, jer je izvršio radove uspješnije nego se očekivalo. Nakon vađenja
panjeva stroj radi kao buldožer i skida svu preostalu masu humusnog sloja
skupa sa preostalim velikim korijenjem i panjevima gura svu masu bez ikakovih
poteškoća na određene deponije.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Stroj, iako radi već četvrtu godinu i radi prosječno oko 1500 efektivnih sati
godišnje kod čega je u 1963. godini izvršio preko 2246 efektivnih sati rada,
pokazao je unatoč intenzivnom radu rijetke kvalitetne osobine, jer u tom periodu
od oko 3,5 godine nije bio uopće u defektu niti je ikad imao zastoja radi kvarova.


Da bi se ustanovili učinci stroja kao kopača panjeva Direkcija je organizovala
na svom gradilištu na izgradnji lijevoobalnog nasipa Česme osmatranja
učinka stroja na vađenju panjeva koja su vršena pod rukovođenjem pisca ovog
članka.


Iznose se rezultati osmatranja koja su vršena na radu stroja na dan 18. i 19.
VII 1963. i na dan 18. IX 1963. godine.
Stroj je radio u 2 smjene tj. 16 sati dnevno kod čega efektivnih oko 14 radi
čega se posada sastojala od 2 strojara.
Prema podacima dobivenim u šumariji u Popovači stroj je vadio panjeve u
šumi »Lipovica« i to u odjelu 21 a, 16 i 11 a i u odjelu 18.
Sastav šume po odjelima je bio slijedeći:
Odjel 21 a — srednja starost šume 85 godina od čega:
hrasta 40%, jasena 30´%, brijesta 10%, graba i johe 20%.
Odjel 16 — srednja starost šume 81 godinu od čega:
hrasta 20%, jasena 30%, brijesta 10%, graba 25%, johe 15%.
Odjel 11 a — srednja starost šume 81 godinu od čega:


hrasta 40%, jasena 20%, graba 20%, brijesta 10%, johe 10%.
Odjel 18 — srednja starost 90 godina za stari hrast i mlađi hrast 35 godna kod
čega:


starog hrasta 10%, mlađeg hrasta 40%, jasena 20%, brijesta 10%, johe i


graba 20%.


U članku se neće iznositi detaljne analize, nego samo dobiveni rezultati.
Ukoliko bilo koga budu zanimali detaljni podaci može se obratiti na autora
članka koji će svakomu staviti na uvid tražene podatke i dati potrebna objašnjenja.


Nakon izvršenog rada izrađeni su tabelarni pregledi izvađenih panjeva po
vrstama drveta i dimenzijama panjeva, sa pregledom utrošenog vremena na
vađenju panjeva.


Kod vađenja karakterističnih velikih dimenzija i posebno teškog vađenja
bilježilo se vrijeme utrošeno na vađenje tih najtežih panjeva kod čega je ustanovljeno
da vrijeme vađenja ne ovisi samo o dimenziji panja, nego i o vrsti i osobinama
zemljišta u kome je panj rastao.


Tako se ustanovilo da je na pr.
kod vađenja panja promjera 100 cm utrošeno jednom prilikom 16´
kod vađenja panja promjera 110 cm utrošeno drugom prilikom 7´
dok se kod vađenja panja promjera 120 cm utrošilo jednom prilikom 25´ a
kod vađenja panja promjera 130 cm utrošeno drugom prilikom 13´
u prosjeku prema tome oko 15´ po komadu.
Nakon izvršenog vađenja panjeva za pojedine dionice na kojima se stalno
bilježio utrošak vremena razrađeni su prosječni utrošci po pojedinim dimenzijama
panjeva.
S obzirom da je rad vršen pod kontrolom i s obzirom na to da to nije vršeno
pod normalnim okolnostima nego sa povećanom koncentracijom kod izvođenja
rada, koja kod normalnog rada nije takva, to su postignuta prosječna vremena
vađenja panjeva povišena za 100%.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Na taj način se dobilo prosječne rezultate postignute kod vađenja panjeva.
koji su iznesem u slijedećoj tabeli i izgledaju kako slijedi:


S-. 3. Izvađeni najveći panj — utrošeno 25´


I


Pregled prosječno utrošenog vremena kod vađenja panjeva sa pregledom broja
prosječno izvađenih panjeva za 1 sat rada kopačem panjeva Caterpillar -D-8


Prosječno Prosječni uči


Red L Promjer panja na Vrsta


utrošeno nak po 1 efek


br. posječenom mjestu drva


vrijeme za tivnom satu rada


1. 0 90 cm pa na više
hrast 9´ 20"/kom 6 kom/ef. sat
2. 0 90 cm pa na više
ostale vrste listača 4´ 42"/kom 12 kom/ef. sat
3. 0 90 cm pa na više
za miješane panjeve cea
oOVo hrast i 50Vo ostale
´ vrste 7Vkom 9 kom/ef. sat


