DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— Daje izvjestan prihod iako manje vrijednog drva lišćara ali koje se shodnim
mjerama može iskoristiti za proizvodnju celuloze i za snabdijevanje naroda sa
ogrjevom.
"Kao što smo već prije naglasili, uvijek treba pretpostaviti, da su izabrane
najproizvodnije vrste i da im stanište odgovara.
Kod svake rekonstrukcije, prema tome, treba strogo razlikovati:
a) autohtonu sastojinu (odnosno postojeću kulturu ako je podignuta vještačkim
putem) i
b) kulturu unesenih vrsta .
U našim prilikama dolaze u obzir slijedeće tehnike podizanja kulture unesenih
vrsta:


1. Kultura ubrzanog rasta,
2. Kulture gustih sadnja,
3. Podstojnb podsijavanje jele.
Tehnika podizanja kultura ubrzanog rasta primjenjuje brzorastuće vrste uz
odgovarajuću obradu tla i njegu. Ove kulture poznate su kod nas pod nazivom
»intenzivne kulture« — termin očito sasvim nepravilan.


Pod »intenzivnom kulturom« (la culture intensive) smatra se u zaipiaidinim zemljama
ona kultura koja je podignuta sa kapitalom koji je mnogo veći od vrijednosti zemljišnog
kapitala. Prema ovoj definiciji kod nas bi manje više svaka kultura bila
intenzivna bez obzira na koji je način podignuta, jer su troškovi podizanja skoro
uvijek veći od vrijednosti zemljišta, pogotovo onoga, na kojemu se vrši rekonstrukcija
degradiranih šuma. Takva zemljišta privatni vlasnici vrlo često predaju besplatno
šumskim gospodarstvima. Ako pod intenzivnom kulturom smatramo onu za čije
su podizanje upotrebljena savrernena i skupa tehnička sredstva, onda takvo podizanje
ne mora a priori da bude i, rentabilno, pa prema tome takve kulture ne bi
smjele da ulaze u okvir jednog proizvodnog plana. Ako se pak neka kultura naziva
intenzivnom zato što brzo raste, onda troškovi podizanja za ocjenu takvog intenziteta
ne dolaze u obzir, jer postoje i prirodni uslovi pod kojima jedna kultura može da
bude brzog rasta bez ikakvih skupih metoda podizanja, iako oni nisu česti. Smatrali
smo da je potrebna ove terminološka napomena, jer se u našu praksu stalno uvlače
novi termini bez prethodnog stručnog i jezičnog opravdanja.


Na mjesto izraza »intenzivna kultura« mi smo upotrebili u našoj raspravi
izraz »kultura ubrzanog rasta«. Identičan izraz imaju Rusi »kultura uskorenog
rosta«, Italijani »coltura a rapido accerscimento«, kao i Francuzi »culture
acceleree«.


Tehnika podizanja kultura gustih sadnja sastoji se u sadnji većeg broja
sadnica (15—25) na 1 sadno mjesto koje se naziva gnijezdo. Ova tehnika je vrlo
podesna za kamenita zemljišta, ali sa dubokim tlom među kamenim slojevima,
gdje se ne može upotrijebiti horizontalna mehanizacija.


Pod konverzijom sastojina podrazumijevamo potpunu zamjenu vrsta te
sastojine sa drugim ekonomski vrednijim brzorastućim vrstama. Primjenjuje
se uglavnom u ravničarskim krajevima.


Posječena sastojina zamjenjuje se:
a) plantažama brzorastućih vrsta lišćara ili četinara sa poljoprivrednom proizvodnjom,
b) kulturama ubrzanog rasta.


Rezultat je konverzije prema tome uvijek nova kutlura.


Na osnovu izloženog možemo dati u nižem pregledu sistem rekonstrukcije
i konverzije degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih šuma.