DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Konkretni broj proreda određuje se za svaku sastojinu na bazi računa prirasta.
Prva proreda koja se vrši u ranijim godinama nije uzeta u račun, jer
drvna masa nije sposobna za industrijsko korištenje.
Drvna masa prvih proreda koje se mogu koristiti od velike su važnosti za
rentabilitet rekonstrukcije jer rano dolaze i mogu znatno da snize troškove
održavanja.


Drvne mase glavnog sječivog prihoda i proreda kako su navedene u prednjim
tabelama ulaze u tim količinama tek nakon uspostavljanja turnusa i redovne
proizvodnje, a do tog vremena ulaze u količinama koje zavise o godišnjoj
kvoti rekonstrukcije. Iz toga slijedi da je godišnja kvota od velike važnosti
za kvantum proizvodnje. Ali ona sa druge strane zavisi o raspoloživim
sredstvima, kadrovima i organizaciji pogona.


5.
USLOVI RENTABILITETA REKONSTRUKCIJE DEGRADIRANIH,
MALOVRIJEDNIH I SLABOPROIZVODNIH ŠUMA
5.1. Uvod
Pitanje rentabiliteta rekonstrukcije navedenih tipova šuma vrlo je složen
problem. U prvom redu ukazuju nam se dva osnovna momenta:
a; krčenjem jednog dijela autohtone sastojine dobiva se u pretežnom broju


slučajeva tanko drvo tvrdih lišćara: hrasta, bukve i graba. Troškovi proizvodnje
tog drveta obično su veći od tržišne cijene. Proređivanjem pak onog
dijela sastojine koji ostaje dobiva se masa iste kvalitete ah u znatnoj manjoj
količini nego kod krčenja. Mnogo manji je broj slučajeva gdje će se rekonstrukcija
vršiti u degradiranim šumama i kulturama četinara.


b) Prihodi nove kulture unesenih vrsta, ukoliko se ne radi o plantažama topola,
stižu tek nakon jednog, sa financijskog gledišta, relativno dužeg proizvodnog
turnusa. Iako je taj turnus u stvari mnogo kraći nego kod dosada
uobičajenih načina šumske proizvodnje (od 60—120 godina), te iznosi od
15—25 godina, ipak je on kako smo gore rekli sa financijskog gledišta dosta
dugačak a pogotovu ako se do sredstava za investicije teško dolazi. Ti momenti
čine rentabilitet rekonstrukcije degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih
šuma sa četinarima na prvi mah dosta nesigurnim. Bolju situaciju
u tom pogledu imamo kod konverzija u plantaže topola gdje poljoprivredna
proizvodnja i kraći turnus šumske proizvodnje osiguravaju jedan
primjerni rentabilitet.


Kod razmatranja ovog problema moramo poći sa jednog šireg makroekonomskog
gledišta tj. sa gledišta ekonomike zemlje kao cjeline. Neosporne su
činjenice:da smo već danas deficitarni na celulozi četinara,

da deficit i na oblovini četinara već kuca na vrata, u koliko nije već nastupio,

da je odnos četinara i lišćara kod nas kao 3 :7 i

da od ukupne površine šuma u SRH otpada na degradirane, malovrijedne
i slaboproizvodne šume oko 43%, te da od 1,229.000 ha društvenih šuma
kontinentalnog područja SRH otpada na te kategorije šuma 20%.
Situacija sa proizvodnjom lišćarskog drveća je mnogo povoljnija s obzirom
na postojeći odnos prema četinarima i što je moguće putem brzorastućih plantaža
topola u mnogo kraćem turnusu nego kod četinara proizvesti znatne mase
u ravničarskim predjelima Republike.


186