4. 0 50—90 cm
za hrastove panjeve 3´ 46´´/kom 15 kom/ef. sat
5. 0 50—90 cm
za ostale vrste panjeva 2´ 36"/kom 23 kom/ef. sat
6.
0 50—90 cm za miješane panieve cea
50% hrast i 50 % ostale
1


i vrste
3´ 11 "/kom 18 kom/ef. sat


7. 0 30—50 cm
za sve vrste panjeva 40"/kom 90 kom/sat
8. 0 15—25 om
za sve vrste panjeva 30"/kom 120 kom/sat
S obzirom na to da takve analize još nisu razrađene u našoj stručnoj literaturi
(bar za njih ne zna autor članka) a vjerojatno će se teško naći i u inozemstvu,
radi svoje specifičnosti, sigurno je da će ova analiza dobro doći našoj
građevnoj operativi pogotovu svima onima koji izvode radove u šumskim područjima
kao što je to slučaj i sa Direkcijom za Savu, a vjerojatno da će te analize
vrlo dobro poslužiti i šumskim gospodarstvima.


Da bi se vidjelo kolika je korist i kakve se sve uštede mogu postići kod
radova na vađenju panjeva koji se izvode u većem opsegu, iznijet će se na


168
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 7     <-- 7 -->        PDF

stavno analiza cijene koštanja vađenja panjeva na razne načine i konačno
usporedba tih cijena i uštede.


A) Kalkulacija vađenja panjeva ručno


Vrlo se često u praksi susrećemo sa tim načinom rada koji ima opravdanja
samo u slučaju ako se radi o manjem opsegu rada — ali će se često naći, da se
on provodi i u većem opsegu, što sigurno nije ekonomično. To će se pokazati
nastavno.


Većina organizacija kod provedbe takvih radova iskorišćuju naše grad. norme
i to G. N. 200-401-8 b-c-d-e.


Nećemo iznositi izračunavanja cijena po gornjim analizama, nego samo
elemente po kojima se izračunalo cijene i pregled dobivenih cijena.


Cijene su izračunate na osnovu citiranih normi, kod čega se računalo sa
satnicom od 85 d/h za RI što je za današnje prilike realna kalkulativna cijena.
Izračunate su 2 cijene i to cijena za režijski rad kakav se provodi kod vodnih
zajednica, šumskih gospodarstava i poljopriv. organizacija koje izvode takve
radove i eventualno drugih organizacija — i cijene za rad grad. poduzeća.


Kod režijskog rada računat je faktor 3 na neto plaće izrade, a kod rada
koji izvode grad. poduzeća, faktor 5,5 na neto plaće izrade.


Na osnovu takvih kalkulacija dobivene su slijedeće cijene:


Cijena kod Cijena kod


Red Vrsta rada Promjer Neto izvedbe u izvedbe pu


br. panjeva plaća režiji po tem grad.


u cm kam/u d poduzeća


ikom u d


1. Vađenje panjeva 0 15— 25 187 561 1.028
2. 0 25— 50 510 1.530 2.805
»> J>


3. >» »> 0 50— 90 1.275 3.825 7.012
4. > » 0 90—100 1.530 4.590 8.414
5. »» »» 0i 100—110 1.785 5.355 9.817
6. >> >) 0 110—120 2.040 6.120 11.220
7. >> u 0 120—130 2.295 6.885 12.622
8. » >) 0 130—140 2.550 7.650 14.024
9.
9.
>> 0 90—1404 kom 0 90—100/i
1 kom 0 130^-140/ 1.734 5.202 9.536


B) Kalkulacija cijena vađenja panjeva mehanizacijom tj. pomoću stroja Caterpillar
D-S sa uređajem za vađenje panjeva


Cijena rada stroja po 1 efektivnom satu rada kalkulirana prema današnjim
cijenama iznosi okruglo oko 15.500 Din/ef. satu.


Ako se izvrši proračun cijene koštanja vađenja panjeva prema prije izloženim
dobivenim rezultatima koji su izneseni tabelarno, dobit ćemo da cijene
koštanja vađenja panjeva mehanizacijom iznose kako slijedi:
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Red.
br. -
Promjeri panjeva Jedinična cijena po ikom adu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vađenje panjieva
Vađenje panjeva
Za hrast, ipanjeve
Za ostale panj eve
Za mješovitu šumu
Za ihraist. panj eve
Za ostale painjeve
Za imješovtiitu šuimu
00000000
15—25 cm
25—SO cm
50—90 cm
50—90 cm
50—90 cm
90 pa na više
90 ipa na više
90 pa na više
15.500 Diln
15.500 Din
15.500 Diln
15.500 Din
15.500 Din
15.500 Din
15.500 Din
15.500 Din
::::
::
:
:
120
90
15
23
18
6
12
9
====
=
===
125 d/kcm
172 di/ikram
1033 d/kcim
674 d/ikom
861 d/kom
2583 d/kom
1292 d/kom
1722 d/kom


C) Kalkulacija cijena vađenja panjeva eksplozivom na bazi komisijske analize
utroška vremena i materijala po komisiji osnovanoj u Vodnoj zajednici »Česma-
Glogovnica« od 13. VI 1962. g.


