DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 115     <-- 115 -->        PDF

DRUGOVIMA, SARADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


1.
Sadržaj svakog članka ili napisa treba odgovarati zadacima časopisa,
da donese nešto nova sa područja nauke ili tehnike, prikaže nove
metode ili da u bilo kom obliku posluži progresu šumarstva.
2.
Obim radova u pravilu ne smije prelaziti 10 do 15 štampanih stranica
(a to je 15 do 20 stranica rukopisa s proredom). Članci neka
budu pisani sažeto i stvarno, opširna izlaganja sadržaja i iscrpne
uvode valja izbjegavati. Naslovi članaka neka ne budu razvučeni.
Radove, koji ne budu odgovarali ovim postavkama, a ako im je sadržaj
inače vrijedan, moći će se štampati nakon potrebnog skraćenja.
Z.
Na kraju svakog članka treba donijeti kratak Zaključak iz kojeg se
jasno razabire sadržaj i rezultati rada. U pravilu, cpseg njegov neka
ne prelazi polovinu do najviše cijelu stranicu rukopisa. Takav će
Zaključak moći poslužiti i kao Rezime za prijevod na strani jezik.
4.
Manuskripti trebaju biti osposobljeni za štampanje, pisani mašinom
sa proredom i to samo na jednoj stranici. Citati literature u tekstu
navode se imenom autora sa dodanom godinom u zagradi, a na kraju
članka donosi se popis literature alfabetskim redom. Knjig e se
navode prezimenom i početnim slovom imena autora, naslovom, izdanjem,
mjestom naklade i godinom. Članci u časopisim a osim
toga i brojem sveska ili godišta i početnom i završnom stranicom
članka.
5.
Predložene fotografije i grafikoni moraju biti jasni, uredni i gotovi
7.a reprodukciju (fotografije na papiru visokog sjaja) a tumač slikama
priložen na odvojenom listu, numeriran kao i slike. Manjkavo izvedeni
grafikoni ne će se moći upotrijebiti ili će se dat; prerisati na
trošak autora.
6.
Tabele sa puno cifara svakako napisati tušem na pauspapiru, da bi
se mogli izraditi klišeji (jer je to jeftinije i brže nego slaganje na
slegaćem sifroju).
7.
Istovremeno sa poslanim člankom autor treba da naruči potreban
broj separata (ako to želi) i označi na čiji će se trc">ak štampati, a
također označiti i broj svog žiro-računa.
Uredništvo