DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 12     <-- 12 -->        PDF

rekonstrukcije, pored ostalih uslova, u osnovi zavisi o pravilno izabranoj vrsti
u odnosu prema datom staništu, tj. o biološkom procesu. Prema tome u svakom
slučaju treba pretpostaviti optimalni biološki proces.


No osim kategorije degradiranih šuma, kako su naprijed definirane, naše
razmatranje treba da se protegne i na izvjesnu kategoriju šuma koje nisu degradirane
kao što su malovrijedne i slaboproizvodne šume.


Pojam degradirane šume


iPojam »degradirane šume« je sarn po sebi potpuno neodređen i nejasan, jer
proces degradacije može da se odnosi na samu sastojinu, na tlo ili na oboje.


Da bi pojam »degradirane šume« bio potpuno određen mora uvijek postojati određena
»reper sastojina« prema kojoj se mjeri stepen degradacije pod inače istim
uslovima tla i klime. Stepen degradacije sastojine se redovno odnosi na sniženje
drvne mase i prirasta ili kvalitete stabala ili i jedno i drugo prema reper sastojini,
kod koje su ti pokazatelji pod istim uslovima u određenom pođručjlu najveći odnosno
najbolji. Sastojina sličnih svojstava se u šumskoj praksi često naziva »normalnom
sastojinom«.


Pojam »degradiranog tla« je teško na jedinstven način definirati.
Sasvim općenito može se reći da se stepen degradacije nekog šumskog tla uvijek
odnosi na određenu vrstu drva u istom fitoklimatskom području, i na istom osnovnom
tipu tla.
Degradacija sastojine obično povlači i degradaciju tla i klime tj. degradaciju
staništa, te jte to najredovitiji slučaj degradacije šume kao kompleksnog pojma.


Po j) am malovrijedne šume


Sasvim općenito vrijednost neke sastojine ovisi o vrsti drveća, količini i kvaliteti
drvne mase, o visini troškova eksploatacje, te o potražnji te vrste- odnosno njenih
sortimenata na tržištu. Prema tome vrijednost sastojine kao i vrijednost vrste je
relativna i promjenljiva te u krajnjoj liniji ovisi o potražnji te vrste na tržištu radi
podmirenja izvjesne društvene potrebe. Nema sumnje da degradacija sastojine po
količini drvne mase i kvalitete povlači sobom i smanjenje vrijednosti sastojina. listo
to važi ako je tlo podvrgnuto intenzivnijim procesima degradacije. I u tom slučaju
se prirast umanjuje a time i vrijednost sastojine. Pnama tome općenito su degradirane
šume i »malovrijedne šume«.


No manja vrijednost sastojine pojavljuje se i u mnogim drugim slučajevima kad
ne postoji degradacija ni sastojine ni tla, tj. kad je jedno šumsko stanište koje je
sposobno za uzgoj vrednijih vrsta drveća obraslo sa malovrijednom vrsti drveća.
To je slučaj na primjer sa čistim grabovim sastojinama na odličnim šumskim tlima
na kojima bi se mogle uzgajati vrednije i proizvodnije sastojine četinara ili drugih
lišćara za proizvodnju tehničkog i celuloznog drveta.


Pojam slaboproizvodne šume


U degradiranim šumalma, tj. omima čiji su sastojina i tlo degradirani, redovno
je i prirast vrlo malen te su takve sastojine i »slaiboproizvodne«. Malovrijedne šume
na dobrim staništima ne moraju u principu da budu i slaboproiEvodne. U kategoriju
slaboproizvodnih šuma treba uvrstiti one sastojine vrlo vrijednih vrsta drveća potr
punog Obrasta i drvne mase ali sa vrlo malim prirastom, odnosno koje dimenzije za
određeno korištenje postižu na tom staništu u vrlo dugom proizvodnom vremenu.
Redovno se tu radi o vještačkim kulturama na neodgovarajućim staništima. Znatne
površine kultura crnog bora i drugih četinara a i topole nalaze se na takvim staništima.


Prema tome u okvir ovog rada ulaze slijedeće kategorije:


1. degradirane šume
2. malovrijedne šume
3. slabo proizvodne šume