Na bazi dobivenih podataka pisac ovog članka izradio je analize vađenja
panjeva koje bi mogle služiti kao gradilišne norme kod čega se uzelo u obzir
ne samo efektivno utrošeno vrijeme za pojedine radne operacije nego i ocjena
stvarno utrošenog ukupnog vremena koje se može očekivati kod takvog rada
kao i utrošak radnog vremena na konačnom oslobađanju panja sa korijenjem
iz zemlje (bez transporta).


Utrošak je materijala uzet prema nalazu komisije.


Jedino se na takav način može uspoređivati cijene ukoliko su i postignuti
rezultati vađenja isti tj. posve izvađen panj i odvojen od zemlje. Kod izrada
analiza uzelo se da je satnica minera 118 d/h, a da su satnice polukvalif. radnika
91 d/h, dok se nekvalif. radna snaga kalkulira sa 86 d/h,


Faktor na radnu snagu uzet je kao i prije kod radova u režiji tj, neto plaće
pomnožene sa 3. Cijene utrošenog materijala su uzete na bazi današnjih cijena.
Po tako izrađenim analizama dobilo se da su cijene vađenja panjeva eksplozivom
slijedeće:


Red. Vrsta rada Promjer panjeva Jedin. cijena
br. u cm za vađenje po
komadu u d


1. Vađenje panjeva eksplozivom 0 15—25 258
2. Vađenje panjeva eksplozivom 0 25—50 429
3. Vađenje panjeva eksplozivom 0 50—90 1.281
4. Vađenje panjeva eksplozivom 0 90 pa na više 2.156
Iznesene cijene su kalkulirane prilično škrto pa bi ih realno trebalo povisiti
bar za 20;—30%. Mi ih ipak uzimamo onakve kakve su iznesene u gornjoj tabeli.


D) Uspoređivanje cijena za pojedine načine vađenja panjeva i uštede koje se
mogu postići


Radi što jasnijeg prikaza rezultata prije iznesenih analiza sračunat ćemo
iznose koštanja vađenja panjeva na razne načine i to s površina dionica na kojima
su vršena osmatran ja rada s strojem D-8 tj. s posječene šume površine
od ukupno 4,2 + 6,7 ha = 10,9 ha šume.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Ukupno je bilo na tim dionicama u 3 dana izvađeno 3492 komada panjeva


od čega:
0 15—25 1660 kom
0 25—50 1019 kom
0 50—90 687 kom
0 90 pa na više 126 kom


Ukupno 3492 komada


Pregled troškova vađenja panjeva po iznesenim analizama bi iznosio:


Broj Rad st r o j e m
Dimenzije panjeva komada Jeđin. cijena Ukupno
u Din Din


0 15—25 1660 125 207.500
0 25—50 1019 172 175.268
0 50—90 687 861 591.507
0 90 pa na više 126 1722 216.972


´ 1,191.247


Ručn i ra d
Dimenzije panjeva Broj
kom
putem
jed. cij.
grad. ipoduz.
Ukupno
pute m
jed.
režije
Ukupno
0 15—25 1660 1028 1.706.480 661 931.260
0 25—50 1019 2805 2,858.295 1530 1,559.070
0 50—90 687 7012 4,817.244 3825 2,627.775
0 90 pa na više 126 9536 1,201.536 5202 655.452
10.583.555 5,773.557


Dimenzije panjeva Broj Rad s e (k s p 1 o iz i v o m
kom Jed. cij. Ukupno


0 15—25 1660 258 428.280
0 25—50 1019 429 437.151
0 50—90 687 1281 880.047
0 90 pa na više 126 2156 271.656


2,017.134


Iz iznešenog je jasno vidljivo koje prednosti donosi upotreba mehanizacije
kod vađenja panjeva na šumskim područjima.


Osim najjeftinije izvedbe ogromna je prednost i u tome što se panjevi koji
su izvađeni mogu tim strojem s lakoćom odstraniti na deponije koje se odrede
što je inače vrlo teško provedivo našom domaćom mehanizacijom kao i ostalom
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 10     <-- 10 -->        PDF

koja se većinom nalazi u upotrebi kod izvedbe zemljanih radova tj. buldožerima
TG-90 ili uvezenim S 100 kojih ima najviše u zemlji, a koji su za takvu
vrstu poslova preslabi i neefikasni.


SSL 4. Rad stroja na guranju panjeva u deponije


Za tu vrstu radova kao i skidanje humusa nakon vađenja panjeva, gdje
ostaju rupe u zemljištu duboke često po l m i više, ovaj teški stroj se pokazao
kao najbolji i najjeftiniji pa se može samo preporučiti.


Iz iznesenih rezultata vidljivo je da su uštede između rada strojem i ručnog
rada tolike, da se u roku od mjesec dana rada strojem tj. kod vađenja cea 36000
kom panjeva, može postignutim uštedama kupiti novi stroj Caterpillar D-8 čija
cijena iznosi oko 45,000.000 dinara.


Osim najjetinije izvedbe treba spomenuti i ostale prednosti rada mehanizacijom
kod takvih radova, a to je: brza izvedba, vrlo jednostavna administracija,
obračun zarada i troškova radova.